Now showing items 12-31 of 39

 • ENERGY MANAGEMENT STRATEGY FOR SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT 

  Hrubý, Martin
  Energy Management strategy for sustainable regional development has been selected as the topic of my research due to the fact that energy demand alongside with energy dependency have been continuously growing from a long ...
 • Experimentální stanovení faktorů ovlivňujících statický modul pružnosti betonu s využitím nedestruktivních zkušebních metod 

  Kocáb, Dalibor
  Disertační práce se zabývá jednou z nejdůležitějších charakteristik ztvrdlého betonu, kterou je modul pružnosti. Klade si za cíl postihnout a popsat důležité faktory, které výslednou hodnotu modulu pružnosti betonu ovlivňují, ...
 • Hodnocení zatížení sedimentů drobných vodních toků fosforem 

  Pavlíková, Marcela
  Problematika fosforu a jeho forem v sedimentech drobných vodních toků není často předmětem zájmu, tak jako fosfor a jeho formy v sedimentech vodních nádrží. Práce je zaměřena na vývoj a hodnocení metod stanovení celkového ...
 • Inovace procesů ve stavebním podniku 

  Kocourková, Gabriela
  Tato práce mapuje problematiku inovací a inovačního podnikání. Disertační práce je zaměřena na charakteristiku produktových a procesních inovací ve stavebním podniku. Cílem disertační práce je zmapování situace v oblasti ...
 • Klopení tenkostěnných ocelových nosníků s otvory ve stěně 

  Horáček, Martin
  Současný trend navrhování nosných ocelových konstrukcí vede z důvodu úspory materiálu k častému používání tenkostěnných za studena tvářených ocelových profilů. Tenkostěnné za studena tvarované profily jsou často vyráběny ...
 • Kmitání štíhlých mostních konstrukcí 

  Kika, Ondřej
  Disertační práce nazvaná Kmitání štíhlých mostních konstrukcí se zabývá porovnáním odezev konstrukcí lávek na různé zatěžovací modely chodců. Konkrétně v praxi běžně používaný model, kde jsou účinky chodců nahrazeny silami ...
 • Management stavebních investic regionů 

  Vaňková, Lucie
  Disertační práce se zabývá managementem stavebních investic regionů. Cílem práce je sledování výkonnosti regionů České republiky pomocí ukazatele hrubý domácí produkt, a investiční činností, která se v regionech odehrává. ...
 • Metodika návrhu systému využití šedých vod ve vybraných objektech 

  Raček, Jakub
  Koncepce opětovného využití odpadní vody v budovách nabývá v poslední době stále většího významu. Suchem a měnícími se klimatickými podmínkami klesá vydatnost zdrojů pitné vody. Šedou vodu můžeme obecně definovat jako málo ...
 • Metody kvantifikace hodnoty ohrožených nemovitých památek 

  Merta, Petr
  Zchátralé kulturní nemovité památky, péče o ně, jejich záchrana, a případné další využití či jejich zachování pro budoucí generace jsou v posledním době stále aktuálnějšími tématy. I přes nákladnou údržbu a mnohdy značné ...
 • Možnosti využití fluidních popílků v keramické technologii 

  Keršnerová, Lucie
  Předložená disertační práce se zabývá možnostmi využití fluidních popílků z tepelných elektráren Hodonín, Ledvice a Tisová v keramické technologii. Pozornost byla zaměřena na oblast výroby keramických obkladových prvků a ...
 • Noční chlazení budov v podmínkách České Republiky 

  Šíma, Jiří
  Disertační práce se zabývá teoretickým zhodnocením potenciálu využití technik nočního chlazení v podmínkách České republiky. Zejména se zaměřuje na zhodnocení potenciálu nočního chlazení, které využívá fyzikální jev sálání ...
 • Nové perspektivy aplikací popílků s ohledem na prognózu jejich zdrojů. 

  Sokol, Pavel
  Vedlejší energetické produkty jsou v České republice velmi zajímavým zdrojem surovin pro výrobu různých druhů stavebních hmot. Vzhledem k ročně produkovaným objemům a rovněž i k výrazně stabilnější kvalitě je zapotřebí ...
 • Oceňování stavebních prací z kamene při restaurování nemovitých historických objektů 

  Fučíková, Petra
  Cílem této disertační práce je analyzovat současnou situaci oceňování restaurátorských prací při stavebních pracích a následně definovat a standardizovat stavební práce z kamene při restaurování nemovitých historických ...
 • Odhad životnosti železobetonových mostů 

  Doležel, Jiří
  S narůstajícím stářím betonových mostů pozemních komunikací je velmi aktuální otázka určení jejich spolehlivosti a úrovně zatížitelnosti pro požadovanou zbytkovou životnost konstrukce. Doktorská práce představuje ucelenou ...
 • Optimalizace posuzování životnosti ocelových stožárů 

  Čada, Pavel
  V rámci práce byla posuzována korozní odolnost dvou typů materiálů, a to oceli Corten A jako zástupce tzv. WS (patinujících) ocelí, a dále trvanlivosti PKO tvořeného vrstvou žárového zinku. Byla zjištěna při NSS testu ...
 • Pravděpodobnostní analýza spolehlivosti a životnosti železobetonových mostů 

  Šomodíková, Martina
  Práce je zaměřena na vytvoření komplexní metodiky pro pravděpodobnostní analýzu spolehlivosti a životnosti železobetonových konstrukcí, zejména mostů pozemních komunikací. Stanovení jejich zatížitelnosti je prováděno s ...
 • Reologie viskózních modifikovaných past na bázi portlandského cementu určených ke tváření extruzí 

  Tihlařík, Petr
  Cílem této disertační práce je ověřit možnosti extruze vláknocementu. Hmota určená k extruzi je typická vysokou tuhostí a vysokým obsahem rozptýlené vláknové výztuže. Obsah rozptýlené vláknové výztuže může být několikrát ...
 • Smyková únosnost spřažených plechobetonových desek. 

  Holomek, Josef
  Předmětem předkládané dizertační práce je experimentální i teoretický výzkum spřažených plechobetonových desek. Práce se zabývá také tvorbou numerických modelů spřažených desek. Návrh nových typů spřažených plechobetonových ...
 • Spolehlivost zemních hrází ohrožených filtračními deformacemi 

  Čejda, Marek
  Náplní disertační práce je analýza pravděpodobnosti vzniku filtračních deformací v podloží zemních hrází. Z rozsáhlé problematiky filtračních deformací se práce zaměřuje na iniciaci celého procesu, kdy dochází k nadzdvihnutí ...
 • Tahová pevnost vláknitých svazků a kompozitů 

  Rypl, Rostislav
  Technické textilie hrají v současnosti velmi důležitou roli v materiálovém inženýrství. Používají se pro vyztužování nebo zvyšování houževnatosti ve vláknitých kompozitech, které nachází uplatnění v celé řadě průmyslových ...