Poslední příspěvky

 • Vliv doby znečistění karoserie vozidla ptačím trusem na míru poškození laku 

  Bílek, Tomáš
  Tato diplomová práce řeší problematiku míry poškození laku karoserie vozidel ptačím trusem, respektive vliv doby znečištění na tloušťku vrstvy laku. První kapitola práce je věnována významu laku a dalších vrstev ochrany ...
 • Poškození vozidel při nárazech v malých rychlostech 

  Holyszewská, Anna
  Diplomová práce se zabývá dokumentací nejčastějších poškození vozidel při malých rychlostech, tzv. parkovacích manévrech. Analýza charakteristických poškození je provedena na základě dosud publikovaných testů, uskutečněných ...
 • Analýza způsobů financování bydlení 

  Opatovská, Lucia
  Témou diplomovej práce je Analýza způsobů financování bydlení. Diplomová práca sa skladá z dvoch častí: teoretickej a praktickej. V teoretickej časti práce popíšem trh s nehnuteľnosťami, charakterizujem vývoj realitného ...
 • Nájemné bytu a faktory, které je ovlivňují v Hradci Králové 

  Slezáková, Hana
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu a porovnání nájemného bytů v Hradci Králové. Porovnává výši nájemného v jednotlivých územích. Zabývá se faktory, které mají vliv na výši nájemného. Získané údaje jsou rozděleny do ...
 • Analýza vlivu typu konstrukce na výši obvyklé ceny rodinných domů v okrese Třebíč 

  Menoušková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá oceněním pěti rodinných domů a mírou vlivu typu konstrukce na výši obvyklé ceny rodinného domu. Ocenění rodinných domů včetně ceny pozemků v jednotném funkčním celku je provedeno nákladovým a ...
 • Řízení rizik ve společnosti AT CAR, s.r.o. 

  Kumstát, Petr
  Diplomová práce se zabývá řízením rizik ve společnosti AT CAR, s.r.o., se zaměřením na brněnskou pobočku. Pro řízení rizik je důležitá identifikace, analýza a snižování rizik. Tento proces je popsán v teoretické části, ...
 • Možnosti použití materiálů pro výrobu testovací figuríny 

  Pokorná, Veronika
  Tato diplomová práce je věnována tématu možnosti použití materiálů pro výrobu testovací figuríny. V práci je charakterizováno, jak se vyvíjely nárazové figuríny, jaké nárazové figuríny jsou v současnosti k dispozici pro ...
 • Management rizik zaměřený na spolehlivost a výkonnost lidského činitele 

  Štěpánová, Markéta
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku spolehlivosti a výkonnosti lidského činitele, identifikování rizik a příčin potenciálních selhání ve vybraném podniku. Díky teoretickým poznatkům uvedeným v první části práce ...
 • Systémové pojetí rizik spojených s vedením bankovního účtu 

  Hájková, Denisa
  Základem diplomové práce je změnit nestandardní problémovou situaci na standardní s využitím zvýšení finanční gramotnosti klientů bank ve vztahu k vedení účtu. Literární rešerše je zaměřená na bankovní a technologické ...
 • Analýza doby pohledu řidičů na chodce 

  Michalčíková, Lucie
  Teoretická část této práce se zabývala popisem smyslových procesů, lidského oka a zrakového vnímání. Dále byli popsáni účastníci silničního provozu a získávání dat metodou Eye tracking. Praktická část spočívala ve vyhodnocení ...
 • Rizika v oblasti řízení marketingové komunikace 

  Havlínová, Sabina
  Předmětem diplomové práce „Rizika v oblasti řízení marketingové komunikace“ je analýza dosavadního stavu Obchodní Galerie Orlí v Brně, návrhy na zlepšení komunikačního mixu a k nim možná rizika, která mohou nastat. Práce ...
 • Srovnání cen rodinného domu v různých částech města Brna v letech 2016 a 2017 

  Kramná, Adéla
  Diplomová práce „Srovnání cen rodinného domu v různých lokalitách města Brna v letech 2016 a 2017“ se zabývá oceněním zvoleného rodinného domu cenou obvyklou a cenou zjištěnou v letech 2016 a 2017 a faktory ovlivňujícími ...
 • Posouzení informačního systému u vybrané firmy a návrh změn 

  Bačík, Tomáš
  Diplomová práca obsahuje definície základných pojmov spojených s problematikou informačných systémov. Práca obsahuje analýzu súčasného stavu informačného systému a posudzuje jeho efektívnosť. Výstupmi analýz je súbor ...
 • Analýza realitního trhu v ČR a v Irsku se zaměřením na rodinné domy 

  Dušek, David
  Diplomová práce se zabývá porovnáním trhu s rezidenčními nemovitostmi v České republice a Irsku. V diplomové práci jsou popsány všechny metody oceňování používané jak v České republice, tak v Irsku. Dále je zde rozebrána ...
 • Nehodovost mladých řidičů 

  Hillebrant, Michael
  Tato diplomová práce se zabývá nehodovostí mladých řidičů v České republice. V úvodní části se práce zabývá teorií, ve které popisuje mladé řidiče z hlediska jejich psychologických vlastností. Zkoumá také jednotlivé konkrétní ...
 • Posouzení informačního systému u vybrané firmy a návrh změn 

  Manda, David
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku informačních systémů ve firmách. Cílem práce je navrhnout změny v informačním systému organizace na základě analýz. Práce obsahuje ekonomické zhodnocení při realizaci změn.
 • Rizika spojená s marketingovými aktivitami 

  Chnápko, Martin
  Tato diplomová práce se věnuje určení a hodnocení rizik spojenými se zvyšováním konkurenceschopnosti podniku Kellys bicycles působícím v oblasti montáže a prodeje kol. Teoretické východiská práce obsahují vědecké znalosti ...
 • Hodnocení finanční situace a efektivnosti vybraných stavebních podniků 

  Hutkay, Tomáš
  Diplomová práce řeší hodnocení výkonnosti vybraných stavebních podniků v letech 2010 až 2014. Zaměřuje se na zhodnocení finanční situace a srovnání vývoje těchto stavebních podniků. Nástrojem pro zhodnocení výkonnosti a ...
 • Rizikovost online marketingové komunikace značky Engine Tables 

  Pokorný, Marek
  Cílem diplomové práce je zjistit, analyzovat a zhodnotit všechny možná rizika online marketingové komunikace značky Engine Table. V teoretické části se zabývám základními pojmy marketingu a metodami práce. Analytická část ...
 • Vliv druhu vlastnictví bytové jednotky na obvyklou cenu v Třinci 

  Karch, Václav
  Nemovitost, byt, jednotka, vlastnictví, druţstvo, nabídka, poptávka, cena, hodnota, obvyklá cena, ocenění podle cenového předpisu, metoda přímého porovnání, výnosová metoda, realitní trh

Zobrazit další