Poslední příspěvky

 • Možnosti využití odpadního skla v cementových kompozitech 

  Gottwaldová, Aneta
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zpracování odpadních skel do cementových kompozitů. Práce obsahuje rešeršní teoretickou část a část experimentální. Konkrétně byla ověřována aplikace odpadního skla zářivkového a ...
 • Návrh rekonstrukce úseku železniční tratě mezi žst. Uničov a žst. Šumperk, km 32,2 - 35,2 

  Svrček, David
  Bakalářská práce se zabývá návrhem rekonstrukce železniční trati mezi železničními stanicemi Uničov a Šumperk. Konkrétně se jedná o úsek ve staničení km 32,2 – 35,2. Cílem práce je úprava směrových a sklonových poměrů, ...
 • Financování bytové potřeby 

  Hrebačka, Lukáš
  Tato předložená práce pozůstává z dvou částí. V první části rozebereme teorii bytové potřeby, zaměříme se na přiblížení jednotlivých forem bydlení a jeho financování a taktéž na stav bytového fondu ČR. V druhé části, ...
 • Rodinný dům 

  Mlejnek, Lukáš
  V projektu bakalářské práce je řešena novostavba částečně podsklepeného, dvoupodlažního rodinného domu s vegetační střechou. Určeného pro čtyř až pětičlennou rodinu. Rodinný dům je navržen jako přírodně šetrný a podle ...
 • Rodinný dům, Nový Malín 

  Pecháčková, Žaneta
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby rodinného domu na úrovni dokumentace pro provádění stavby. Objekt se nachází na svažitém pozemku v obci Nový Malín. Objekt je tvořen jedním nadzemním podlažím a suterénem ...
 • Rodinný dům s kadeřnictvím ve Zdibech. 

  Klečková, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá projektem polyfunkčního rodinného domu s kadeřnictvím ve Zdibech. Rodinný dům má tři nadzemní podlaží a je částečně podsklepen. V domě se nachází dvě bytové jednotky a v prvním nadzemním podlaží ...
 • Statická analýza detailu kovového spoje 

  Efenberk, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá statickou analýzou detailu kovového spoje. Jedná se o šroubový přípoj stropnice na prolamovaný průvlak. K vytvoření modelu byl použit program RFEM od společnosti Dlubal Software s. r. o. Model ...
 • Vzduchotechnika pensionu 

  Miesler, Zdeněk
  Má bakalářská práce se zabývá návrhem dvou vzduchotechnických jednotek pro pension. První jednotka slouží k přívodu a odvodu vzduchu s chlazením, druhá jednotka řeší ubytovací část pensionu v druhém podlaží. V projektu je ...
 • Silniční most v obci Budišov nad Budišovkou 

  Šedová, Linda
  Předmětem této bakalářské práce je návrh silničního mostu o jednom poli v obci Budišov nad Budišovkou. Nosná konstrukce z předpjatého betonu, její délka je 21,0 m a rozpětí je 20,0 m. Zatížení je vypočítáno pomocí programu ...
 • Rodinný dům v Libáni 

  Kubínová, Veronika
  Předmětem bakalářské práce je novostavba rodinného domu v Libáni. Objekt je navržen jako samostatně stojící, dvoupodlažní, částečně podsklepený. Bude sloužit jako trvalé bydlení pro čtyřčlennou rodinu. Zastřešení objektu ...
 • Návrh rekonstrukce úseku železniční tratě mezi žst. Uničov a žst. Šumperk, km 29,3 - 32,2 

  Hybner, Michal
  Cílem bakalářské práce je rekonstrukce jednokolejné železniční trati Uničov - Šumperk v km 29,3 - 32,2. Úkolem je navrhnout úpravu geometrických parametrů koleje a vhodnou skladbu železničního svršku. Při rekonstrukci je ...
 • Rodinný dům 

  Diatel, Bohumil
  Předmětem této bakalářské práce je návrh rodinného domu ve městě Bojkovice, na ulici Pitínská. Dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Budova má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží, s vestavěnou garáží a terasou. ...
 • Vytvoření panelu úloh v programu MicroStation pro vektorizaci topografické mapy 

  Zvonek, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou panelu úloh v programu MicroStation Powerdraft V8i, který lze využít v zásadě pro jakoukoliv vektorizaci nebo zákres skutečného stavu. Práce obsahuje i podrobný návod pro vytvoření ...
 • Úprava toku svyužitím CIVIL 3D a HEC-RAS 

  Filípková, Monika
  Bakalárska práca sa zaoberá zhodnotením súčasného stavu vybraného úseku toku rieky Moravy v okolí mesta Olomouc a následným návrhom úpravy a návrhom protipovodňovej ochrany. V prvom kroku sú vykonané hydraulické overenia ...
 • Návrh podzemní části nosné konstrukce pozemní stavby 

  Šimek, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením železobetonové monolitické nosné konstrukce podzemních garáží pod bytovým domem, a to na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti dle ČSN EN 1992-1-1: Navrhování ...
 • Muzejní expozice v Hradci nad Moravicí 

  Jirkovská, Eva
  Práce se zabývá návrhem a statickým posouzením ocelové konstrukce haly muzea. Půdorysné rozměry jsou 24 x 48 m, výška konstrukce činí 9,3 m, střecha je sedlová ve sklonu 6°. Příčný nosný systém je tvořen rámovou konstrukcí ...
 • Varianty odkanalizování obcí do 2 tisíc obyvatel 

  Remešová, Terezie
  Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh a porovnání možných variant odkanalizování obce Bořenovice. Navržené varianty jsou vybudování nové stokové sítě a čerpací stanice dle PRVK, vybudování nové stokové sítě a čistírny ...
 • Prefabrikovaná konstrukce výrobní haly 

  Hradský, Richard
  Stěžejní částí je návrh a výpočet příčného rámu prefabrikované konstrukce výrobní haly skládajícího se z těchto částí (vazník, sloup, základová patka). Za pomoci výpočtového programu SCIA ENGINEER namodelovat dané prvky, ...
 • Časový vývoj metrologických charakteristik ultrazvukových hladinoměrných snímačů 

  Šamánek, Radek
  Bakalářská práce se zabývá sběrem a vyhodnocením dat z vybraných hladinoměrných snímačů, které jsou instalovány in-situ a v laboratorních podmínkách. Porovnáním skutečných a změřených úrovní hladiny a jejich statistickým ...
 • Realizace stavebně technologické etapy - Nástavba bytového domu v Luhačovicích 

  Holba, Petr
  Předmětem bakalářské práce je realizace nástavby bytového domu. Tento bytový dům se nachází v městě Luhačovice. Práce se zabývá řešením technologických procesů realizace krovu s několika vikýři a střešními okny. Dále ...

Zobrazit další