• Mikroprogramem řízený RAM BIST 

  Vykydal, Lukáš
  Cílem práce je seznámit se s defekty polovodičových pamětí a algoritmy určenými pro je- jich detekci. Následně se práce zabývá návrhem a implementací BIST kontroléru pro test polovodičových pamětí s nízkými nároky na ...
 • Analýza ROC křivek zvukových signálů a jejich srovnání 

  Pospíšil, Lukáš
  Tato práce se zabývá možností využití ROC křivek pro ohodnocení metod, které pracují se zvukovými signály. Konkrétně se zaměřuje na možnosti detekce stresu v řečových signálech. Samotná detekce je prováděna ve frekvenční ...
 • Akviziční systém pro povrchovou elektromyografii 

  Milek, Jakub
  V úvodu této práce je popsána fyziologická podstata eloktromyografického signálu. Následuje návrh miniaturního, přenosného EMG zesilovače pro povrchové měření. Dále je popsáno vytvoření programu pro vizualizaci naměřených ...
 • Rozpoznávání obrazů konvolučními neuronovými sítěmi - základní koncepty 

  Zapletal, Ondřej
  Tato práce se zabývá teoretickými principy konvolučních neuronových sítí. V rámci práce je studován vliv struktury konvoluční sítě na její trénování. V závěru práce je schrnuto porovnání dosažených výsledků navrhnutého ...
 • Bezpečnostní hrozby internetu 

  Bolek, Daniel
  Diplomová práce se zabývá vývojem systému, který slouží jako podpůrný nástroj pro zkvalitnění prevence kyberšikany. Realizovaný systém poskytuje kontinuální sběr a vyhodnocování informací o tom, kolik času uživatelé tráví ...
 • Využití evolučních algoritmů pro lícování obrazu 

  Kubalová, Eva
  Táto práca sa zaoberá využitím evolučných algoritmov pre lícovanie obrazových dát ako novšie používanou metaheuristickou optimalizačnou metódou. Obsahuje teoretický popis lícovania obrazov, s neskorším zameraním na ...
 • Analýza využití funkce breaker/limiter u odběrných míst nízkého napětí 

  Bajánková, Denisa
  Diplomová práce umožňuje nahlédnout do problematiky dálkového omezování a odpojování odběrných míst distribučních společností. Dálkově nebo lokálně odpojit nebo připojit odběrné místo umožňuje funkce breaker. K automatickému ...
 • Určení rozložení teploty oblouku v reálném jističi 

  Pěček, Dominik
  Diplomová práce se zabývá určením rozložení teploty oblouku v reálném jističi. Tato problematika je řešena formou analýzy naměřených emisních spekter ve zvolených bodech jističe. Byla provedena prvková analýza jednotlivých ...
 • Komprese signálů EKG nasnímaných pomocí mobilního zařízení 

  Had, Filip
  Komprese signálů je nezbytnou součástí pro snímání EKG, z důvodu poměrně velkého objemu dat, která je nutno především bezdrátově posílat na analýzu. Právě kvůli bezdrátovému odesílání je nutné objem dat co nejvíce ...
 • Silná kryptografie na čipových kartách 

  Konečný, Jakub
  Práce je zaměřena na kryptografii na čipových kartách. Popisuje čipové karty, jak z hardwarového, tak softwarového hlediska. Srovnává známé operační systémy používané na čipových kartách. Vybrané systémy podrobněji zkoumá. ...
 • Modelování propagace signálu bezdrátových sítí LTE a WiFi uvnitř budov 

  Olbert, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá problematikou modelování propagace signálu bezdrátových sítí uvnitř budov. Teoretická část práce se věnuje principům a metodám šíření elektromagnetických vln ve venkovním prostředí i uvnitř budov. ...
 • Systém pro optické měření otoku končetiny 

  Šeptun, Roman
  Tato práce se zabývá metodami měření otoků. V práci jsem navrhl hardwarové a softwarové řešeni přístroje pro rekonstrukci povrchu části končetiny. Práce má za cíl zhodnotit a diskutovat možnosti tohoto zařízení. Pro vytvořeni ...
 • Vliv optických prvků na účinnost světlovodu 

  Nekvapil, Jan
  Tato práce řeší měření účinnosti světlovodů v laboratorních podmínkách při osvětlení takřka přímými světelnými paprsky. Dále se zabývá měřením spektrální odrazivosti odrazných materiálů dostupných na trhu v ČR. Cílem je ...
 • Vliv počtu rotorových tyčí na ztráty malého asynchronního motoru 

  Palsovics, Norbert
  Cieľom tejto diplomovej práce je rozbor strát asynchronných motorov, ich meranie podľa normy, použitie programov využívajúcich metódu konečných prvkov pre zistenie strát motorov a následné zhodnotenie a porovnanie dosiahnutých ...
 • Detekce anomálií síťového provozu 

  Lieskovan, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou síťového provozu a detekcí anomálií v síťovém provozu pomocí různých nástrojů. V první části práce jsou vysvětleny metody cílených útoků na odepření služby. Ve druhé části se věnuji ...
 • Implementace přijímače a vysílače protokolu RMAP do FPGA 

  Walletzký, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem a implementací řadičů protokolu RMAP používaného pro přístup do paměti mezi koncovými uzly sítě SpaceWire. V teoretické části seznamuje se sítí SpaceWire, poté podrobně popisuje protokol RMAP a ...
 • Kombinovaný vliv skelných vláken a oxidu titaničitého jako aditiv záporné elektrody na vlastnosti olověného akumulátoru. 

  Gerlich, Jakub
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou olovených článkov pracujúcich v režime hybridných elektrických vozidiel. V práci je zhrnuté rozdelenie typov elektrochemických článkov, ale pozornosť je venovaná najmä oloveným ...
 • Řízení barevného grafického LED displeje pomocí FPGA 

  Dolejší, Miloš
  Tato diplomová práce se věnuje řízení barevného grafického LED displeje pomocí FPGA. V teoretické části byly popsány vlastnosti použitého FPGA, zdroj dat a princip řízení RGB LED displeje. V první polovině teoretické části ...
 • Pohon EC motoru malého výkonu 

  Štajner, David
  Cílem této diplomové práce je přiblížit čtenáři konstrukci a řízení EC motoru. Na základě znalostí realizovat model EC motoru se snímáním polohy pomocí Hallových senzorů v programu Matlab Simulink. Model se má svými ...
 • Automatická regulace napětí decentrálních zdrojů v síti vysokého napětí E.ON 

  Skoupý, Martin
  Obsahem této diplomové práce je úvod do problematiky regulace účiníku, jalového výkonu a napětí decentrálních zdrojů v distribuční síti vysokého napětí. Dále se práce zabývá způsoby a možnostmi regulace účiníku a jalového ...