Now showing items 1-20 of 389

 • Systém pro měření teploty, tlaku a vlhkosti ve výrobní hale 

  Kudera, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem celkové koncepce distribuovaného systému pro měření teploty, tlaku a vlhkosti, přičemž systém je přizpůsoben pro potřeby výrobní haly přístrojových transformátorů a senzorů společnosti ...
 • Analýza dynamických parametrů laserových vibrometrů 

  Pavloň, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá teoretickým popisem interferenčních metod měření výchylek a vibrací, rozebírá hlavní parazitní jevy určující dosažitelné rozlišení těmito metodami. V praktické části využívá množství měření ...
 • Měnič pro mobilní robot 

  Stavělík, Jiří
  Tato práce se zabývá obvodovým návrhem a realizací řídicího modulu pro smykové řízení mobilního robotu. Řídicí systém je založen na mikrokontroléru STM32 firmy STMicroelectronics, jehož výběr je v práci diskutován. Dále ...
 • Řízení balícího stroje s použitím Safety PLC 

  Žiak, Martin
  Táto práca sa zaoberá technológiou kontinuálneho baliaceho stroja na začiatku z hľadiska posúdenia rizík a návrhu opatrení pre ich zníženie. Na kvantifikáciu jednotlivých faktorov rizika je využitá metodika HRN. Ďalšia ...
 • Návrh měniče pro BLDC motor 

  Stejskal, Martin
  Diplomová práce pojednává o návrhu a realizaci měniče pro BLDC motor o výkonu 500W s bateriovým napájením, dále pojednává o možnostech realizace měničů a možnostech řízení těchto motorů. Popisuje realizaci měniče za použití ...
 • Samonastavitelná regulace elektrického motoru 

  Havlíček, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou samočinně se nastavujících PSD regulátorů. Parametry modelu jsou získány jednorázovou metodou nejmenších čtverců. Za pomoci programu Matlab/Simulink jsou jednotlivé průběhy PSD ...
 • Řízení funkcí kvality a trasování v procesu výroby nádrží pro brzdovou kapalinu 

  Kubín, Jan
  Předmětem této diplomové práce je teoretický popis řízení kvality a trasování v diskrétní výrobě, jeho využití k vytvoření koncepce řízení, specifikace použitého hardwaru, popis komunikace mezi periferiemi a PLC a tvorbě ...
 • Řízení laboratorního modelu synchronních os 

  Koubík, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem řídícího programu pro synchronní model os a přestavbou tohoto modelu. První hlavní částí je popis modelu synchronních os. Tedy popis motorů a ostatních prvků modelu. Dále jsou potom probrány ...
 • Návrh anténní řady pro MSPS radar pracující v pásmu L 

  Gaja, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem anténní řady pro aplikaci MSPS radaru pracujícího v pásmu L. Úvodní část práce se zaměřuje na rešerši vhodných antén, které mohu být použity jako elementy ovladatelné anténní řady. Řízení hlavního ...
 • Thread Smart Home Model 

  Sieklik, Ivan
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou inteligentných budov a v nich využívaných komunikačných a automatizačných techník. Jej súčasťou je analýza a popis najčastejšie využívaných komunikačných protokolov, vzájomné ...
 • Technologie MIMO ve standardu IEEE 802.11ac 

  Kvasnička, Jaroslav
  Předmětem této práce je seznámit se standardem IEEE 802.11ac, věnovat se problematice fyzické vrstvy tohoto standardu, podrobně prostudovat použití technologie MIMO a implementovat ji do frameworku WIFI simulátoru.
 • Nízkošumové zesilovače pro pásmo 1-3 GHz 

  Klegová, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nízkošumového zesilovače pro frekvenční pásmo 1 GHz - 3 GHz. V první části práce je stručný teoretický úvod, kde jsou popsány parametry a vlastnosti tranzistorů i obecných dvojbranů. ...
 • Návrh rádiové sítě GSM-R na železniční trati včetně návrhu konektivity k základnovým stanicím BTS 

  Řehák, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem rádiové sítě pro úsek trati Břeclav-Znojmo. Nejprve jsou popsány teoretické poznatky týkající se GSM-R, programu Radiolab a radioreleového spoje. Další část se zabývá měřením již ...
 • Výkonové zesilovače v pevné fázi pro pásmo L 

  Pecen, Vojtěch
  Cílem diplomové práce je návrh dvoustupňového zesilovače pracující v pásmu vyhrazeném pro sekundární radary 1090 MHz. Výstupní výkon zesilovače má být 20 W a účinnost zesilovače má být co nejvyšší. Proto je koncový stupeň ...
 • Yagi-Uda antény v planárním a drátěném provedení 

  Křepela, Pavel
  Tato práce se zabývá studiem Yagi-Uda antén s následujícím rozborem a návrhem antény v planárním provedení s drátěným reflektorem. První část se zaměřuje na rozbor této antény a parametrů. Další část pokračuje vyšetřováním ...
 • Selftest pro automatický průmyslový tester 

  Kyselý, Tomáš
  Tato práce pojednává o testovací stanici ve společnosti NXP Semiconductors, pobočkou v Rožnově pod Radhoštěm. Popisuje nejprve samotnou testovací stanici a její možnosti při testování softwarových knihoven. Poté popisuje ...
 • Matematické modelování systému reverzní osmózy pro detekci estrogenů ve vodě 

  Siegel, Jan
  Estrogenní sloučeniny jsou podskupinou environmentálních polutantů s názvem endokrinní disruptory. Jedná se o širokou skupinu látek, schopných narušovat hormonální rovnováhu organismu a ovlivňovat jeho reprodukční, vývojové ...
 • Využití evolučních algoritmů pro lícování obrazu 

  Kubalová, Eva
  Táto práca sa zaoberá využitím evolučných algoritmov pre lícovanie obrazových dát ako novšie používanou metaheuristickou optimalizačnou metódou. Obsahuje teoretický popis lícovania obrazov, s neskorším zameraním na ...
 • Detekce mobilních genetických elementů pomocí číslicového zpracování genomických signálů 

  Nováková, Jarmila
  Práce se zabývá mobilními genetickými elementy. Je zaměřena na jejich vlastnosti využitelné pro jejich detekci. Zároveň se věnuje problematice transformace symbolické sekvence do numerické formy. Jsou vysvětleny klasifikace ...
 • Přesné lícování obrazu kalibračních vzorků pro korekci geometrické distorze 

  Zemčíková, Petra
  Cílem předkládané diplomové práce je pomocí lícování obrazů přesně popsat distorzní pole pro následné odstranění geometrické distorze. Snímky zkreslené geometrickou distorzí pochází z prozařovacího elektronového mikroskopu. ...