• Rejuvenační přísady v recyklovaném asfaltovém materiálu 

  Klein, Marek
  Bakalářská práce se zabývá tématem používání rejuvenačních přísad v asfaltových směsích s R-materiálem. V teoretické části je popsán způsob přidávání R-materiálu do nových asfaltových směsí. Dále je vysvětlen postup a ...
 • Financování investiční činnosti v obci 

  Hrdličková, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá financováním investiční činnosti v obci. Popisuje veřejnou správu ČR a možné zdroje financování obcí, včetně dotačních programů. Rozebírá dotační politiku EU a ČR. Analyzuje konkrétní obec, ...
 • Plavecké centrum v Brně 

  Froňková, Dominika
  Tématem projektu je návrh novostavby plaveckého centra v lokalitě Brno- Židenice. Pozemek se nachází na západě městské části Brno-Židenice, v těsném sousedství s městskou částí Brno-Vinohrady. Návrh vychází z tvaru pozemku, ...
 • Železobetonová nosná konstrukce administrativní budovy 

  Pražan, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá statickým řešením nosné železobetonové konstrukce administrativního objektu o třech nadzemních podlažích. Konkrétně je v práci řešen nejvíce namáhaný vnitřní sloup v 1. NP a bodově podepřená, ...
 • Rodinný dům v Libáni 

  Kubínová, Veronika
  Předmětem bakalářské práce je novostavba rodinného domu v Libáni. Objekt je navržen jako samostatně stojící, dvoupodlažní, částečně podsklepený. Bude sloužit jako trvalé bydlení pro čtyřčlennou rodinu. Zastřešení objektu ...
 • Předpjatý most přes řeku Budišovku 

  Hroudná, Denisa
  Předmětem této bakalářské práce je návrh deskového předpjatého mostu přes řeku Budišovku. Byly navrženy 3 předběžné studie ze kterých byla jedna vybrána pro podrobnější zpracování. Rozpětí mostu je 18,0 m. Vybraná varianta ...
 • Nadstandardní rodinný dům ve svahu 

  Pavelka, Šimon Václav
  Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby nadstandardního rodinného domu ve svahu. Objekt je samostatně stojící a je zasazen do svažitého terénu v katastrálním území města Brna, ...
 • Vliv aktivních příměsí na aktivitu cementového tmele s nealkalickou urychlovací přísadou pro stříkané betony. 

  Závacký, Jakub
  Bakalárska práca sa zoberá problematikou striekaných betónov zo zameraním na použitie aktívnych prímesí s nealkalickou urýchľovacou prísadou. Teoretická časť je pojatá formou rešerše o dosadávaných poznatkoch používania ...
 • Studie odkanalizování a likvidace odpadních vod v obci 

  Dvorský, Petr
  Tato práce se zabývá studií stokové sítě v obci Pavlovice u Přerova. Jejím hlavním cílem je provedení pasportizace stokové sítě v obci včetně inspekce zdejších ČOV. Na základě výsledků pasportu byla provedena hydraulická ...
 • Kulturní centrum Brno 

  Pitáková, Martina
  Z dříve vypracované studie v předmětu AG33, vznikla následující bakalářská práce, která tuto studii dále rozvádí do stupně Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provedení stavby. Téma práce má název Kulturní ...
 • Rekonstrukce průmyslové budovy pro bydlení 

  Kratochvílová, Martina
  Bakalářská práce se zabývá posouzením stávající stropní desky a návrhem nové bodově podepřené, monolitické, železobetonové stropní desky 4NP Esslerovy přádelny v Brně a návrhem typického sloupu v tom samém podlaží, za ...
 • Kulturní centrum Brno 

  Schneiderová, Petra
  Tématem bakalářské práce je návrh novostavby polyfunkčního kulturního centra v Brně na ulici Údolní. Řešené území se nachází naproti Obilnému trhu. V rámci ateliérového předmětu AG33 byla již vypracována studie na dané ...
 • Rodinný dům 

  Ondřich, Lukáš
  Záměr bakalářské práce je návrh rodinného domu ve městě Brno – sever v ulici Čekanková. Dům je určen pro čtyřčlennou rodinu. Dům je navržen jako dvoupodlažní dům, podsklepený, s vestavěnou dvojgaráží a se sedlovou střechou. ...
 • Polyfunkční dům v Brně - Líšni 

  Gracová, Michaela
  Zadaním tejto bakalárskej práce bol návrh polyfunkčného domu v Brne v mestskej časti Brno-Líšeň. Parcela sa nachádza v katastrálnom území Líšeň na svahovitom pozemku prístupnom z rušnej komunikácie Novolíšeňská zo severnej ...
 • Nadstandardní rodinný dům 

  Kudělková, Marie
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh a vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby objektu nadstandardního rodinného domu, který se nachází v katastrálním území obce Hodslavice, na parcele č. 1490/28. ...
 • Zděný rodinný dům 

  Anton, David
  Jedná se o stavební úpravy a přístavbu stávajícího rekreačního obejktu, který leží na p.č. 3617/1 a 3617/2, na okraji k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem. Stavební úpravy a přístavba respektují výškový profil okolní zástavby. ...
 • Úprava místní komunikace a parkovacích stání v obci Kvasiny 

  Ešpandrová, Bára
  Cílem bakalářské práce je úprava místní komunikace v obci Kvasiny a její napojení na přilehlé komunikace. V rámci úpravy jsou navržena parkovací stání pro návštěvníky přilehlého sportovního areálu. Návrh je řešen na parcelách ...
 • Ocelová konstrukce sportovní haly 

  Vraňanová, Veronika
  Cílem práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce sportovní haly. Maximální půdorysné rozměry jsou 72,0 m x 37,58 m. Konstrukce je zapuštěná do terénu, její celková výška je 13,47 m a výška nad terénem 9,97 m. ...
 • Hydraulická analýza vodovodní sítě obce Tvarožná 

  Trněná, Eva
  Tato bakalářská práce se zabývá hydraulickou analýzou stávající vodovodní sítě obce Tvarožná. Práce je rozdělena do několika částí. V úvodní časti seznamuje s účelem práce. Ve druhé části se zaměřuje obecně na matematické ...
 • Montáž halového objektu v Sudoměřicích 

  Šagát, Pavel
  Cílem bakalářské práce je popsat stavebně technologickou etapu hrubé vrchní stavby výrobně-montážní haly firmy PRIMARC s.r.o. v Sudoměřicích. Obsahem práce je technická zpráva řešeného objektu, řešení dopravních tras ...