Poslední příspěvky

 • Návrh napěťových referencí v BiCMOS procesu ONC18 

  Dušek, Samuel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem napěťových referencí ve 180 nm technologii firmy ON Semiconductor se zaměřením na co možná nejnižší hodnotu napájecího napětí. V první části této práce jsou uvedeny teoretické ...
 • Napájecí zdroj pro družicové aplikace 

  Pavlík, Arnošt
  Bakalářské práce spočívá v návrhu a realizaci spínaného zdroje pro použití v satelitech typu Cubesat. V dokumentu jsou popsány teoretické poznatky týkaje se spínaných zdrojů. Dokument také obsahuje základní teoretické ...
 • Vytváření tenkých kovových vrstev magnetronovým naprašovacím zařízením 

  Rogozhnikova, Mariia
  Tato bakalářská práce je zaměřena na popis magnetronového naprašovacího zařízení NP 12 pro depozici tenkých kovových vrstev. V práci je nejprve uvedena problematika kovových vrstev, následuje přehled metod jejich vytváření ...
 • Psychogalvanický reflex 

  Peterová, Soňa
  Tato práce se zabývá vznikem, popisem a možnostmi měření psychogalvanického reflexu. Tento fenomén se dá měřit pomocí střídavého i stejnosměrného proudu a obě možnosti snímání jsou v této práci popsány. Psychogalvanický ...
 • Univerzální monitorovací a diagnostická sonda pro sériovou komunikaci 

  Dvořák, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem zařízení pro analýzu komunikace na standardizovaných sériových rozhraních, která mají rozdílné parametry. Výstupem práce je kompletní návrh zařízení včetně schémata zapojení, desky plošného spoje ...
 • Videohry, literární předlohy a filmové adaptace a jejich vliv na hráčskou komunitu 

  Přichystal, Jan
  Cílem této práce je popsat postupy používané při převádění knihy do podoby videohry, hlavní aspekty tohoto procesu, změny v daných médiích, které při tomto procesu probíhají a popsat spojení vznikající mezi videohrami, ...
 • Klasifikace spánkových fází 

  Lacinová, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá v první části rozborem polysomnografie a způsoby jejího měření při elektroencefalografii, elektrookulografii a elektromyografii. Součástí rozboru jsou fáze spánku dle doporučení AASM. ...
 • Malá solární elektrárna 

  Šimůnek, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem malé solární elektrárny s akumulátorem, která bude napájet menší domácí spotřebiče. Informace o stavu zařízení bude možné sledovat přímo na zařízení a také ve veřejné tabulce na ...
 • Návrh a optimalizace PID regulátoru pro sdruženou regulaci teplota/vlhkost 

  Tomanek, Marek
  Cieľom tejto práce je navrhnúť a optimalizovať reguláciu teploty a vlhkosti inkubátora. Regulácia bude riadená mikrokontrolérom Atmel AVR. Procesor bude prostredníctvom PWM výstupu riadiť intenzitu ohrievania a vyparovania ...
 • 3D skener se strukturovaným osvětlením 

  Hadzima, Jaroslav
  3D skener je zariadenie, ktoré je schopné analýzou najčastejšie obrazových dát vytvoriť model skenovaného objektu. Rozdelenie 3D skenerov sa delí na kontaktné a bezkontaktné. Táto práca je zameraná na problematiku 3D ...
 • Malý třífázový asynchronní motor 

  Klíma, Petr
  Hlavním cílem této bakalářské práce je určení parametrů asynchronního motoru o výkonu 155 W. Pro určení parametrů motoru byly zvoleny tři způsoby. Analytický výpočet dle dostupné literatury, výpočet v programu RMxprt a ...
 • GUI pro operace nad obrazem v AR brýlích 

  Sušovský, Ondřej
  Tato práce se věnuje oblasti systémů AR (Rozšířená realita – Augmented reality), zejména pak systémům tvořených pomocí headsetů VR (Virtuální realita – Virtual reality) a problematice jejich ovládání. V rámci této práce ...
 • Měření účinnosti vyzařování dielektrických rezonátorových antén Wheelerovou metodou 

  Sedler, David
  Bakalářská práce pojednává o využití dielektrických rezonátorů jako antény. Práce zahrnuje popis pole u kvádrového rezonátoru, možné dielektrické materiály, tvary a způsoby napájení, jako jsou koaxiální sonda, mikropáskové ...
 • Analýza aplikace vysokorychlostní technologie VDSL2 

  Coufal, Tomáš
  Bakalářská práce shrnuje základní parametry vedení, zabývá se technologií VDSL2 a G.fast. Popisuje jejich vlastnosti, profily, masky a také využití vectoringu. Je zde uvedeno srovnání s dalšími využívanými technologiemi. ...
 • Převodník rozhraní Modbus TCP 

  Krotký, Pavel
  Cílem této práce je navrhnout a vyvinout převodník z Ethernetového rozhraní na rozhraní sériové linky. Jsou zde stručně popsány komunikační protokoly, které se využívají na straně Ethernetu, ale i na straně sériové linky. ...
 • Prováděcí dokumentace elektro pro mateřskou školku 

  Macků, Dominika
  Práce má tři hlavní části. První část práce seznamuje čtenáře s problematikou silových a datových instalací. To zahrnuje související legislativu, LPS, způsob přivedení elektrické energie do objektu a elektrické rozvody v ...
 • Návrh a realizace síťového terminálu 

  Bičák, Tomáš
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a realizaci síťového terminálu. Cílem je sestrojit a realizovat síťový terminál, který bude generovat a vyhodnocovat příkaz ping, na zvolený síťový uzel. Síťový terminál funguje na ...
 • Metody anti-windup při řízení lineárních dynamických systémů 

  Kozubík, Michal
  Cílem této bakalářské práce je studovat windup jev a metody jeho potlačení. Představenými metodami jsou clamping, back-calculation, řízení s vnitřním modelem soustavy a návrh pomocí LMI. Pro poslední dvě zmíněné metody ...
 • Budič elektromotoru pro letecké aplikace 

  Kolenský, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem budícího obvodu elektromotor 28V/1A pro letecké aplikace. Návrh zahrnuje specifikaci požadavků na napájení, odolnosti a rušení budícího obvodu, dále na návrh bloků ochranné, napájecí, ...
 • Fotovoltaické elektrárny a jejich návrh 

  Albrecht, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá fotovoltaickými elektrárnami a jejich návrhem. Významná část práce se věnuje především technologiím výroby a popisem typů a způsobu výroby jednotlivých druhů fotovoltaických článků. Práce ...

Zobrazit další