• Virtuální prototyp mechatronické soustavy 

  Dinga, Milan
  Táto práca sa zaoberá modelovaním virtuálneho prototypu delta 3D tlačiarne a co-simulačným prepojením tohoto modelu v prostredí ADAMS a MATLAB/SIMULINK. Prvá časť obsahuje vytvorenie virtuálneho modelu a analýzu jeho ...
 • Zviditelnění a analýza mikrostruktury částečně slinutých oxidových keramických materiálů 

  Jemelka, Marek
  Bakalářská práce má za úlohu experimentálně stanovit vhodné parametry leptacích procedur pro leptání částečně zhutnělých keramických materiálů (Al2O3, ZrO2 + 3mol. % Y2O3, ZrO2 + 8mol. % Y2O3) s důrazem na minimální ovlivnění ...
 • Design přenosného čističe vzduchu 

  Žerávková, Iveta
  Bakalářská práce je zaměřená na design přenosné čističky vzduchu. Konkrétně čističky s obsahem do 500 m3/h a příkonem 65 W s využitím materiálů z grant Fond vědy FSI 2016. Cílem designu je navrhnout funkční model s ohledem ...
 • Letová měření malých bezpilotních platforem 

  Málek, Ladislav
  Bakalářská práce se věnuje letovým měřením na vybraných bezpilotních platformách v rámci projektu Detekce a monitoring invazních druhů s využitím bezpilotních leteckých prostředků. Nejprve je představen samotný projekt a ...
 • Speciální plochy 

  Ochodnický, Erik
  Cieľom mojej bakalárskej práce je vytvoriť prehľad špeciálnych plôch a popísať ich vlastnosti. Za najdôležitejšie kategórie plôch som považoval plochy rotačné, minimálne, s predpísanou Gaussovou krivosťou a hlavne Clairotove ...
 • Problematika VFR letů ve vysokých letových hladinách 

  Vrána, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá postupy pro provedení letu VFR ve vysokých letových hladinách. Popisuje rozdělení vzdušného prostoru včetně omezení v něm aplikovaných a významné mezinárodní organizace ve vztahu k jeho ...
 • Automatizace v malosériové a kusové výrobě 

  Královský, Jaroslav
  Bakalářská práce je zaměřená na automatizaci v malosériové a kusové výrobě. Vymezuje základní odborné pojmy, popis firmy a jejich výrobků a strojů. Obsahuje potřebné analýzy, propočty, návrhy na možná řešení, které firmě ...
 • Matematický model geometrie vozovky 

  Krist, Thomas
  Tato bakalářská práce se zabývá modelováním vozovky. Na začátku je uveden krátký přehled z historie, která ujasňuje souvislosti historický událostí a dopravních komunikací. V další kapitole jsou uvedeny 2 modely vozovek. ...
 • Vlastnosti alternativních paliv z biomasy 

  Krejčiřík, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi alternativních paliv z biomasy a jejich spalováním v domovních spalovacích zařízeních se zaměřením na tvorbu emisí tuhých znečišťujících látek. V první kapitole práce je nejprve ...
 • Návrh výměníku tepla 

  Vašíček, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem chladícího tepelného výměníku pro média voda – voda. Obsahem práce je základní rozdělení a popis trubkového výměníku tepla. Dále je zde zahrnut výpočet a návrh geometrických rozměrů, ...
 • Konstrukční návrh prvků tribometru s recipročním pohybem 

  Dražka, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá návrhem prvků pro tribometr s recipročním pohybem. Na základě stávajících výzkumů je sestaveno několik koncepčních řešení, z nichž je vybráno to nejvhodnější pro danou aplikaci. Tribometr bude ...
 • Moderní anorganické slévárenské pojivové systémy 

  Kolařík, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá nově vyvinutými anorganickými pojivovými systémy. Ty jsou vyvíjeny zejména pro jejich ekologické přednosti. U některých zmíněných pojivových systémů se ale dosahuje i lepších technologických ...
 • Oceli na nástroje 

  Bíza, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá ocelemi, které se používají na výrobu pracovních nástrojů. První část je zaměřena na rozdělení a charakteristiku materiálů užívaných na výrobu nástrojů. Druhá část práce se zabývá rozdělením ...
 • Projektování svařoven pro automobilní průmysl a plánování procesních postupů 

  Baláš, Petr
  Přehled postupů při výrobě automobilu na výrobní lince v zaměření na materiály, druhy výroby, automatizovanou výrobní linku v určitém čase s vybranou společností. Časová souslednost procesu od spuštění výrobní linky po ...
 • Nastavení materiálového profilu stereolitografického 3D tisku se zaměřením na rozměrovou přesnost 

  Topinka, Lukáš
  Aditivní technologie stereolitografie pracuje na principu vytvrzování fotocitlivého polymeru laserem nebo DLP projektorem. Přesnost a kvalitu výroby ovlivňuje několik parametrů, jako je například doba osvitu nebo tloušťka ...
 • Analýza možností kontroly povrchu válce vstřikovacího lisu kontaktní a bezkontaktní metodou 

  Bowyer, Matouš
  Bakalářská práce obsahuje přehled metod měření a značení textury povrchu. Zabývá se porovnáním metod plošné a profilové metody a jejich výhodami pro využití v praxi. Pomocí dat z kontaktního profilometru a koherenčního ...
 • Krut prutů s nekruhovým příčným průřezem 

  Votava, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou kroucení prutů s nekruhovým příčným průřezem. K řešení jsou použity analytické a numerické metody. Teoretická část se zaměřuje na odvození základních vztahů a to zejména pro ...
 • Bezdotykové měření teploty 

  Negrová, Stefania
  Bakalářská práce se zabývá bezdotykovým měřením teploty, která je v dnešní době používaným prostředkem pro termodiagnostiku a predikci teplotního chování strojů. V práci je uveden základní přehled kontaktních a bezkontaktních ...
 • Energy management pro robotické vozidlo Car4 

  Dobossy, Barnabás
  Táto práca sa zaoberá s návrhom a implementáciou meracej jednotky na odhad zostávajúcej kapacity batérie na experimentálnom vozidle Car4. V prvej časti práce je popísané prečo je monitorovanie batérií taká podstatná a ...
 • Písty vznětových motorů osobních vozidel 

  Jašek, Petr
  Tato práce se zabývá pístní skupinou vznětových motorů. Hlavně je zaměřena na písty vznětových motorů. Dále je proveden návrhový výpočet pístu pro vznětový motor a následné vyhodnocení výpočtů.