Now showing items 21-40 of 389

 • Modelování PLC komunikace s využitím Network Simulator-3 

  Turan, Jonáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou analýzy a modelování komunikace po silnoproudém vedení. S yužitím PLC frameworku, vytvořeného v simulátoru NS-3, je hlavním cílem zkoumání různých vlivů na přenosové funkce a teoretickou ...
 • Odstranění šumu z obrazů kalibračních vzorků získaných elektronovým mikroskopem 

  Holub, Zbyněk
  Tato Diplomová práce je zaměřena na odstranění šumu ze snímků získaných pomocí Transmisního elektronového mikroskopu. V práci jsou popsány principy digitalizace výsledných snímků a popis jednotlivých šumových složek, které ...
 • Generátor kybernetických útoků 

  Gregr, Filip
  Práce je zaměřena na vývoj nástroje, který je schopen generovat kybernetické útoky. V úvodu práce jsou představeny některé útoky využívající protokoly aplikační vrstvy modelu ISO/OSI. Konkrétně se jedná o útoky známé pod ...
 • Simulace optovláknových prvků pro senzoriku 

  Jakoubek, Petr
  Diplomová práce se zabývá popisem funkce nejčastěji používaných prvků na optické trase s důrazem na optické vláknové senzory. Nejprve jsou řešeny základy problematiky přenosu světla v optickém vlákně a druhy vláken, dále ...
 • Snímač kondenzované vlhkosti 

  Krejčí, Jakub
  Tato diplomová práce pojednává o problematice měření kondenzované vlhkosti ve stavebních konstrukcí pomocí měření vlhkosti pórovitého materiálu. Byl proveden průzkum trhu dostupných snímačů, byly vytvořeny snímače vlastní ...
 • Specifika nastavení řešiče v systému Ansys Fluent pro nízké tlaky v EREM 

  Šimík, Marcel
  Tato diplomová práce je zaměřena na oblast elektronové mikroskopie, jejíž problematika je rozebrána na začátku práce. Hlavní pozornost je věnována environmentálnímu elektronovému mikroskopu, zejména diferenciálně čerpané ...
 • Teplotní vlastnosti automobilových zdrojů světla - Halogenové zdroje 

  Hlubinka, David
  Cílem diplomové práce je seznámení s konstrukcí a materiály, které se používají u vybraného automobilového světelného zdroje – halogenové žárovky. Dále se práce zaměřuje na teorii a vhodný výběr metody tepelného měření na ...
 • Informační systém pro podporu výroby 

  Krajcar, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou sběru a vyhodnocením dat z průmyslové výroby plastových dekorovaných dílů pro automobilový průmysl. Prozkoumat stávající možnosti ukládání dat a navrhnout vhodný datový model ...
 • Embedded zpracování videa pro dohledový systém 

  Árva, Gábor
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom embedded dohľadového systému, ktoré je implementované na Raspberry Pi 3 B zariadenie. Uvedený systém obsahuje algoritmy pre detekcie pohybu a detekcie objektov, ktoré sú realizované pomocou ...
 • Počítačové řízení klimatické komory 

  Pálka, Václav
  Diplomová práce pojednává o návrhu a konstrukčním provedení zařízení pro řízení teplotní zkoušky v klimatické komoře Heraeus a tvorbě softwaru pro obsluhu zařízení. Práce podrobně popisuje, jak návrh a konstrukci Interface ...
 • Analýza průchodnosti terénem pomocí strojového chápání map 

  Pařík, David
  Diplomová práce se zabývá tvorbou počítačové aplikace, která může být použita pro převedení rastrové mapy do modelu. Aplikace využije tento model pro výpočet optimální trasy mezi dvěma lokacemi. Práce popisuje vývoj modulu ...
 • Solární koncentrátorový systém s automatickým natáčením 

  Žák, Martin
  Diplomová práce se zabývá současnými technologiemi využití sluneční energie, zejména solárními koncentrátory, a možnostmi aplikace systémů pro sledování polohy slunce za účelem maximalizace energetického zisku těchto ...
 • 3D tisk kmenových buněk a analýza mikroskopických obrazů 

  Kandra, Mário
  V tejto diplomovej práci sa venujeme využitiu 3D biotlače v tkanivovom inžinierstve. Popisujeme využitie biomateriálov pri stavbe tkanivových nosičov a aplikáciu kmeňových buniek v 3D biotlači. V závere teoretickej časti ...
 • Multi-tensorové zobrazování detailu míchy z dMRI dat s vysokým úhlovým rozlišením 

  Zimolka, Jakub
  Cílem této diplomové práce bylo vytvořit ucelený proces zpracování unikátních HARDI dMRI dat cervikálního míšního kanálu společně s T2-váženými anatomickými snímky ve vysokém rozlišení. V rešerši je věnována pozornost ...
 • Systém pro bezkontaktní měření otoku končetiny 

  Zahradníčková, Ludmila
  Určení rozsahu a stavu otoku končetiny je možné na základě znalosti objemu postižené končetiny v daném čase. K vyhodnocení změn lze využít různé matematicko-fyzikální metody. Teoretická část této diplomové práce pojednává ...
 • Implementace standardu NG-PON2 do OPNET Modeleru 

  Cymorek, Patrik
  Cílem této práce je seznámit se s komunikací ve standardu NG-PON2. První kapitola dokumentu se zabývá popisem optických sítí. V následující kapitole je popsána komunikace ve standardu NG-PON2 zahrnující také detailní popis ...
 • Hledání korelátů změn tepové frekvence v fMRI datech 

  Jurečková, Kateřina
  Tato diplomová práce pojednává o problematice hledání korelátů změn tepové frekvence v datech funkční magnetické rezonance. Nejprve je popsán princip funkční magnetické rezonance, vznik BOLD signálu, akvizice dat, jejich ...
 • Analýza tepelné spotřeby objektu 

  Houzar, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu tepelné spotřeby objektu. Práce popisuje současný stav rodinného domu a možné návrhy způsobu vytápění a ohřevu vody. Součástí řešení je i vytvořený program, který má sloužit jako ...
 • Zákaznicky upravitelný modul zadní skupinové svítilny s HD rozlišením 

  Prokš, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem LED matice, kterou tvoří 150 LED. V první části se práce věnuje popisu a srovnáním životnosti OLED a LED a základními principy návrhu systému s LED. V další části práce popisuje návrh LED matice ...
 • Efektivní generátor náhodných čísel v nízko-výkonových zařízení 

  Michálek, Tomáš
  Tato práce řeší problém generování náhodných čísel na nízko-výkonových zařízeních. Autor popisuje možné způsoby generování a implementuje vybrané generátory (pseudo)náhodných čísel na zařízení MSP430F5438A. 4 generátory ...