Recent Submissions

 • Příprava realizace hrubé vrchní stavby rekreačního objektu ve Zlíně 

  Prágr, Michal
  Předmětem mé bakalářské práce je stavebně technologické řešení realizace hrubé vrchní stavby rekreačního střediska. V práci jsou obsaženy technologické předpisy pro zdění a pokládku stropních panelů Spiroll, dále návrh ...
 • Komunitní dům pro seniory – hrubá stavba 

  Pšikalová, Hana
  Cílem této práce je stavebně – technologické řešení hrubé stavby komunitního domu pro seniory v Benešově u Boskovic. Řešení objektu zahrnuje vypracování stavebně technologické zprávy, zařízení staveniště, technologických ...
 • Vliv sklonu přívodního potrubí na Q/H charakteristiku měrného žlabu PARS P3 

  Naiser, Dominik
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem přívodního potrubí na Q/H charakteristiku měrného žlabu PARS P3. Byla provedena měření Q/H charakteristik pod různými sklony přívodního potrubí a měrného žlabu. Následně pak byly tyto ...
 • Návrh rekonstrukce balvanitého skluzu 

  Zahradníková, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá návrhem rekonstrukce balvanitého skluzu na vodním toku Rožnovská Bečva v říčním kilometru 10,865. V blízkosti balvanitého skluzu byla navrhnuta úprava toku o délce 642,8 m. V rámci práce byl dále ...
 • Návrh obytné zóny v obci Uničov 

  Navrátilová, Iveta
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem obytné zóny v obci Uničov. Byla zde navržena nová pozemní komunikace, rozmístění stavebních parcel a vyřešení statické dopravy. Byly navrhnuty 3 varianty obytné zóny. Nejvhodnější ...
 • Úprava křižovatky Přístavní x Obvodová v Brně 

  Nykodým, Miloš
  Jednopruhový kruhový objezd je navržen v místě křížení silnice II. třídy (Obvodová) a místní komunikace (rychlostní-A, Přístavní) v Brně. Současný stav je nevyhovující kvůli hrozícímu nebezpečí, plynoucí ze zvýšené maximální ...
 • Možnosti využití odpadního skla v cementových kompozitech 

  Gottwaldová, Aneta
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zpracování odpadních skel do cementových kompozitů. Práce obsahuje rešeršní teoretickou část a část experimentální. Konkrétně byla ověřována aplikace odpadního skla zářivkového a ...
 • Rodinný dům 

  Diatel, Bohumil
  Předmětem této bakalářské práce je návrh rodinného domu ve městě Bojkovice, na ulici Pitínská. Dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Budova má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží, s vestavěnou garáží a terasou. ...
 • Silniční most v obci Budišov nad Budišovkou 

  Šedová, Linda
  Předmětem této bakalářské práce je návrh silničního mostu o jednom poli v obci Budišov nad Budišovkou. Nosná konstrukce z předpjatého betonu, její délka je 21,0 m a rozpětí je 20,0 m. Zatížení je vypočítáno pomocí programu ...
 • Rodinný dům, Nový Malín 

  Pecháčková, Žaneta
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby rodinného domu na úrovni dokumentace pro provádění stavby. Objekt se nachází na svažitém pozemku v obci Nový Malín. Objekt je tvořen jedním nadzemním podlažím a suterénem ...
 • Vzduchotechnika pensionu 

  Miesler, Zdeněk
  Má bakalářská práce se zabývá návrhem dvou vzduchotechnických jednotek pro pension. První jednotka slouží k přívodu a odvodu vzduchu s chlazením, druhá jednotka řeší ubytovací část pensionu v druhém podlaží. V projektu je ...
 • Návrh rekonstrukce úseku železniční tratě mezi žst. Uničov a žst. Šumperk, km 32,2 - 35,2 

  Svrček, David
  Bakalářská práce se zabývá návrhem rekonstrukce železniční trati mezi železničními stanicemi Uničov a Šumperk. Konkrétně se jedná o úsek ve staničení km 32,2 – 35,2. Cílem práce je úprava směrových a sklonových poměrů, ...
 • Originální kartografická díla v prostředí Internetu 

  Magda, Jakub
  Cieľom tejto bakalárskej práce je nájsť a zhodnotiť národné a svetové topografické a tematické kartografické diela v prostredí internetu. V začiatku práce je oboznámenie s pojmom kartografia a rozoberanie samotnej tematickej ...
 • Komplexní řešení návrhu dopravní stavby 

  Němcová, Klára
  Cílem bakalářské práce je navrhnout připojení průmyslové zóny na stávající silnici II. třídy do zadaného zaměření. A dle zadané diagnostiky a intenzity dopravy navrhnout novou konstrukci vozovky.
 • Prefabrikovaná konstrukce výrobní haly 

  Hradský, Richard
  Stěžejní částí je návrh a výpočet příčného rámu prefabrikované konstrukce výrobní haly skládajícího se z těchto částí (vazník, sloup, základová patka). Za pomoci výpočtového programu SCIA ENGINEER namodelovat dané prvky, ...
 • Časový vývoj metrologických charakteristik ultrazvukových hladinoměrných snímačů 

  Šamánek, Radek
  Bakalářská práce se zabývá sběrem a vyhodnocením dat z vybraných hladinoměrných snímačů, které jsou instalovány in-situ a v laboratorních podmínkách. Porovnáním skutečných a změřených úrovní hladiny a jejich statistickým ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Grepl, Adam
  TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE JE RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU V KROMĚŘÍŽI. STAVBA MÁ DVĚ NADZEMNÍ PODLAŽÍ A ČÁSTEČNÉ PODSKLEPENÍ. DŮM MÁ BYTOVOU ČÁST PRO PĚT OSOB A PROVOZOVNU PRO DVĚ OSOBY. OBJEKT MÁ NOSNÝ SYSTÉM Z POROTHERMU. BYLA ...
 • Zaměření údolí potoka Lubě v části Skalička - Malhostovice v úseku 1,1 - 1,6 km 

  Chládeková, Paulína
  Táto bakalárska práca sa zaoberá tachymetrickým zameraním časti údolia potoka Lubě medzi obcami Skalička a Malhostovice v okrese Brno – venkov. Výsledkom je účelová mapa v mierke 1:500, v súradnicovom systéme S–JTSK s ...
 • Polyfunkční dům u kapličky - Židenice 

  Kovář, Martin
  Předmětem zadání bakalářské práce je návrh novostavby Polyfunkčního domu v Brně, městské části Židenice. Parcela se nachází v nároží ulic Táborská a Nezamyslova, které dominuje kaplička. Velikost objektu respektuje výšku ...
 • Vytápění mateřské školy 

  Matůšů, Ondřej
  Tématem této bakalářské práce je v teoretické části téma vzduchospalinových cest plynových kotlů. V části druhé je řešeno vytápění mateřské školy. Jedná se o dvoupatrový rekonstruovaný objekt. Svou velikostí je vhodný až ...

View more