Now showing items 11-30 of 37

 • Materiálově nelineární řešení prutových konstrukcí 

  Kabeláč, Jaromír
  Předložená disertační práce se zabývá řešením nosníkových a rámových konstrukcí s uvážením materiálové nelinearity. Použitou výpočtovou metodou je metoda konečných prvků. Cílem práce bylo odvodit a otestovat konečně prvkový ...
 • Měření akustických vlastností stavebních materiálů pomocí pseudonáhodné sekvence 

  Carbol, Ladislav
  Disertační práce se zabývá výzkumem pulzní komprese akustického signálu z hlediska možnosti použití ve stavebnictví. Na základě studia a rozboru těchto metod bylo navrženo a realizováno automatizované měřicí zařízení pro ...
 • Model finančního řízení podniku a jeho efektivní implementace 

  Heralová, Olga
  Cílem práce je navrhnout obecný model finančního řízení pro společnosti zabývající se správou a rozvojem nemovitostí. Navrhovaný model využívá nástrojů finanční analýzy a investičního rozhodování. Model je vytvořen na ...
 • Multikriteriální hodnocení technického stavu vybraných částí vodovodů 

  Tauš, Miloslav
  Předložená disertační práce se věnuje multikriteriálnímu hodnocení technického stavu vodovodů. V rámci práce je provedena rešerše současného stavu poznání v oblasti hodnocení technického stavu vodovodů a v oblasti metod ...
 • Návrhové prvky turbo-okružních křižovatek 

  Smělý, Martin
  Disertační práce popisuje novou metodu pro konstrukci turbo-okružních křižovatek aplikovatelnou v České republice. Inovativní je zejména přístup ke konstrukci jízdních pruhů a to zejména ve vztahu ke směrodatným vozidlům ...
 • Nové lehčené podlahy na bázi druhotných surovin 

  Tůmová, Eva
  Práce se zabývá vývojem nových druhů lehčených podlah na bázi druhotných surovin. V úvodu jsou prezentovány současné poznatky z oblasti lehčených stavebních hmot, především potěrů a lehkých pórovitých betonů. V práci je ...
 • Optimalizace návrhu moderních nízkoenergetických dřevostaveb 

  Vahalová, Eva
  Hlavní cíl disertační práce byl zaměřen na tepelně-vlhkostní simulace kritického detailu dvou realizovaných montovaných dřevostaveb – zejména napojení obvodové stěny na monolitický základ. Tyto vybrané budovy mají zcela ...
 • Optimalizace návrhu suchých podlah 

  Hlavsa, Petr
  Disertační práce se zabývá optimalizací návrhu suchých podlah spočívající v řešení inovativní skladby podlahy podpořené vývojem nového podlahového prvku, a to z pohledu stavební fyziky – především tepelné techniky, s ...
 • Optimalizace procesu rozhodování o výběru veřejného projektu ve stavebnictví 

  Srba, Martin
  Cílem této práce je najít vhodný metodický postup hodnocení veřejného investičního projektu. V rámci metodické části je definováno vymezení postupu pro ekonomické hodnocení specifických projektů v oblasti volnočasové ...
 • Optimalizace složení dřevoplastových kompozitů s ohledem na jejich využití ve stavebnictví 

  Benešová, Anna
  Dřevoplastový kompozit je poměrně nový materiál kombinující rozmělněnou dřevní hmotu a termoplastový polymer. Tento materiál se využívá především jako alternativa masivního rostlého dřeva v oblasti exteriérových nenosných ...
 • Optimalizace vybraných parametrů pro návrh objektů s nízkou energetickou náročností 

  Jarošová, Petra
  Dizertační práce se soustředí na systémový přístup k nestacionárnímu výpočtovému modelování přenosu tepla u energeticky úsporných budov. Vytvořený výpočtový nástroj podporuje optimalizaci vybraných návrhových parametrů.
 • Posouzení efektivity protipovodňové a protierozní ochrany malých povodí 

  Feltl, Jakub
  Práce se zabývá hodnocením efektivity liniových protierozních a protipovodňových opatření, konkrétně záchytných vsakovacích průlehů. Hlavním přínosem je nová metoda posuzování protipovodňového efektu těchto opatření. ...
 • Pravděpodobnostní řešení porušení ochranné hráze v důsledku přelití 

  Alhasan, Zakaraya
  Disertační práce se zabývá analýzou spolehlivosti ochranných hrází na základě odhadu pravděpodobnosti poruchy hráze. Práce na základě teoretických poznatků, experimentálních a statistických výzkumů, matematických modelů a ...
 • Pravidla projektování komunikací pro bruslaře 

  Skalická, Petra
  Disertační práce se zabývá problematikou nemotorové dopravy. Specificky je zaměřena přímo na nové odvětví nemotorové dopravy, kterým jsou jezdci na kolečkových bruslích. Název práce Pravidla projektování komunikací pro ...
 • Předcházení krizí při řízení stavebních projektů 

  Skalický, Martin
  Disertační práce je zaměřena na předcházení krizí při řízení stavebních projektů. Práce se zabývá procesem řízení rizik, metodikami řízení rizik dle norem, organizací a publikací autorů. Podrobně jsou v práci popsány metody ...
 • Redukce atmosferickych vlivu z observace supravodivych gravimetru 

  Volařík, Tomáš
  Tato práce se zabývá studiem vybraných vlivů na tíhová měření pořízená pomocí terestrických observací. V rámci práce byly využity globální modely tíhového potenciálu a vypočteny vlivy na tíhová měření z modelů poruchového ...
 • Reologické vlastnosti asfaltových pojiv 

  Coufalík, Pavel
  Disertační práce se zabývá reologií asfaltových pojiv a změnou vlastností v průběhu životnosti ve vozovkách pozemních komunikací. V teoretické části je popsán princip stárnutí asfaltových pojiv a způsoby simulace stárnutí ...
 • Revitalizace vybraných lehkých obvodových plášťů budov, realizovaných u nás do roku 1990 

  Liška, Pavel
  Dizertační práce se zabývá návrhem metodiky pro výběr optimální varianty revitalizace lehkého obvodového pláště budov. Práce je zaměřena na ověření provedených revitalizací konstrukce OD-001 „Boletický panel“ při použití ...
 • Řešení dynamické odezvy vodohospodářských konstrukcí v interakci s kapalinou 

  Feilhauer, Michal
  Predikce chování vodohospodářských konstrukcí se zřetelem na vlivy prostředí v různých návrhových stavech je základní podmínkou odhadu provozní spolehlivosti analyzované konstrukce. Podstatný význam má spolehlivá charakteristika ...
 • Stabilizace plochých střech lepením 

  Šafářová, Markéta
  Ploché střechy v dnešní době představují velice žádaný způsob zastřešení objektů. Své zastoupení mají ve výstavbě rodinných a bytových domů, výrobních a skladovacích objektů, administrativních budov, nákupních středisek ...