Now showing items 1-20 of 390

 • Tvorba laboratorních úloh pro předmět Vybrané partie z obnovitelných zdrojů a ukládání energie 

  Vaněček, Lukáš
  Obsahem diplomové práce je vytvořená kompletní laboratorní úloha na téma ukládání tepelné energie s využitím změny skupenství pro předmět Vybrané partie z obnovitelných zdrojů a ukládání energie. První část práce nastiňuje ...
 • Provozní parametry LED světelných zdrojů 

  Janík, Daniel
  Cílem této práce je seznámit se se základními veličinami ve fotometrii a provozními parametry LED světelných zdrojů, podle kterých se světelné zdroje posuzují a porovnávají. Práce zkoumá vliv vysoké teploty a zvýšeného ...
 • MIL simulace elektrických motorů v reálném čase 

  Bartík, Ondřej
  Tato práce se zabývá implementací modelů dvou různých typů střídavých elektrických motorů v obvodu ZYNQ-7000 pro potřeby MIL simulace v reálném čase. Jedná se konkrétně o BLDC motor a asynchronní motor. V této práci je ...
 • Testovací rozhraní integrovaných obvodů s malým počtem vývodů 

  Tománek, Jakub
  Práce prozkoumává možnosti snížení počtu potřebných vývodů pro testovací rozhraní zákaznických integrovaných obvodů (ASIC). V první části práce jsou popsána existující řešení a shrnuty principy, které je možné za tímto ...
 • Vliv vysokého napětí na různé materiály v nízkém a vysokém vakuu 

  Šedivý, Matúš
  Prvá časť tejto diplomovej prace obsahuje prehľad základných elektrických vlastností izolačných materiálov a bližšie popisuje materiály, pri ktorých sa zisťovala ich odolnosť voči povrchovému prierazu vo vákuu. Ďalej sa ...
 • Návrh a realizace mobilní fotovoltaické elektrárny 

  Lednický, Ján
  Táto diplomová práca s názvom Návrh a realizácia mobilnej fotovoltaickej elektrárne je rozdelená do dvoch častí. V prvej, teoretickej časti sa dozvedáme o stave zastúpenia obnoviteľných zdrojov v elektroenergetike, o skladbe ...
 • Návrh rekonstrukce osvětlovací soustavy sokolovny 

  Kattauer, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku osvětlování vnitřních prostorů, konkrétně pak objektu sokolovny v Moravském Písku. Práce je rozdělena na dvě části, kdy první část pojednává obecně o základních veličinách a ...
 • Inovace systému pro detekci defektů solárních článků pomocí elektroluminiscence 

  Lepík, Pavel
  Diplomová práce se zabývá rozborem dosavadních metod detekujících plošné rozložení defektů v solárních článcích. Teoreticky i prakticky je provedena analýza výsledků zejména u metody elektroluminiscence. Inovace stávajícího ...
 • Optické metody pro měření průtoku založené na kontrastu speklí 

  Jahůdková, Michaela
  Tato práce se zabývá seznámením s optickou metodou nazývanou laserová interferometrie s využitím kontrastu speklí (LSCI). Práce obsahuje popis základní teorie, která se se k metodě váže, vlastní princip LSCI, vlastnosti ...
 • Teplotní vlastnosti automobilových zdrojů světla - Halogenové zdroje 

  Hlubinka, David
  Cílem diplomové práce je seznámení s konstrukcí a materiály, které se používají u vybraného automobilového světelného zdroje – halogenové žárovky. Dále se práce zaměřuje na teorii a vhodný výběr metody tepelného měření na ...
 • Hybridní mikrofonní předzesilovač s plynulou volbou technologie zesilovače 

  Musil, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá vysvětlením principu funkce dynamického a kondenzátorového mikrofonu, popisu vlastností z hlediska snímacích charakteristik a typu konstrukce a stručnému vysvětlení principu funkce triody. ...
 • Hodnocení zemnících soustav VN/NN sítí 

  Sítař, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou měření zemnících soustav VN/NN sítí, které v praxi představují především zemnící soustavy distribučních trafostanic a stožárů s úsekovými odpínači. Zkoumá problematiku a zásady ...
 • Audiopředzesilovač s přepínáním vstupů 

  Starčok, Tomáš
  Práca sa zaoberá návrhom audiopredzosilňovača s prepínaním vstupov. Popisuje všetky navrhnuté časti tohoto zariadenia. Vyberá a popisuje všetky použité komponenty. Popisuje celý postup návrhu elektroniky tohoto zariadenia. ...
 • Výpočet rozložení teplotního pole v elektrickém stroji 

  Haratek, Jiří
  Tato diplomová práce pojednává o způsobech sloužících ke zjištění rozložení teplotního pole v elektrickém stroji. Teoretická část se věnuje metodám měření teploty ale také vzniku a přenosu tepelné energie v elektrickém ...
 • Řízený zdroj vysokého napětí 

  Chloupek, Jiří
  Cílem této diplomové práce je návrh zdroje vysokého napětí určeného pro generování bipolárních impulzů, které jsou vhodné pro proces vratné a nevratné elektroporace. Dále navrhnout elektronické řízení zdroje. V první části ...
 • Vliv topologie operačních zesilovačů na kvalitu audiosignálu 

  Rozkopal, Tomáš
  V práci je rozebrán rozdíl mezi libovolným signálem a audio signálem z pohledu nároku na kvalitu zesilovače, kterým je signál zesilován. Jsou zmíněny způsoby vzniku zkreslení a jejich vliv na kvalitu audio signálu. V práci ...
 • Hodnocení viability kardiomyocytů 

  Kremličková, Lenka
  Cílem této diplomové práce je seznámení se s vlastnostmi obrazových dat a principem jejich snímání. Dále literární rešerše metod zabývajících se segmentací obrazu v oblasti zpracování obrazů srdeční tkáně a v neposlední ...
 • Analýza provozu mřížové sítě Brno – střed 

  Frechová, Lucie
  Práce uvádí rozbor historického vývoje elektrizační soustavy jižní Moravy. Detailněji je ukázán vývoj elektrického rozvodu města Brna, především současná podoba sítě od okrajových částí města až po historické centrum. ...
 • Návrh systémové elektroinstalace rodinného domu s FV systémem a jeho ekonomické zhodnocení 

  Brtnický, Pavel
  Tato diplomová práce se věnuje problematice návrhu silových a datových rozvodů řízených systémovou elektroinstalací. Cílem práce je seznámit s danou problematikou a vytvořit projekt elektroinstalace pro rodinný dům, jenž ...
 • Gelové polymerní elektrolyty s nanočásticemi 

  Szotkowski, Radek
  Tato diplomová práce pojednává o gelových polymerních elektrolytech vytvořených na bázi methylmethakrylátu s vybranými typy nanočástic. V práci jsou rozebrány i metody pro měření elektrochemických vlastností gelových ...