Poslední příspěvky

 • Elektrochemický biosenzor pro studium metylace DNA 

  Petrula, Jakub
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a optimalizáciou senzoru a biosenzoru pre detekciu metylovanej DNA. Teoretická časť práce vysvetluje mechanizmus a význam metylácie DNA a analytické metódy, ktoré sa v súvislosti s ...
 • Analýza provozu mřížové sítě Brno – střed 

  Frechová, Lucie
  Práce uvádí rozbor historického vývoje elektrizační soustavy jižní Moravy. Detailněji je ukázán vývoj elektrického rozvodu města Brna, především současná podoba sítě od okrajových částí města až po historické centrum. ...
 • Chemorezistivní senzor plynů 

  Venkrbec, Lukáš
  Tato práce se zabývá problematikou detekce plynů. Teoretická část je věnována principům a konstrukci chemických senzorů plynů, zejména pak chemorezistivních senzorů plynů, a to hlavně s aktivní vrstvou tvořenou polovodivými ...
 • Analýza tepelné spotřeby objektu 

  Houzar, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu tepelné spotřeby objektu. Práce popisuje současný stav rodinného domu a možné návrhy způsobu vytápění a ohřevu vody. Součástí řešení je i vytvořený program, který má sloužit jako ...
 • Analýza 3D CT obrazových dat se zaměřením na detekci a klasifikaci specifických struktur tkání 

  Šalplachta, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá segmentací a klasifikací paraspinálního svalu a podkožní tukové tkáně na základě 3D CT obrazových dat, a to za účelem jejich následného využití jako interních kalibračních fantomů pro výpočet ...
 • Návrh řízení a regulace tepelného systému u RD s využitím systémové instalace LOXONE 

  Novák, Michael
  Diplomová práce se zabývá rozdělením systémové instalace a udává přehled o elektrických spotřebičích a systému vytápění. Podrobněji se zabývá řešením systémové instalace Loxone. Stěžejní částí je projektová dokumentace ...
 • Záznamník EKG dat 

  Hruškovský, Antonín
  Diplomová práce se zabývá problematikou dlouhodobého záznamu EKG signálu, který je v medicíně využíván pro sledování srdečních anomálií. V první části práce se autor věnuje vysvětlování obecných pojmů. Vysvětluje metody ...
 • Řiditelný spínaný zdroj 0-1000 V / 100 W 

  Hofmann, Oldřich
  Práce se zabývá návrhem a realizací řiditelného spínaného zdroje 0–1200 V / 120 W, který bude sloužit k nahrazení stávajícího vysokonapěťového zdroje pro napájení přístroje pro ireverzibilní elektroporaci (IRE) vyvíjeném ...
 • Studium vlastností membránového napěťového senzoru ASAP1 exprimovaného v buněčné linii HEK 293 

  Jablonská, Dominika
  Cílem práce bylo seznámit se s problematikou měření změny membránového napětí a monitorování šíření elektrické aktivity buněk. Za tímto účelem byly vyvinuty fluorescenční membránové napěťové senzory, které na změnu ...
 • Optická linka pro přenos vysokofrekvenčního signálu 

  Kelbler, Petr
  Tato práce se zabývá návrhem optické linky pro přenos vysokofrekvenčního signálu pro systém detekce a lokalizace částečného výboje MOSAD-PD-UHF vyvíjeného Ústavem teoretické a experimentální elektrotechniky, kde bude sloužit ...
 • Sémantické rozpoznávání komentářů na webu 

  Stříteský, Radek
  Hlavním cílem semestrálního projektu je rozpoznávání komentářů na webových strán- kách. Teoretická část je zaměřena na umělou inteligenci, zejména se zde popisují klasi- fikátory. Praktická část se věnuje sestavení trénovací ...
 • Rozpoznání oděvu osob v obrazovém signálu 

  Mlýnková, Barbora
  Tato práce se zabývá detekcí oděvu v~obraze za využitím identifikace osob. Tyto znaky popisuje a~kategorizuje. Dále se zabývá popisem struktury databáze, ve které pracuje s~maskami a~kategoriemi znaků pro jejich zpracování. ...
 • Výkonový měnič pro svařování stejnosměrným proudem 

  Vranák, Daniel
  Práca bola zameraná na návrh a realizáciu výkonového meniča, ktorý mal pracovať ako zváračka. Bolo potrebné vybrať vhodný typ meniča. Následne bolo potrebné navrhnúť impulzný transformátor, výstupnú filtračnú tlmivku, ...
 • Implementace komunikačních protokolů pro IoT s využitím rozšiřujícího modulu UniPi pro Raspberry Pi 

  Krejčí, Jan
  Předkládaná diplomová práce je zaměřena na implementaci protokolu Wireless M-Bus do embedded zařízení RaspberryPi za pomocí rozšiřující desky UniPi. Protokol je implementován v jazyce Python a s Wireless M-Bus zařízeními ...
 • Vláknové difrakční struktury Point-by-Point 

  Valášek, Martin
  Diplomová práca sa zaoberá popisom základných princípov a vlastností vláknových mriežok s dlhou periódou (LPFGs). Je rozobraný základný matematický popis týchto mriežok, potrebný k ich modelovaniu a simulácii. Následne sú ...
 • Rozpoznávání obrazů pro ovládání robotické ruky 

  Labudová, Kristýna
  Tato práce se zabývá zpracováním snímků displeje embedded zařízení a jejich klasifikací. Je zde rozebrána problematika odstranění šumu moaré prostřednictvím filtrace ve spektru a normalizace obrazu pro další analýzu. Pro ...
 • Návrh a realizace systémové elektroinstalace v bytové jednotce s vizualizací 

  Valo, Marek
  Tato práce se zabývá jak projektováním klasické a systémové elektroinstalace tak i jejich realizací a vizualizačním prostředím pro její obsluhu. Cílem této práce je realizovat projekt stávající silnoproudé a slaboproudé ...
 • FEM model ultrazvukového senzoru hladiny oleje 

  Chutný, Pavel
  Diplomová práce ověřuje pomocí numerického modelu fyzikální princip šíření ultrazvuku různými tekutinami. Nejprve je rozebírána problematika ultrazvukových vln. Druhá část teorie se věnuje motorovým olejům. Dále se práce ...
 • Optimalizace tvaru drážek asynchronního motoru 

  Šišák, David
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací tvaru statorových a rotorových drážek asynchronního motoru se zaměřením na zvýšení jeho účinnosti. V teoretické části seznamuje s principy jednotlivých optimalizačních algoritmů. ...
 • Optimalizace v řízení dynamických systémů 

  Daniel, Martin
  Diplomová práce se zabývá využitím lineárních maticových nerovností (LMI) v řízení dynamických soustav. Pomocí LMI můžeme definovat stabilitu systému. Definováním LMI můžeme zkoumat zda jsou póly systému v zadaných oblastech, ...

Zobrazit další