• Tvarová analýza obrazových dat 

  Kylián, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá tvarovou analýzou obrazových dat, popisuje tedy metody, techniky a postupy, které k takové analýze vedou. Obsah práce je rozdělen do tří kapitol – Teoretická, řešení studentské práce a závěr. V ...
 • Energetická samostatnost a optimalizace spotřeby energie s využitím obnovitelných zdrojů a systémové instalace v domácnosti 

  Kaděra, Jan
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací spotřeby elektrické energie v domácnosti a její energetickou samostatností. Jsou zde shrnuty dostupné zdroje elektrické energie pro domácnost a možnosti její akumulace. Dále je popsána ...
 • Návrh systému pro využití nízkopoteciálního tepla 

  Kučera, Roman
  Bakalářská práce se zabývá problematikou nízkopotenciálního tepla z pohledu energetiky, jeho zdroji a následným využitím. V první řadě se zmiňuje o původu těchto zdrojů a uvádí, kde můžeme takové zdroje najít. Jsou zde ...
 • Od průmyslových robotů k androidům 

  Baďura, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na téma robotiky. V teoretické části se stručně zabývá pojmem robot a popisuje historii robotiky, od nejprimitivnějších vynálezů až po dnešní androidy. Věnuje se zejména těm nejvýznamnějším ...
 • Nové laboratorní úlohy v simulačním prostředí OMNeT++ 

  Petrůj, Jakub
  Náplní bakalářské práce je návrh a vytvoření dvou laboratorních úloh v síťovém simulačním prostředí OMNeT++ s rozšířením INET Framework pro předmět komunikační technologie. Součástí je popis simulačního prostředí včetně ...
 • Vícekanálová měřicí soustava pro měření relativní intenzity světla 

  Damajka, Štěpán
  Cílem bakalářské práce je návrh a realizace vícekanálové měřící soustavy pro měření intenzity světla. V první kapitole jsou uvedeny základní světelné veličiny a jejich snímače. V následující kapitole je samotný návrh měřící ...
 • Konvoluční neuronové sítě na platformě Windows 

  Kapusta, Martin
  Cieľom bakalárskej práce bolo naštudovanie najnovších poznatkov z oblasti konvolučných neurónových sietí a ich použitia. Práca popisuje históriu ich vzniku, biologický neurón a analogický matematický model neurónu. Tiež ...
 • Snižování ztrát třífázového asynchronního motoru 

  Trn, Ondřej
  Tato bakalářská práce je zaměřená na snižování ztrát třífázového asynchronního motoru. V první části se pojednává o konstrukci a principu činnosti motorů. Další část práce je zaměřena na vlastní výpočet parametrů asynchronního ...
 • Simulace šifrovacích algoritmů pomocí FPGA 

  Németh, František
  Bakalárska práca sa zaoberá so šifrovacím štandardom AES a následným návrhom šifrovacej a dešifrovacej komponenty vybratých operačných módoch v jazyku VHDL. V teoretickej časti práce je podrobnejšie rozoberatý fungovanie ...
 • Uspořádání ad hoc sítí a různé typy útoků 

  Rexa, Denis
  V tejto semestrálnej práci venovanej sieťam MANET a ich bezpečnostným hrozbám sa v prvej časti preberajú a porovnávajú smerovacie protokoly AODV vs OLSR vs ZRP. Ďalej je spomínaný broadcast storm a podrobnejšie rozobrané ...
 • Návrh a ověření širokopásmové bezdrátové technologie využívající long-range modulaci 

  Pospíšil, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá využitím bezdrátové Low Power WAN technologie LoRaWAN v IoT. V práci je rozebrána jak fyzická vrstva, na které pracuje modulace LoRa, tak protokol LoRaWAN a jeho limity. V práci je navrhnuta a ...
 • Návrh nízkošumového lineárního laboratorního zdroje 

  Ondráš, Michal
  Tato bakalářská práce popisuje výrobu napájecího zdroje. Je to zdroj lineární s napěťovou a proudovou regulací. Výstupem práce je zdroj, který má nízký výstupní šum. Zařízení slouží jako napájecí zdroj pro nukleární ...
 • Vliv očních pohybů na posturální stabilitu 

  Míková, Monika
  Tato bakalářská práce pojednává o vlivu očních pohybů na posturální stabilitu. V práci je zahrnuta problematika posturání stability, zaměřující se na vliv senzorických podmínek. Dále je zde zmíněna anatomie oka, fyziologie ...
 • Experimentální hardwarový hudební nástroj 

  Chaňo, Petr
  Cílem této bakalářské práce byl návrh a konstrukce hudebního nástroje, který se vyznačuje experimentálností spočívající v kombinaci syntezátoru a sekvenceru, ovládáním, vzhledem. Samotný návrh a konstrukci předchází ...
 • Simulace malé vodní elektrárny s asynchronním generátorem v ostrovní síti 

  Felcan, Matúš
  Hlavným zameraním práce je porozumenie problematike asynchrónnych strojov malých vodných elektrární. Ich princíp a využitie v praxi. Použitie asynchrónnych generátorov v pripojení na sieť a v ostrovnom režime. Vytvorená ...
 • Využití statických metod pro detekci DDoS útoků 

  Miško, Lukáš
  Táto práca obsahuje teoretický základ pre riešenie problematiky sieťových anomálii požitím statických metód a taktiež obsahuje riešenie v podobe programu na detekciu sieťových útokov. Zameranie práce je hlavne na detekciu ...
 • Aplikace lepidel v mikroelektronických sestavách 

  Bolcek, Martin
  Předkládaná práce se zabývá problematikou elektricky a tepelně vodivých lepidel v mikroelektronických sestavách. V první části je popsána struktura, vlastnosti a metody nanášení lepidel na substrát. Následující část je ...
 • Studium vlivu organických aditiv na deposici zinku z alkalického elektrolytu s využitím rentgenové difraktometrie 

  Smejkal, Jan
  Bakalářská práce pojednává o účincích vybraných organických aditiv na vlastnosti zinkového depozitu ve vztahu k záporné elektrodě Ni – Zn akumulátoru. Všechna aditiva byla zkoumána s důrazem na studium potlačení růstu ...
 • Návrh a programování světelných scén v umělecké galerii s možnosti vizualizace 

  Novotný, Jaromír
  Tato práce má sloužit jako seznámení s teoretickým podkladem pro práci se sběrnicovým decentralizovaným systémem KNX. Dále je zde uvedena současná situace řešení osvětlení v galerii O. H. Hajeka v Prachaticích a seznámení ...
 • Měření a regulace O2 v atmosféře a v kapalině uvnitř buněčných inkubátorů 

  Nečasová, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením a regulací kyslíku v atmosféře a v kapalině uvnitř buněčných inkubátorů. Vychází ze stanovených požadavků a parametrů zadaných laboratoří biofyziky FEKT VUT. V teoretické části jsou ...