Poslední příspěvky

 • Zdravotně technické instalace ve správní budově lesů 

  Gottwald, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na zdravotně technické vybavení ve správní budově lesů. Teoretická část se zabývá čerpací technikou, zejména druhy čerpadel. Výpočtová a projektová část řeší rozvody kanalizace a vodovodu v ...
 • Terminál MHD u nádraží v poloze ŘEKA - progresivní varianta 

  Stupka, Pavel
  Nádraží v poloze ŘEKA je dlouho spekulovaný projekt, v kterém se řeší přesunutí stávajícího hlavního vlakového nádraží na území dnešního nákladního nádraží u řeky Svratky. Tento projekt by měl zmodernizovat celou jižní ...
 • Rodinný dům v Lukavici 

  Jarošová, Hana
  Bakalářská práce se zabývá novostavbou samostatně stojícího rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu, součástí domu je taktéž provozovna v podobě kanceláře určené pro malé podnikání majitele domu. Stavba se bude nacházet v ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby bytového domu Ponavia Brno 

  Zelinková, Marta
  Předmětem mé bakalářské práce je stavebně technologické řešení svislých a vodorovných nosných konstrukcí bytového domu Ponavia Brno. Řeší především samotný postup výstavby, použité technologie a zajištění požadovaných ...
 • Studie okružní křižovatky Pražská × Okružní × Zahradní v Humpolci 

  Zítka, Jakub
  Cílem bakalářské práce je návrh rekonstrukce stávající průsečné křižovatky ve městě Humpolec. Návrh vychází z dopravního průzkumu a obecných požadavků na projektování okružních křižovatek.
 • Analýza stáří vody v tlakové stokové síti 

  Kolková, Hana
  Tato bakalářská práce se zabývá stářím vody v tlakových stokových sítích. Blíže se zaměřuji na 3 zásadní problémy, které jsou vysokým stářím vody způsobeny – korozi, plyny v potrubí, zhoršenou jakost vody. Dále se práce ...
 • Hodnocení aktuálního stavu existujícího zemědělského objektu 

  Skácel, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá zemědělskými stavbami a předběžným stavebním průzkumem na vybraném zemědělském objektu. V úvodní části je zmíněna historie od vzniku zemědělství až po současnost. Následně je probrána typologie ...
 • Studie moderní kořenové čistírny pro obec Hlína 

  Komendová, Denisa
  Práce se zabývá návrhem moderní kořenové čistírny odpadních vod pro obec Hlína, okres Brno – venkov (320 EO). Kořenové čistírny představují alternativní technologii pro čištění odpadních vod. V České republice se tato ...
 • Farma 21.století 

  Murárová, Lucia
  Bakalářská práce vychází z architektonického návrhu v rámci ateliéru ve druhém ročníku bakalářského studia. Jejím cílem bylo navrhnout boxové ustájení koní pro hypoterapiu s venkovní a krytou jízdárnou a doplňkovou kapacitou ...
 • Příprava realizace hrubé vrchní stavby objektu CEITEC 

  Mezuláníková, Lenka
  Předmětem této bakalářské práce je příprava a realizace horní hrubé stavby Výzkumného střediska VUT CEITEC v Technologickém parku. Objekt má 2 nadzemní podlaží. Stěny, sloupy a stropy jsou monolitické, doplněné keramickým ...
 • Zdravotně technické instalace v budově lesního hospodářství 

  Křepelka, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na zdravotně technické instalace v objektu vojenské lesní správy. V teoretické části je řešeno vsakování odpadních dešťových vod. Výpočtová a projektová část řeší rozvody kanalizací a vodovodu ...
 • Zastřešení amfiteátru ve Vizovicíxh 

  Kuchtová, Ludmila
  Cílem této bakalářské práce je návrh zastřešení jeviště přírodního amfiteátru ve Vizovicích. Konstrukce je navržena variantně ze dřeva a oceli v různém konstrukčním uspořádání. Dispozičně se jedná o trojúhelníkovou stavbu, ...
 • Vzduchotechnika v motorestu 

  Kojecká, Karolína
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechniky a přímého chlazení v objektu motorestu. Vzduchotechnika zajišťuje přívod čerstvého vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu. Ve vybraných místnostech je navrženo přímé ...
 • Dynamická viskozita asfaltových pojiv 

  Broďák, Marek
  V bakalářské práci jsou popsány laboratorní vlastnosti asfaltových pojiv. Bude zde popsán princip, postup měření a porovnání výsledků laboratorních zkoušek stanovení dynamické viskozity, penetrace jehlou a bod měknutí ...
 • Cena stavební zakázky z pohledu zhotovitele 

  Hykolli, Nikolas
  Předmětem bakalářské práce je změna cenové úrovně nabídkového rozpočtu u stavebního díla Mateřské školy, která je součást výstavby souboru Panorama nad přehradou v Brně. Teoretická část řeší cenovou tvorbu u stavebních ...
 • Nadstandardní rodinný dům 

  Prokop, Radek
  Bakalářská práce se zabývá projektem rodinného domu osazeného do svažitého terénu. Práce odpovídá rozsahu stavební části dokumentace pro provádění stavby , jež dále určuje rozdělení do jednotlivých celků. Jedná se o ...
 • Hydraulické posouzení kapacity koryta a návrh PPO 

  Pikna, Martin
  Bakalářská práce se zabývá hydraulickým posouzením kapacity koryta při povodňových průtocích na řece Leskavě v ř. km 1,600 po ř. km 3,843. Analýza byla prováděna v programu HEC-RAS 5.0 s využitím kombinace proudění povrchové ...
 • Originální kartografická díla v prostředí Internetu 

  Magda, Jakub
  Cieľom tejto bakalárskej práce je nájsť a zhodnotiť národné a svetové topografické a tematické kartografické diela v prostredí internetu. V začiatku práce je oboznámenie s pojmom kartografia a rozoberanie samotnej tematickej ...
 • Administrativně-výrobní hala v Litovli - montáž skeletu 

  Blaha, Michael
  Předmětem bakalářské práce je etapa montáže skeletu administrativně-výrobní haly v Litovli. Řešený objekt se dělí na administrativní a halovou část, pro které byla vypracována technická zpráva, položkový rozpočet včetně ...
 • Posouzení stability území náchylného k sesouvání 

  Píchová, Sylvie
  Bakalářská práce uvádí klasifikaci sesuvů podle Profesorů Záruby a Mencla, požadavky na průzkum sesuvů a uvádí způsoby posuzování stabilit svahů metodami mezní rovnováhy (MMR). V práci je řešen recentní sesuv v profilu ...

Zobrazit další