Now showing items 1-20 of 132

 • Porovnání ceny dopravní stavby se skutečně vynaloženými náklady v různém stupni rozestavěnosti 

  Nezbeda, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá tématikou kalkulace nákladů stavebního díla za účelem tvorby ceny, která se ve fázi zakázky stává cenou prodejní, a náklady se zafixují jako rozpočet. Předmětem této práce je tedy monitorovat ...
 • Analýza realitního trhu s hostinskými zařízeními v Hradci Králové 

  Šoulová, Eva
  Diplomová práce řeší analýzu realitního trhu s hostinskými zařízeními ve městě Hradec Králové. Cílem práce je stanovit faktory ovlivňující tržní cenu nebo tržní nájemné tohoto segmentu realitního trhu. V teoretické části ...
 • Nájemné bytu a faktory, které je ovlivňují ve vybraných lokalitách v Žilině 

  Geratová, Patrícia
  Diplomová práca sa zameriava na zistenie a analýzu realitného trhu v slovenskom meste Žilina v rámci výšky nájmu bytov a faktorov, ktoré túto cenu ovplyvňujú. Prieskum sa uskutočnil v 5 kategóriách bytov podľa veľkosti ich ...
 • Legislativa pro využití dronu v realitní praxi 

  Klementová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá legislativou pro využití dronu v realitní praxi. V jednotlivých kapitolách popisuje legislativu České republiky, Slovenska, Francie, Belgie, Velké Británie a Spojených států amerických týkající ...
 • Zvyšování bezpečnosti chodců v silničním provozu 

  Doležalová, Lucie
  Diplomová práce se věnuje zvyšování bezpečnosti chodců v silničním provozu. Práce analyzuje případy nehod v určité lokalitě a postoje i zkušenosti chodců, jakožto místních obyvatel. Cílem práce je zmapování nehodovosti ...
 • Řízení rizik podnikatelského subjektu 

  Zámečník, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá řízením rizik společnosti Motortec s.r.o, podnikající v oblasti prodeje a servisu osobních a užitkových vozidel. Práce je rozdělena na část teoretickou, ve které jsou uvedeny všechny důležité ...
 • Riziko výběru společností s využitím fuzzy logiky 

  Pešáková, Darina
  Vytvoření rozhodovacího systému hodnocení spolupráce mezi společnostmi na základě fuzzy modelu v MS Excel a programovém prostředí MATLAB. Následné vyhodnocení možných rizik pro vybranou společnost.
 • Management rizik zaměřený na spolehlivost a výkonnost lidského činitele 

  Štěpánová, Markéta
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku spolehlivosti a výkonnosti lidského činitele, identifikování rizik a příčin potenciálních selhání ve vybraném podniku. Díky teoretickým poznatkům uvedeným v první části práce ...
 • Developerský projekt výstavby bytových domů v Hodoníně 

  Nezvalová, Eliška
  Diplomová práce se zabývá developerským projektem s názvem „Bytové domy v Hodoníně“. V diplomové práci je popsán vývoj českého developerství, fáze developerského projektu, studie proveditelnosti, výstavbou projektu a ocenění ...
 • Marketingové aktivity společnosti působící na realitním trhu 

  Švecová, Michaela
  Diplomová práce je zaměřena na rozbor marketingových aktivit společnosti Century 21 All Inclusive, která se zabývá především prodejem a pronájmem nemovitých věcí. Tato práce se skládá z teoretické části, kde jsou rozebrány ...
 • Analýza poškození čelních skel automobilů a možnosti jejich opravy 

  Ondrouch, Dušan
  V úvodu teoretické části je stručně popsána historie výroby čelních skel a také výroby skla obecně. Dále jsou popsány klíčové parametry a prvky výbavy čelních skel a v neposlední řadě také výrobní proces moderních čelních ...
 • Poškození vozidel při nárazech v malých rychlostech 

  Holyszewská, Anna
  Diplomová práce se zabývá dokumentací nejčastějších poškození vozidel při malých rychlostech, tzv. parkovacích manévrech. Analýza charakteristických poškození je provedena na základě dosud publikovaných testů, uskutečněných ...
 • Nehodovost mladých řidičů 

  Hillebrant, Michael
  Tato diplomová práce se zabývá nehodovostí mladých řidičů v České republice. V úvodní části se práce zabývá teorií, ve které popisuje mladé řidiče z hlediska jejich psychologických vlastností. Zkoumá také jednotlivé konkrétní ...
 • Nájemné bytu v Brně a faktory, které je ovlivňují v letech 2016 a 2017 

  Růžičková, Hana
  Diplomová práce popisuje trh s nájemním bydlením ve vybraných lokalitách města Brna. Zjišťuje, jak se výše nájemného mění dle lokality, vybavení a velikosti bytu. Získává informace o bytech z analýzy trhu. Tyto údaje jsou ...
 • Posouzení vlivu různých variant řešení otopné soustavy na hodnotu bytového domu 

  Štencl, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem zdroje tepla na hodnotu bytového domu. V úvodu popisuje výpočet tepelných ztrát, druhy otopných soustav, předávacích ploch, zdrojů tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody, způsoby ...
 • Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků 

  Slavík, Jan
  Tato diplomová práce popisuje metodologický základ pro ocenění nemovitých věcí. Provedená případová studie prezentuje ocenění vybraného pozemku v katastrálním území Podolí u Brna, obec Podolí a stanovení ceny zjištěné a ...
 • Srovnání nákladů na změnu dokončené stavby RD s výsledným zhodnocením této nemovité věci 

  Zahrada, Petr
  Diplomová práce se zabývá stanovením nákladů na provedení změny stavby rodinného domu z počátku minulého století, který již prošel jednou rekonstrukcí v 90. letech minulého století a zjištěním zhodnocení tohoto domu ...
 • Analýza nejvyššího a nejlepšího využití objektu v areálu Špitálka 60/12, Brno 

  Štofka, Filip
  Diplomová práce se zabývá aplikací metody nejvyššího a nejlepšího využití na konkrétním příkladu, kterým je budova číslo 15, v objektu Mosilana, na adrese Špitálka 60/12. Teoretická část rozebírá problematiku oceňování ...
 • Řízení rizik ve společnosti AT CAR, s.r.o. 

  Kumstát, Petr
  Diplomová práce se zabývá řízením rizik ve společnosti AT CAR, s.r.o., se zaměřením na brněnskou pobočku. Pro řízení rizik je důležitá identifikace, analýza a snižování rizik. Tento proces je popsán v teoretické části, ...
 • Systémové pojetí rizik spojených s vedením bankovního účtu 

  Hájková, Denisa
  Základem diplomové práce je změnit nestandardní problémovou situaci na standardní s využitím zvýšení finanční gramotnosti klientů bank ve vztahu k vedení účtu. Literární rešerše je zaměřená na bankovní a technologické ...