Now showing items 1-1 of 1

  • Realizácia etapy zastrešenie bytového domu v Nových Sadoch 

    Balko, Dávid
    Bakalárska práca sa zaoberá etapou zastrešenia objektu bytového domu v Nových Sadoch. V práci bol zvolený variant jednoplášťovej plochej strechy. Pre danú variantu je spracované posúdenie dopravných trás, položkový rozpočet ...