Now showing items 15-34 of 39

 • Inovace procesů ve stavebním podniku 

  Kocourková, Gabriela
  Tato práce mapuje problematiku inovací a inovačního podnikání. Disertační práce je zaměřena na charakteristiku produktových a procesních inovací ve stavebním podniku. Cílem disertační práce je zmapování situace v oblasti ...
 • Klopení tenkostěnných ocelových nosníků s otvory ve stěně 

  Horáček, Martin
  Současný trend navrhování nosných ocelových konstrukcí vede z důvodu úspory materiálu k častému používání tenkostěnných za studena tvářených ocelových profilů. Tenkostěnné za studena tvarované profily jsou často vyráběny ...
 • Kmitání štíhlých mostních konstrukcí 

  Kika, Ondřej
  Disertační práce nazvaná Kmitání štíhlých mostních konstrukcí se zabývá porovnáním odezev konstrukcí lávek na různé zatěžovací modely chodců. Konkrétně v praxi běžně používaný model, kde jsou účinky chodců nahrazeny silami ...
 • Management stavebních investic regionů 

  Vaňková, Lucie
  Disertační práce se zabývá managementem stavebních investic regionů. Cílem práce je sledování výkonnosti regionů České republiky pomocí ukazatele hrubý domácí produkt, a investiční činností, která se v regionech odehrává. ...
 • Metodika návrhu systému využití šedých vod ve vybraných objektech 

  Raček, Jakub
  Koncepce opětovného využití odpadní vody v budovách nabývá v poslední době stále většího významu. Suchem a měnícími se klimatickými podmínkami klesá vydatnost zdrojů pitné vody. Šedou vodu můžeme obecně definovat jako málo ...
 • Metody kvantifikace hodnoty ohrožených nemovitých památek 

  Merta, Petr
  Zchátralé kulturní nemovité památky, péče o ně, jejich záchrana, a případné další využití či jejich zachování pro budoucí generace jsou v posledním době stále aktuálnějšími tématy. I přes nákladnou údržbu a mnohdy značné ...
 • Možnosti využití fluidních popílků v keramické technologii 

  Keršnerová, Lucie
  Předložená disertační práce se zabývá možnostmi využití fluidních popílků z tepelných elektráren Hodonín, Ledvice a Tisová v keramické technologii. Pozornost byla zaměřena na oblast výroby keramických obkladových prvků a ...
 • Noční chlazení budov v podmínkách České Republiky 

  Šíma, Jiří
  Disertační práce se zabývá teoretickým zhodnocením potenciálu využití technik nočního chlazení v podmínkách České republiky. Zejména se zaměřuje na zhodnocení potenciálu nočního chlazení, které využívá fyzikální jev sálání ...
 • Nové perspektivy aplikací popílků s ohledem na prognózu jejich zdrojů. 

  Sokol, Pavel
  Vedlejší energetické produkty jsou v České republice velmi zajímavým zdrojem surovin pro výrobu různých druhů stavebních hmot. Vzhledem k ročně produkovaným objemům a rovněž i k výrazně stabilnější kvalitě je zapotřebí ...
 • Oceňování stavebních prací z kamene při restaurování nemovitých historických objektů 

  Fučíková, Petra
  Cílem této disertační práce je analyzovat současnou situaci oceňování restaurátorských prací při stavebních pracích a následně definovat a standardizovat stavební práce z kamene při restaurování nemovitých historických ...
 • Odhad životnosti železobetonových mostů 

  Doležel, Jiří
  S narůstajícím stářím betonových mostů pozemních komunikací je velmi aktuální otázka určení jejich spolehlivosti a úrovně zatížitelnosti pro požadovanou zbytkovou životnost konstrukce. Doktorská práce představuje ucelenou ...
 • Optimalizace posuzování životnosti ocelových stožárů 

  Čada, Pavel
  V rámci práce byla posuzována korozní odolnost dvou typů materiálů, a to oceli Corten A jako zástupce tzv. WS (patinujících) ocelí, a dále trvanlivosti PKO tvořeného vrstvou žárového zinku. Byla zjištěna při NSS testu ...
 • Pravděpodobnostní analýza spolehlivosti a životnosti železobetonových mostů 

  Šomodíková, Martina
  Práce je zaměřena na vytvoření komplexní metodiky pro pravděpodobnostní analýzu spolehlivosti a životnosti železobetonových konstrukcí, zejména mostů pozemních komunikací. Stanovení jejich zatížitelnosti je prováděno s ...
 • Reologie viskózních modifikovaných past na bázi portlandského cementu určených ke tváření extruzí 

  Tihlařík, Petr
  Cílem této disertační práce je ověřit možnosti extruze vláknocementu. Hmota určená k extruzi je typická vysokou tuhostí a vysokým obsahem rozptýlené vláknové výztuže. Obsah rozptýlené vláknové výztuže může být několikrát ...
 • Smyková únosnost spřažených plechobetonových desek. 

  Holomek, Josef
  Předmětem předkládané dizertační práce je experimentální i teoretický výzkum spřažených plechobetonových desek. Práce se zabývá také tvorbou numerických modelů spřažených desek. Návrh nových typů spřažených plechobetonových ...
 • Spolehlivost zemních hrází ohrožených filtračními deformacemi 

  Čejda, Marek
  Náplní disertační práce je analýza pravděpodobnosti vzniku filtračních deformací v podloží zemních hrází. Z rozsáhlé problematiky filtračních deformací se práce zaměřuje na iniciaci celého procesu, kdy dochází k nadzdvihnutí ...
 • Tahová pevnost vláknitých svazků a kompozitů 

  Rypl, Rostislav
  Technické textilie hrají v současnosti velmi důležitou roli v materiálovém inženýrství. Používají se pro vyztužování nebo zvyšování houževnatosti ve vláknitých kompozitech, které nachází uplatnění v celé řadě průmyslových ...
 • Technická analýza životnosti trubního materiálu ze šedé litiny 

  Kozelský, Jiří
  Disertační práce popisuje technickou analýzu trubního materiálu ze šedé litiny, která je vypracována na základě dobových podkladů a norem. Z technické analýzy je navržena metodika k určování technického stavu a teoretické ...
 • Vegetační střechy s hydrofilní minerální vlnou 

  Vacek, Petr
  Disertační práce se zabývá využitím hydrofilní minerální vlny v konstrukcích vegetačních střech. V první části práce jsou na základě současné legislativy charakterizovány relevantní technické vlastnosti hydrofilní vlny ...
 • Vliv injektáže na postup vlhkosti a termofyzikální vlastnosti malt 

  Fridrich, Pavel
  V důsledku zvýšené vlhkosti ve stavebním materiálu dochází ke změně celé řady jeho mechanických a fyzikálních vlastností. Zejména množství volné vody ve stavební konstrukci snižuje životnost celého stavebního díla, vytváří ...