Show simple item record

Diagnosis of high voltage capacitors for cascade voltage multiplier

dc.contributor.advisorKrbal, Michalcs
dc.contributor.authorBaev, Dmitriycs
dc.date.accessioned2019-05-17T04:12:42Z
dc.date.available2019-05-17T04:12:42Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationBAEV, D. Diagnostika vysokonapěťových kondenzátorů pro kaskádní napěťový násobič [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other104827cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/69404
dc.description.abstractCílem diplomové práce je nalezení vhodné metody měření částečných výbojů (Partial discharge, PD) vysokonapěťových kondenzátorů v dielektriku. V teoretické části této diplomové práci je popsán mechanismus vzniku částečných výbojů a škodlivé působení částečných výbojů na izolaci vysokonapěťových kondenzátorů. Je popsána globální galvanická metoda měření částečných výbojů, princip činnosti kaskádního napěťového násobiče a jeho hlavních komponent (vysokonapěťový kondenzátor, usměrňovací dioda). Současně jsou uvedeny možnosti měření kvality kondenzátorů pro napěťové násobiče. V experimentální části diplomové práce je seznámení s diagnostikou vysokonapěťových kondenzátorů pomocí měření na elektronickém můstku a s pomocí systému měření částečných výbojů. Je popsán návrh vhodného uspořádání elektrod, které eliminuje vliv koróny, ta znemožňuje měření částečných výbojů i ztrátového činitele tg . Práce analyzuje získaná data z měření a určuje úroveň kvality, případně nastalé degradace měřených kondenzátorů. Výsledkem práce měl být návrh rychlé metodiky pro nalezení nekvalitních kondenzátorů za účelem zvýšení spolehlivosti napěťového násobiče.cs
dc.description.abstractThe main subject of the final thesis is to find a suitable method for measuring the partial discharge (PD) in the dielectric of high-voltage capacitor. In the theoretical part of thesis contains from the mechanisms of origin and the harmful effects of partial discharge at high voltage insulation of capacitor. It describes the global galvanic method of partial discharge measurement, the principle of cascade voltage multiplier, its main components (high-voltage capacitor and diode). Nowadays are presented the possibilities of measuring the quality of capacitors for voltage multipliers. In the experimental part of the diploma thesis is familiar with the diagnostics of high – voltage capacitors by means of laboratory measurements on the electronic bridge and with the help of partial discharge measurement system. It describes the design of a suitable electrode arrangement that eliminates the influence of the corona, which makes it impossible to measure partial discharges and the dissipation factor tg . The thesis analyzes the obtained data from measurements and determines the quality level or the degradation of the measured capacitors. The result of the project should be designed the methodology for finding poor quality capacitors in order to increase the reliability of the voltage multiplier.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectčástečné výbojecs
dc.subjectgalvanická metodacs
dc.subjectproudový impulzcs
dc.subjectdiskriminacecs
dc.subjecteliminacecs
dc.subjectkaskádní napěťový násobičcs
dc.subjectvysokonapěťový kondenzátorcs
dc.subjectztrátový činitelcs
dc.subjectkorónacs
dc.subjectvysokonapěťové testovánícs
dc.subjectDDX-7000cs
dc.subjectkalibracecs
dc.subjectrušenícs
dc.subjectanalýza.cs
dc.subjectpartial dischargeen
dc.subjectgalvanic methoden
dc.subjectcurrent impulseen
dc.subjectdiscriminationen
dc.subjecteliminationen
dc.subjectcascadeen
dc.subjectvoltage multiplieren
dc.subjecthigh voltage capacitoren
dc.subjectdissipation factoren
dc.subjectcoronaen
dc.subjecthigh voltage testingen
dc.subjectDDX-7000en
dc.subjectcalibrationen
dc.subjectnoiseen
dc.subjectanalysis.en
dc.titleDiagnostika vysokonapěťových kondenzátorů pro kaskádní napěťový násobičcs
dc.title.alternativeDiagnosis of high voltage capacitors for cascade voltage multiplieren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-08-28cs
dcterms.modified2017-09-01-09:13:56cs
thesis.disciplineElektrotechnická výroba a materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid104827en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:10:47en
sync.item.modts2021.11.12 10:55:58en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeZatloukal, Miroslavcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (předseda) Ing. Marek Bohrn, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vilém Kledrowetz, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Zatloukal (člen) Ing. Zdenka Rozsívalová (člen)cs
but.defenceStudent seznámil státní zkušební komisi s řešením své diplomové práce a zodpověděl otázky oponenta. Vysvětlete termín "jalový náboj". Jaký vliv na výsledky VN testů budou mít vstupní kapacity zkoušených kondenzátorů? Který kondenzátor bude více namáhán, s větší nebo s menší kapacitou? Je třeba doplnit podmínky měření (vlhkost, typ pouzdření...). Násobiče, použití balančních rezistorů.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record