Anzeige der Dokumente 1-20 von 37

 • Gelový infuzní clonový systém pro dodatečnou hydroizolaci různých druhů zdiva s využitím druhotných surovin 

  Melichar, Jindřich
  Prakticky jakýkoliv stavební objekt v našem klimatickém pásu čelí v nějaké formě působení vlhkosti. Převážně starší a historické budovy jsou nejvíce postiženy negativním vlivem působení vody. Dříve docházelo k dodatečnému ...
 • Optimalizace návrhu suchých podlah 

  Hlavsa, Petr
  Disertační práce se zabývá optimalizací návrhu suchých podlah spočívající v řešení inovativní skladby podlahy podpořené vývojem nového podlahového prvku, a to z pohledu stavební fyziky – především tepelné techniky, s ...
 • Komplexní zateplovací systém pro vyšší teploty s využitím druhotných surovin 

  Mészárosová, Lenka
  Práce se zabývá vývojem nových izolačních materiálů na silikátové bázi pro použití při vyšších teplotách. Oblast využití těchto izolačních materiálů je zejména u průmyslových komínů, kde teploty spalin dosahují 85 až 200 ...
 • Klopení tenkostěnných ocelových nosníků s vazbami vybočení z roviny ohybu 

  Balázs, Ivan
  Disertační práce je zaměřena na problematiku stability ohýbaných ocelových tenkostěnných nosníků s vazbami vybočení z roviny ohybu a kroucení. V první části je nastíněn teoretický rámec řešení ztráty příčné a torzní stability ...
 • Integrace materiálů s fázovou změnou ve stavebních konstrukcích 

  Klubal, Tomáš
  Disertační práce se zabývá integrací materiálů s fázovou změnou do stavebních konstrukcí. Základním požadavkem je zlepšení tepelné stability v letním období bez využití klimatizačních zařízení. Toho je možné dosáhnout ...
 • Experimentální analýza vybraných systémů kolejnicových upevnění 

  Tomandl, Vladimír
  Důležitým aspektem při rozhodování o výběru a použití nového konstrukčního prvku je teoretická analýza (modelování) podpořená laboratorními zkouškami na hotovém výrobku. U vybraných konstrukcí železničního svršku však ani ...
 • Hodnocení kvality provedení ručně stříkaného betonu 

  Kopecký, Lukáš
  V současné době moderního stavitelství je kladen důraz na rychlost a ekonomiku provedených stavebních prací, proto je potřeba se zabývat ověřováním kvality provedených konstrukcí. Disertační práce je zaměřena na problematiku ...
 • Redukce atmosferickych vlivu z observace supravodivych gravimetru 

  Volařík, Tomáš
  Tato práce se zabývá studiem vybraných vlivů na tíhová měření pořízená pomocí terestrických observací. V rámci práce byly využity globální modely tíhového potenciálu a vypočteny vlivy na tíhová měření z modelů poruchového ...
 • Experimentální a numerická analýza reologických procesů v průběhu zrání betonu. 

  Zvolánek, Lukáš
  Disertační práce je zaměřena na studium objemových změn konstrukčního betonu zapříčiněných jeho smršťováním a na vyhodnocení odolnosti betonu proti vzniku smršťovacích trhlin. Vlastnímu zpracování disertační práce předcházela ...
 • Předcházení krizí při řízení stavebních projektů 

  Skalický, Martin
  Disertační práce je zaměřena na předcházení krizí při řízení stavebních projektů. Práce se zabývá procesem řízení rizik, metodikami řízení rizik dle norem, organizací a publikací autorů. Podrobně jsou v práci popsány metody ...
 • Multikriteriální hodnocení technického stavu vybraných částí vodovodů 

  Tauš, Miloslav
  Předložená disertační práce se věnuje multikriteriálnímu hodnocení technického stavu vodovodů. V rámci práce je provedena rešerše současného stavu poznání v oblasti hodnocení technického stavu vodovodů a v oblasti metod ...
 • Materiálově nelineární řešení prutových konstrukcí 

  Kabeláč, Jaromír
  Předložená disertační práce se zabývá řešením nosníkových a rámových konstrukcí s uvážením materiálové nelinearity. Použitou výpočtovou metodou je metoda konečných prvků. Cílem práce bylo odvodit a otestovat konečně prvkový ...
 • Větrání obvodových plášťů budov z hlediska konstrukčních detailů pasivních a nízkoenergetických domů 

  Šagát, Erik
  Tato práce se zabývá konstrukcemi netransparentních provětrávaných fasád, prouděním vzduchu ve větrané mezeře a teplotním chováním opláštění při rozličných parametrech konstrukce a větrané mezery. Cílem práce je optimalizovat ...
 • Pravidla projektování komunikací pro bruslaře 

  Skalická, Petra
  Disertační práce se zabývá problematikou nemotorové dopravy. Specificky je zaměřena přímo na nové odvětví nemotorové dopravy, kterým jsou jezdci na kolečkových bruslích. Název práce Pravidla projektování komunikací pro ...
 • Návrhové prvky turbo-okružních křižovatek 

  Smělý, Martin
  Disertační práce popisuje novou metodu pro konstrukci turbo-okružních křižovatek aplikovatelnou v České republice. Inovativní je zejména přístup ke konstrukci jízdních pruhů a to zejména ve vztahu ke směrodatným vozidlům ...
 • Statistická analýza kontrolních zkoušek horninových kotev 

  Štefaňák, Jan
  Cílem disertační práce je nalézt postupy pro zpracování dat získaných z protokolů o provádění kontrolních zkoušek zemních kotev ve smyslu možnosti jejich dalšího využití pro potřeby projekční praxe. Pro tento úkol bylo ...
 • Vývoj nových typů kompozitů pro sanace betonů se zvýšenou ochranou výztuže 

  Taranza, Luboš
  Koroze výztuže je jednou z nejčastějších příčin poruch železobetonových konstrukcí a dochází tak k výraznému zkrácení životnosti stavebních děl. Práce je zaměřena na vývoj unikátního systému správkových hmot s přidanou ...
 • Model finančního řízení podniku a jeho efektivní implementace 

  Heralová, Olga
  Cílem práce je navrhnout obecný model finančního řízení pro společnosti zabývající se správou a rozvojem nemovitostí. Navrhovaný model využívá nástrojů finanční analýzy a investičního rozhodování. Model je vytvořen na ...
 • Stabilizace plochých střech lepením 

  Šafářová, Markéta
  Ploché střechy v dnešní době představují velice žádaný způsob zastřešení objektů. Své zastoupení mají ve výstavbě rodinných a bytových domů, výrobních a skladovacích objektů, administrativních budov, nákupních středisek ...
 • Hledání tvaru skořepinových konstrukcí 

  Musil, Jiří
  Tématem předkládané disertační práce je návrh betonových skořepinových konstrukcí se zaměřením na hledání jejich optimálního tvaru. Optimálním tvarem je tvar, při kterém, pro dané zatížení, obvykle vlastní tíhu, nevznikají ...