Recent Submissions

 • Průmyslová pekárna Herold Brno 

  Valachová, Magdaléna
  Cieľom práce bolo navrhnutie novostavby priemyselnej pekárne pre firmu Herold v Brne, v časti Horné Heršpice. Hlavnou objemovou myšlienkou je striedanie vyšších a nižších hmôt. Objekt sa skladá z administratívy, expedície ...
 • Studie přečerpávací vodní elektrárny 

  Suchomelová, Aneta
  Cílem bakalářské práce je studie přečerpávací vodní elektrárny v lokalitě Střekov na Labi, v blízkosti Masarykova zdymadla Střekov. Studie se zabývá především zpracováním stavební a technologické části strojovny pro variantu ...
 • Studie přečerpávací vodní elektrárny 

  Račoch, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem studie přečerpávací vodní elektrárny v Lokalitě Střekov na Labi. Cílem práce je návrh jedné varianty stavební a technologické části strojovny. Studie je rozdělena do několika částí, skládá ...
 • Studie přečerpávací vodní elektrárny 

  Kratina, Jakub
  Přečerpávací vodní elektrárny jsou nedílnou součástí každé elektrizační soustavy. V současné době představují asi jedinou možnost, jak akumulovat větší množství přebytečné elektrické energie. Staví se také jako osvědčený ...
 • Ideový návrh hráze horní nádrže přečerpávací vodní elektrárny 

  Kotaška, Stanislav
  Bakalářská práce má za cíl návrh horní nádrže přečerpávací vodní elektrárny lokalizované nedaleko Ústí nad Labem. Hlavním účelem této nádrže je akumulace vyrobené energie a její přerozdělení v čase. Nádrž je navržena v ...
 • Návrh horní nádrže přečerpávací vodní elektrárny 

  Kadrnoška, Jakub
  Práce se zabývá návrhem horní přečerpávací nádrže pro přečerpávací vodní elektrárnu v blízkosti města Ústí nad Labem. Byl řešen zejména tvar navrhované nádrže, její umístění a začlenění v původním terénu. Hráz byla navržena ...
 • Studie přečerpávací vodní elektrárny 

  Bolek, Marek
  Předmětem bakalářské práce je zpracování studie výstavby strojovny přečerpávací vodní elektrárny šachtového typu pro 4 soustrojí Francisovy reverzní turbíny, s podzemními přivaděči a krátkými odpadními tunely v lokalitě ...
 • Vlastnosti betonů s uhlíkovými nanotrubičkami 

  Šácha, Dominik
  Práce se zabývá vlastnostmi betonů s uhlíkovými nanotrubičkami (CNT). Vliv CNT na pevnosti v tlaku betonů a se zaměřením na mrazuvzdornost betonů. Praktická část ověřuje zlepšení pevnosti betonu přídavkem CNT a měřením ...
 • Studium vlastností kompozitních materiálů s polymerní matricí a dlouhovláknovou výztuží (FRP) 

  Fojtášek, Martin
  Bakalářská práce se zabývá sledováním vlastností FRP výztuže při působení agresivních prostředí, která způsobují degradaci. V teoretické části bakalářské práce je popsán způsob výroby,nejčastěji využívané druhy FRP profilů, ...
 • Příprava realizace hrubé vrchní stavby rekreačního objektu ve Zlíně 

  Prágr, Michal
  Předmětem mé bakalářské práce je stavebně technologické řešení realizace hrubé vrchní stavby rekreačního střediska. V práci jsou obsaženy technologické předpisy pro zdění a pokládku stropních panelů Spiroll, dále návrh ...
 • Vliv sklonu přívodního potrubí na Q/H charakteristiku měrného žlabu PARS P3 

  Naiser, Dominik
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem přívodního potrubí na Q/H charakteristiku měrného žlabu PARS P3. Byla provedena měření Q/H charakteristik pod různými sklony přívodního potrubí a měrného žlabu. Následně pak byly tyto ...
 • Komunitní dům pro seniory – hrubá stavba 

  Pšikalová, Hana
  Cílem této práce je stavebně – technologické řešení hrubé stavby komunitního domu pro seniory v Benešově u Boskovic. Řešení objektu zahrnuje vypracování stavebně technologické zprávy, zařízení staveniště, technologických ...
 • Návrh rekonstrukce balvanitého skluzu 

  Zahradníková, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá návrhem rekonstrukce balvanitého skluzu na vodním toku Rožnovská Bečva v říčním kilometru 10,865. V blízkosti balvanitého skluzu byla navrhnuta úprava toku o délce 642,8 m. V rámci práce byl dále ...
 • Možnosti využití odpadního skla v cementových kompozitech 

  Gottwaldová, Aneta
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zpracování odpadních skel do cementových kompozitů. Práce obsahuje rešeršní teoretickou část a část experimentální. Konkrétně byla ověřována aplikace odpadního skla zářivkového a ...
 • Návrh obytné zóny v obci Uničov 

  Navrátilová, Iveta
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem obytné zóny v obci Uničov. Byla zde navržena nová pozemní komunikace, rozmístění stavebních parcel a vyřešení statické dopravy. Byly navrhnuty 3 varianty obytné zóny. Nejvhodnější ...
 • Návrh rekonstrukce úseku železniční tratě mezi žst. Uničov a žst. Šumperk, km 32,2 - 35,2 

  Svrček, David
  Bakalářská práce se zabývá návrhem rekonstrukce železniční trati mezi železničními stanicemi Uničov a Šumperk. Konkrétně se jedná o úsek ve staničení km 32,2 – 35,2. Cílem práce je úprava směrových a sklonových poměrů, ...
 • Vzduchotechnika pensionu 

  Miesler, Zdeněk
  Má bakalářská práce se zabývá návrhem dvou vzduchotechnických jednotek pro pension. První jednotka slouží k přívodu a odvodu vzduchu s chlazením, druhá jednotka řeší ubytovací část pensionu v druhém podlaží. V projektu je ...
 • Rodinný dům, Nový Malín 

  Pecháčková, Žaneta
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby rodinného domu na úrovni dokumentace pro provádění stavby. Objekt se nachází na svažitém pozemku v obci Nový Malín. Objekt je tvořen jedním nadzemním podlažím a suterénem ...
 • Silniční most v obci Budišov nad Budišovkou 

  Šedová, Linda
  Předmětem této bakalářské práce je návrh silničního mostu o jednom poli v obci Budišov nad Budišovkou. Nosná konstrukce z předpjatého betonu, její délka je 21,0 m a rozpětí je 20,0 m. Zatížení je vypočítáno pomocí programu ...
 • Rodinný dům 

  Diatel, Bohumil
  Předmětem této bakalářské práce je návrh rodinného domu ve městě Bojkovice, na ulici Pitínská. Dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Budova má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží, s vestavěnou garáží a terasou. ...

View more