Show simple item record

The effects of vegetative roofs onto the thermal stability of a building object

dc.contributor.advisorŠťastník, Stanislavcs
dc.contributor.authorMajsniar, Michalcs
dc.date.accessioned2021-11-22T22:19:47Z
dc.date.available2021-11-22T22:19:47Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationMAJSNIAR, M. Tepelně technické posouzení skladby vegetační střechy s vlivem vlhkosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other105614cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/69155
dc.description.abstractDisertační práce se zabývá tepelně technickým posouzením skladby vegetační střechy s vlivem vlhkosti, přesněji vlivem vegetační střechy na tepelnou stabilitu objektu. Cílem této práce je prokázat příznivý účinek vegetační střechy, přesněji vegetačního souvrství, z tepelně-technického hlediska na příznivé teplotní poměry ve stavbě. Takový projev lze zachytit pouze tehdy, jestli-že se posuzuje teplotní průběh dynamicky za denního chodu reálných okrajových klimatických teplot. Použitím stacionárních nebo quasi-stacionárních okrajových klimatických teplot, které se obvykle využívají pro stanovení energetické náročnosti budov, uvedený účinek zachytit nelze. Náročný simulační výpočet, v němž se uplatní materiálové vlastnosti - součinitel tepelné vodivosti, objemová hmotnost i tepelná kapacita, však poskytuje reálný obraz o teplotních pochodech probíhajících nejen ve střešní konstrukci objektu, nýbrž ve všech plošných konstrukcích celého stavebního objektu. V rámci zpracování disertační práce byl sestaven strojový program, který pracuje s toky energií mezi jednotlivými místnostmi v budově a mezi okolním prostředím. Dále počítá teplotní zisky z pobytu osob, vnitřním osvětlením a slunečním zářením. Hodnoty vnitřního prostředí jsou počítány z povrchových teplot, relativní vlhkosti, výměny vzduchu a samozřejmě z vnitřní teploty vzduchu pomocí hodinových klimatických dat. V sestrojeném programu byl zahrnut i výpočet solární radiace jak na rovinném, tak na nakloněném povrchu. Výstupem jsou energetické hodnoty a teplotní stav v jednotlivých místnostech, které zahrnují nejen tepelně-izolační, nýbrž také tepelně-akumulační vlastnosti objektu. Pomocí experimentálních měření se podařilo prokázat, že výpočtové hodnoty těsně korelují reálné tepelné pochody, a tak lze prokázat, díky vypočteným výsledkům, že vegetační střecha má příznivý vliv na teplotní stav zejména v podstřešních místnostech.cs
dc.description.abstractDissertation deals with thermal technical assessment songs vegetation roof with moisture, the more the influence of vegetation on the roof thermal stability of the structure. The aim of this work is to demonstrate the beneficial effect of vegetation roofs, specifically growing Formation of thermo-technical point of view on the favorable temperature conditions in the building. Such speech can be captured only if it is judged-temperature profile dynamically daily operation of real marginal climatic temperatures. Using a stationary or quasi-stationary boundary climatic temperatures which are usually used for the determination of the energy performance of buildings, said effect can not be collected. Demanding simulation calculation, which apply material properties - thermal conductivity, density and thermal capacity, but gives a realistic picture of the thermal processes in progress not only in the roof structure of the building, but also across the entire circuit construction of a building. During the preparation of the dissertation was assembled machine program that works with the energy flow between rooms in the building and the surrounding environment. Furthermore calculates temperature gain of residence of persons, internal lighting and sunlight. The values of the internal environment are calculated from surface temperature, relative humidity, air exchange and, of course, the indoor air temperature with hourly weather data. In constructing the program was included in the calculation of the solar radiation both on flat and on an inclined surface. The output of the energy value and temperature conditions in individual rooms, which include not only thermal insulation but also thermal storage properties of an object. Using experimental measurements were able to demonstrate that the calculated values closely correlate real thermal processes, so it can be demonstrated through the calculated results of the vegetation roof has a favorable effect on the thermal state espeen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVegetační střechacs
dc.subjecttepelná stabilitacs
dc.subjectstrojový programcs
dc.subjectteplota interiérucs
dc.subjectklimatické podmínkycs
dc.subjectobjektcs
dc.subjectVegetation roofen
dc.subjectthermal stabilityen
dc.subjectmachine programen
dc.subjectinterior temperatureen
dc.subjectclimatic conditionsen
dc.subjectobjecten
dc.titleTepelně technické posouzení skladby vegetační střechy s vlivem vlhkostics
dc.title.alternativeThe effects of vegetative roofs onto the thermal stability of a building objecten
dc.typeTextcs
dcterms.modified2017-08-08-13:33:38cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid105614en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:19:47en
sync.item.modts2021.11.22 21:58:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeMoudrý, Ivancs
dc.contributor.refereeVimrová,, Hanacs
dc.contributor.refereeTROJAN,, Karelcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record