• Adaptace přístupové sítě pro moderní síťové technologie 

  Frollo, Martin
  Bakalárska práca sa upriamuje na služby bežiace v reálnom čase v paketových sietiach a na problémy ktoré môžu nastať pri ich chode. Konkrétne je zameraná na technológie služby VoIP. Existujú rôzne signalizačné protokoly ...
 • Bezdrátový IR senzor pro detekci narušení prostoru 

  Možný, Radek
  Bakalářská práce se zaobírá návrhem bezdrátového senzoru pro detekci narušení prostoru pomocí senzoru HC-SR501 a komunikačního modulu SI4432. V práci je kladen důraz na návrh zařízení s co největší úsporou energie za využití ...
 • Experimentální softwarový hudební nástroj 

  Čapandová, Zuzana
  Práce se zabývá realizací experimentálního elektroakustického softwarového hudebního nástroje s netradičním způsobem bezkontaktního ovládání parametrů zvukového signálu pomocí pohybového senzoru Kinect. Software je realizován ...
 • Mapování a zlepšení logistického i informačního toku ve firmě ZEBR s.r.o. 

  Kmeť, Lenka
  Cílem práce je ve vybrané společnosti zmapovat průběh logistických a informačních toků, celý proces vyhodnotit a nalézt zlepšení. V první části práce je uvedeno seznámení se štíhlou výrobou, metodou mapování toku hodnot a ...
 • Meteostanice pro modeláře 

  Vlasatý, Andrej
  Hlavným cieľom tohto projektu bolo navrhnúť a postaviť bezdrôtovú meteostanicu pre modelárov so zobrazením údajov online. Dôraz bol kladený na bezdrôtový prenos a snímanie smeru a rýchlosti vetra.
 • Měření magnetických vlastností materiálů pomocí programu LabVIEW 

  Šolc, Martin
  V této práci je popsán program LabVIEW a jeho vývojové prostředí. Dále jsou rozebrána nejčastěji používaná čidla proudů, popsány principy jejich funkce a jejich vlastnosti. V další části práce se zabývám popisem integračních ...
 • Návrh chlazení dvoukanálového výkonového audio zesilovače pomocí MKO 

  Němec, Radek
  Tato Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí dvoukanálového výkonového audio zesilovače typu Leach včetně potřebných doplňkových komponent a následným návrhem chlazení zesilovače pomocí návrhového systému SolidWorks, ...
 • Optimalizace procesu výroby elektrod pro lithium-iontové akumulátory 

  Zahálka, Patrik
  Tato bakalářská práce se věnuje optimalizaci technologických parametrů procesu výroby elektrod pro lithium-iontové akumulátory. Práce se zaměřuje na zápornou elektrodu lithium-iontového akumulátoru tvořenou grafitem. První ...
 • Počítačová aplikace pro měření síťových parametrů v síti 

  Kolmačka, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá základní teorií síťové architektury TCP/IP, která je využívána v praxi a stanovuje klíčové parametry datových a multimediálních služeb využívajících tyto sítě. Dále se práce zabývá hlavně metodikou ...
 • Řídicí systém pro 3D tiskárnu 

  Vítek, Radim
  Tato práce se zabývá způsoby řízení 3D tiskáren. Zejména krokovými motory spolu s jejich rozběhovými profily. Dále se pojednává o interpolačních algoritmech. Pozornost je také věnována návrhu řídicí desky pro 3D tiskárnu, ...
 • Simulace zkratových zkoušek ve zkratové zkušebně 

  Vykoukal, Tomáš
  Úkolem této bakalářské práce bylo vytvoření simulace zkratové zkušebny, která je součástí UVEE. Zkratová zkušebna je komplexní zařízení, které obsahuje několik typů elektrických strojů a zařízení, které jsou zapojeny do ...
 • Spínaný zdroj 

  Polovka, Maroš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem spínaného zdroje. Cílem je ověření funkce zapojení, které využívá sériové řazení vstupních stran více měničů.
 • Studium eroze kontaktů spínacích přístrojů za reálných podmínek 

  Holoubek, Josef
  Bakalářská práce se zabývá úbytkem materiálu, tzv. erozí kontaktů při vypínacím pochodu spínacích přístrojů. Úvodní část je zaměřená obecně na spínací přístroje, jejich rozdělení a funkce. Dále je pak užší zaměření na ...
 • Systém pro chránění laboratorního generátorového soustrojí 

  Jurák, Viktor
  Tato práce se zabývá návrhem chránění synchronního alternátoru. Úvod práce je věnován popisu laboratorního generátorového soustrojí a srovnání zařízení – ochranných terminálů a měřicích příslušenství – které lze využít pro ...
 • Technologie pro mobilní uskladnění elektrické energie 

  Helma, Radim
  Cílem této semestrální práce je vypracovat rešerši na téma různých metod uskladnění elektrické energie. V práci jsem zkombinoval mnoho datových zdrojů a pro každou technologii jsem vytvořil stručný popis historie, současných ...
 • Tvarová analýza obrazových dat 

  Kylián, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá tvarovou analýzou obrazových dat, popisuje tedy metody, techniky a postupy, které k takové analýze vedou. Obsah práce je rozdělen do tří kapitol – Teoretická, řešení studentské práce a závěr. V ...
 • Tvorba modelu systému FVE – elektrický ohřev užitkové vody 

  Sochor, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem modelu fotovoltaické elektrárny pro ohřev užitkové vody v programu PSCAD. V teoretické části práce je proveden rozbor zapojení fotovoltaických systémů vzhledem k distribuční soustavě. Poté je ...
 • Využití laboratorního standu s měniči a motory ve výuce elektrických pohonů 

  Holub, Miroslav
  Tato bakalářská práce pojednává o laboratorním standu k výuce v předmětu elektrických pohonů. Toto zařízení je vyvíjeno na ústavu UVEE a již existuje funkční prototyp. Náplní této práce byla převážně revize desky budičů ...
 • WiFi AP s funkcí ad-hoc sítě do prostředí s možností výskytu výbušné atmosféry 

  Vrlík, Martin
  Práce popisuje návrh zařízení, které bude aplikováno v prostorách s možností výskytu výbušné atmosféry. V jednotlivých kapitolách bude popsán výsledek a postup vývoje tohoto zařízení. Dále pak princip funkce a popis zvolených ...