Show simple item record

Formation of the Concept of energy self-sufficient of residential buildings

dc.contributor.advisorMeixner, Miloslavcs
dc.contributor.authorHlavsa, Tomášcs
dc.date.accessioned2018-10-21T22:44:23Z
dc.date.available2018-10-21T22:44:23Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationHLAVSA, T. Tvorba konceptu energeticky soběstačných obytných budov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.cs
dc.identifier.other96676cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/69195
dc.description.abstractTvorba koncepce domů je prvořadý úkol architektů projektantů v oboru architektury a stavitelství. I když základní požadavky zůstávají napříč časem stále stejné, možnosti jejich řešení se neustále vyvíjí a mění. Navíc s rostoucí globalizací se na architekturu kladou a nabalují nové požadavky přesahující horizont zájmů stavebníka a projektanta. Globální pohled na každý projekt a zhodnocení jeho stopy zanechané v našem prostředí a společnosti je sice mnohokrát diskutovaný, ovšem málokdy zohledněný, či dokonce jen branný v úvahu. V této souvislosti jsme svědky vývoje nových trendů konceptů staveb, spočívajících v používání přírodních materiálů, ve snižování ekologické zátěže okolí, ve snižování energetické náročnosti, či dokonce ve snaze dosažení energetické nezávislosti, tedy trendy, jejichž společným jmenovatelem je trvale udržitelné stavitelství, potažmo trvale udržitelný rozvoj obecně. Tvorba konceptů energeticky soběstačných domů tak nespočívá pouze v precizním vyřešení zadaného úkolu z pohledu projektanta či stavebníka, ale také v hledání takového řešení, které při použití nových trendů a principů nepůjde, i když nechtíc, proti prvotní myšlence samotné. Předkládaný nástroj zpracovaný a prezentovaný v rámci této dizertační práce má ambici snížit globální pohled na projekt i do perspektivy konkrétní individuální tvorby a přispět tak malou měrou k tvorbě kvalitnějších projektů z pohledu trvale udržitelného rozvoje. Energeticky soběstačné domy nejsou jednoznačný pojem. Pro práci s nimi bylo nutné stanovení jejich základní definice, která popisuje jejich různorodé koncepční varianty a umožňuje tak přesně vymezit řešenou oblast. Pro správné zvolení optimálního řešení z hlediska trvale udržitelného rozvoje je nutné již od začátku jejich posouzení a vzájemné porovnání. Jako základní nástroj pro toto posouzení byl použit a částečně modifikován SBTool, který je postaven na třech základních pilířích trvale udržitelného rozvoje – SOCIÁLNÍ (SPOLEČENSKÝ) – ENVIRONMENTÁLNÍ – EKONOMICKÝ. Snaží se zjistit míru zanechané stopy zvoleného konceptu z pohledů těchto tří hledisek a vyhodnotit efektivitu vybraného řešení z pohledu trvale udržitelného stavitelství. Takto konstruovaný nástroj umožní porovnat různé koncepty stejného projektu mezi sebou, ale i různé projekty navzájem. Rovněž dovolí posuzovat nejen celý koncept, ale i jeho dílčí části, a to vše samozřejmě i s ohledem na vývoj jednotlivých aspektů v čase.cs
dc.description.abstractCreating the concept of buildings is the primary task of architects, designers in the field of architecture and engineering. Although the basic requirements remain the same across time , possibilities of their solution are constantly evolving and changing. In addition, with the increasing globalization, in context of the housing and the architecture is expected new requirements go beyond the horizons of the interests of bouth investor and designer. Global view of each project and the evaluation of its traces left in our environment and society, although is much discussed but rarely taken into account or even just considered. In this context, we are witnessing the development of new trends of the concepts of buildings, consisting in the use of natural materials, in reducing the environmental burden of a surroundings, in reducing energy demands, or even in an effort to achieve energy independence thus trends, whose common denominator is sustainable construction, hence sustainable development in general. Feasibility of the creation of the concept of energy self-sufficient building doesn´t consist only in the precise solution of the assigned task from the perspective of the designer or investor, but also in finding such a solution which, even with using new trends and principles, will not go against the initial idea itself. The present instrument processed and presented in this dissertation has the ambition to move global view of the project into the perspective of a particular individual design process and in small way contribute to the creation of better projects from the perspective of sustainable development The term of energy self-sufficient buildings are not clearly defined. To work with them it was necessary to determine their basic definition that describes their diverse conceptual variations and allows precisely define the solution area. To correctly select the optimal solution in terms of sustainable development is necessary the assessment and mutual comparison since the beginning. As a basic tool for this assessment was used and partially modified SBTool, which is built on three basic pillars of sustainable development - SOCIAL - ENVIRONMENTAL - ECONOMIC. SBTool tries to determine the degree of left traces of the approach from the perspectives of these three aspects and evaluate the effectiveness of the selected solution. This tool allow to compare the different concepts for the same project among themselves, their parts but also various projects among each other. All of course with regard to the development of various aspects in the time.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectenergeticky soběstačný důmcs
dc.subjectpasivní důmcs
dc.subjecttrvale udržitelný rozvojcs
dc.subjecthodnotící nástrojcs
dc.subjectsociálnícs
dc.subjectspolečenský pilířcs
dc.subjectenvironmentální pilířcs
dc.subjectekonomický pilířcs
dc.subjectefektivitacs
dc.subjectkonceptcs
dc.subjectpřírodní materiálycs
dc.subjectekologiecs
dc.subjectekonomiecs
dc.subjectspolečenský dopadcs
dc.subjectenergy self-sufficient houseen
dc.subjectpassive houseen
dc.subjectsustainable developmenten
dc.subjectevaluation toolen
dc.subjectsocial pillaren
dc.subjectthe environmental pillaren
dc.subjectan economic pillaren
dc.subjectefficiencyen
dc.subjectconcepten
dc.subjectnatural materialsen
dc.subjectecologyen
dc.subjecteconomicsen
dc.subjectsocial impacten
dc.titleTvorba konceptu energeticky soběstačných obytných budovcs
dc.title.alternativeFormation of the Concept of energy self-sufficient of residential buildingsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-01-23cs
dcterms.modified2018-01-23-14:45:00cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav stavitelstvícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid96676en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 22:54:13en
sync.item.modts2019.05.18 01:51:28en
dc.contributor.refereeHorák, Petrcs
dc.contributor.refereeChlup, Jancs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record