• Hodnocení aktuálního stavu existující konstrukce 

  Kopec, Jan
  Práce se zabývá problematikou hodnocení aktuálního stavu existujících konstrukcí. V teoretické části práce jsou objasněny normy pro navrhování a provádění betonových staveb, které specifikují, pro jaké materiály a druhy ...
 • Použití hybridní metody pro řízení zásobní funkce vodní nádrže 

  Pospíšilík, Šimon
  Bakalářská práce je zaměřena na výběr vhodného vstupního regionálního klimatického modelu do Hybridní metody řízení zásobní funkce vodní nádrže. Tento způsob řízení je založen na vhodné kombinaci optimalizační metody s ...
 • Využití drobného kameniva do směsí stmelených hydraulickým pojivem 

  Švarcová, Monika
  Bakalářská práce se zabývá využitím drobného kameniva ve směsích stmelených hydraulickým pojivem, které jsou používány jako horní či spodní podkladní vrstvy vozovky. Teoretická část popisuje vlastnosti stmelených směsí, ...
 • Rodinný dům Rudoltice 

  Jiruška, Daniel
  Předmětem bakalářské práce je projektová dokumentace pro provedení podsklepené stavby. Jedná se o rodinný dům, který se nachází v obci Rudoltice v okrese Ústí nad Orlicí. Rodinný dům se skládá ze dvou podlaží a slouží k ...
 • Polyfunkční dům v Brně - Líšni 

  Gracová, Michaela
  Zadaním tejto bakalárskej práce bol návrh polyfunkčného domu v Brne v mestskej časti Brno-Líšeň. Parcela sa nachádza v katastrálnom území Líšeň na svahovitom pozemku prístupnom z rušnej komunikácie Novolíšeňská zo severnej ...
 • Optimalizace dávkování chemikálií při odvodňování kalu 

  Pániková, Kristína
  Bakalářská práce se zabývá optimálním stanovením dávky chemikálie při odvodňování kalu. Práce má dvě části, praktickou a teoretickou. Teoretická část obsahuje základní informace o zahušťování, destabilizaci a stabilizaci, ...
 • Metodika diagnostiky železobetonové konstrukce 

  Zlámal, Vojtěch
  Bakalářská práce se v úvodu zabývá vlastnostmi železobetonu a popisuje jeho základní zkoumané vlastnosti. V jednotlivých částech se pak věnuje metodám užívaným k diagnostice stavebních konstrukcí. Blíže se zabývá vybranými ...
 • Posouzení vodního díla Hostim za povodní 

  Šilhánková, Lenka
  Cílem této bakalářské práce je posouzení a následné zhodnocení stávajícího stavu VD Hostim při převádění KPV s parametry PV100. Zpracování probíhá podle požadavků ČSN 75 2935. Obsahem práce je popis a shrnutí základních ...
 • Železobetonová stropní deska lázeňského domu 

  Novotný, Tomáš
  Předmětem této práce je železobetonová stropní deska lázeňského domu. Práce se v první části zabývá vlivem různého typu podepření a modelování na velikost ohybových a krouticích momentů a na deformace s nimi spojenými. V ...
 • Montáž halového objektu v Sudoměřicích 

  Šagát, Pavel
  Cílem bakalářské práce je popsat stavebně technologickou etapu hrubé vrchní stavby výrobně-montážní haly firmy PRIMARC s.r.o. v Sudoměřicích. Obsahem práce je technická zpráva řešeného objektu, řešení dopravních tras ...
 • Financování stavební investice z pohledu investora 

  Sedláčková, Lenka
  Cílem bakalářské práce je charakterizovat možné způsoby financování stavební investice z pohledu investora. Teoretická část se převážně zabývá veřejnými a soukromými zakázkami, včetně získávaní dotací a úvěrů. Praktická ...
 • Studium možností ochrany zdiva v záplavových oblastech 

  Heliová, Magdaléna
  Práce se věnuje možnostem primární a sekundární ochrany zdiva v oblasti spodní stavby v záplavových oblastech. Náplní práce je provedení literární rešerše v oblasti zatížení zdiva při povodních a řešení konstrukce tak aby ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace chaty v Krkonoších 

  Petras, Lukáš
  Bakalárska práca je zameraná na zdravotne technické a plynovodné inštalácie v horskej chate. Teoretická časť sa zaoberá požiadavkami na pitnú vodu, výtokovými armatúrami, kanalizáciou, využitím dažďovej vody, odvodom a ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě 

  Měrka, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací v bytovém domě v Brně. Jedná se o bytový dům se šesti nadzemními a jedním podzemím podlažím. Byty se nacházejí ve všech nadzemních podlažích. ...
 • Energeticky efektivní rodinný dům 

  Nejedlý, Petr
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby pro novostavbu rodinného domu ve Šternberku. Rodinný dům je navržen ve svažitém terénu částečně podsklepený s jedním nadzemním ...
 • Automatizace navrhování některých prvků ocelových konstrukcí 

  Kopeček, Josef
  Cílem předkládané práce je vytvoření programu pro automatizované posouzení šroubových a svarových spojů. Program využívá postupů uvedených v ČSN EN 1939 1 8. Správnost vytvořeného programu je ověřena porovnáním vhodně ...
 • Nízkoenergetický dům Rovná 

  Kindermann, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací samostatně stojícího dvoupodlažního rodinného domu pro pěti až sedmičlennou rodinu. Novostavba se nachází v okrese Blansko, v katastrálním území Boskovice. Svislé konstrukce ...
 • Základní a výkonnostní ukazatele vybraných vodárenských společností v ČR 

  Vaculík, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na srovnávací analýzu výkonnostních ukazatelů vybraných vodárenských společností v ČR. Prvotním úkolem zadání, bylo shromažďování a zpracování základních a doplňkových ukazatelů vybraných ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby penzionu v Čeladné 

  Mikulka, Lukáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na stavebně technologickou etapu hrubé vrchní stavby penzionu v Čeladné. Práce obsahuje technologické předpisy pro zdění svislých nosných konstrukcí a stropní konstrukce. Předpisy jsou ...
 • Novostavba rodinného domu 

  Manduch, Dávid
  Jedná sa o samostatne stojaci, dvojpodlažný, nepodpivničený rodinný dom zastrešený plochou vegetačnou strechou v obci Šalgovce. Súčasťou rodinného domu sú dve drevené terasy. Vstupná terasa sa nachádza pred hlavným vstupom ...