Now showing items 1-20 of 151

 • Dynamické vyvažování zátěže v paralelních aplikacích 

  Dvořáček, Vojtěch
  Tato práce se zabývá implementací dynamického vyvažování zátěže do paralelního modelu šíření tepla v chladiči procesoru. První část představuje obecně problematiku dynamického vyvažování a současné metody jejího řešení. ...
 • Evoluční resyntéza kombinačních obvodů 

  Kocnová, Jitka
  Diplomová práce se zabývá resyntézou kombinačních obvodů pomocí evolučních principů. První část se zabývá logickou syntézou a jejími problémy, evoluční syntézou a výhodami evolučního přístupu, a taktéž jsou zmíněny některé ...
 • Nástroj pro podporu vývoje softwarových systémů 

  Crlík, Radek
  Pro tvorbu kvalitního softwarového systému je potřeba takový projekt dobře analyzovat, navrhnout, naprogramovat a otestovat. Celý proces se pak souhrnně označuje jako životní cyklus softwaru a zabývá se jím softwarové ...
 • Rekonstrukce povrchu z mračna bodů 

  Knot, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou zpracování mračen bodů sejmutých senzorem Kinect z jediné pozice. V rámci práce byla navržena aplikace, která za použití vybraných metod dokáže spojit takto získaná mračna a ...
 • Virtualizace vstupních a výstupních operací v počítačových sítích 

  Remeš, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou virtualizace počítačových systémů a zejména síťových karet ve vysokorychlostních sítích, a řeší implementaci podpory virtualizační technologie SR-IOV pro síťové karty COMBO. V práci jsou ...
 • Deep Pushdown Automata and Their Restricted Versions 

  Charvát, Lucie
  Pro přirozené číslo n, n-expandovatelné hluboké zasobníkové automaty vždy obsahují maximálně n výskytů nevstupních symbolů v jejich zásobníku v průběhu jakékoli kompilace. Jako hlavní výsledek, tato práce demonstruje, že ...
 • Bayesovské a neuronové sítě 

  Hložek, Bohuslav
  Tato práce představuje Bayesovskou neuronovou síť na základě modelu Occamovy břitvy. První část práce shrnuje základní poznatky o neuronových sítích a Bayesovo pravidlo. Je vysvětlen princip Occamova ostří a detaily ...
 • Porovnávání jazyků a redukce automatů používaných při filtraci síťového provozu 

  Havlena, Vojtěch
  Tato práce se zabývá porovnáváním jazyků automatů a redukcí automatů používaných při monitorování síťového provozu. Je navrženo několik přístupů pro přibližnou redukci automatů (nezachovávající jazyk) a přístup pro porovnávání ...
 • Syntéza důkazů nekonečnosti běhu programů s využitím šablon 

  Martiček, Štefan
  Jednou z nejsložitěji verifikovaných vlastností programů v oblasti formální analýzy je živost. K jedné z metod ověřujících tuto vlastnost patří i dokazování neukončitelnosti programů. Naše práce popisuje návrh a implementaci ...
 • Vizualizace výrazů procesní algebry pi-kalkul 

  Prokopová, Dagmar
  Tato práce se zabývá problémem vizualizace výrazů procesní algebry pi-kalkul. Teoretická část práce pojednává jak o obecných principech procesních algeber, tak i o specifických vlastnostech konkrétních modelů se zaměřením ...
 • Aplikace počítače v ultralehkém letounu 

  Žůrek, Daniel
  Diplomová práce se zabývá možnostmi pro tarifikaci provozu ultralehkých letadel nebo vrtulníků. Cílem je vytvořit systém pro zjišťování provozních parametrů letadla, s hlavním zaměřením na detekci a vyhodnocení pohybu. V ...
 • Multidimensionální automaty a jejich jazyky 

  Hladík, Zdeněk
  Tato práce obsahuje stručný přehled teorie dvoudimensionálních jazyků, která byla tématem předchozí práce autorů. Dále jsou za pomoci této teorie představeny jazyky třídimensionální a multidimensionální. Pro každý druh ...
 • Ovládání robota s Ackermannovým podvozkem 

  Fryč, Martin
  Tato práce popisuje vytvoření robota v Robotickém operačním systému (ROS) s Ackermannovýmpodvozkem. Obsahuje princip Ackermannové geometrie řízení, rešerši řídícíchdesek a popis základní struktury ROS. Jako základ robota ...
 • Rozšíření programovacího jazyka C Plus a jeho překladače 

  Opatřil, Petr
  Práce se zabývá pokračujícím vývojem nového programovacího jazyka C Plus navrženého v předchozí balakářské práci s cílem rozšířit jazyk C o vybrané vysokoúrovňové techniky bez přidané režie. V rámci práce byla srovnána ...
 • Dolování neobvyklého chování v datech trajektorií 

  Koňárek, Petr
  Cílem práce je vytvoření přehledu problematiky dolování neobvyklého chování v datech trajektorií. Následuje návrh dolovací úlohy pro detekci odlehlých trajektorií a výběr vhodných metod k této úloze, které jsou detailněji ...
 • Online hlasovací systém 

  Škorpil, Jiří
  Tato diplomová práce popisuje návrh, implementaci a testování online hlasovacího systému. Na základě průzkumu existujících řešení, a také zjištění jejich nedostatků pro zvažovanou cílovou skupinu, jsou specifikovány požadavky ...
 • Problematika přechodu od jednojádrové k vícejádrové implementaci operačního systému 

  Skopal, Jakub
  Tato práce se zabývá úpravami hardwarového návrhu a operačních systémů vícejádrové platformy ZedBoard tak, aby bylo možné využít obě jádra procesoru ARM Cortex A9 obsažená v SoC Zynq7000. Rozebírá obecnou problematiku ...
 • Určení azimutu natočení hlavy v záznamu bezpečnostní kamerou 

  Blucha, Ondřej
   Tato diplomová práce se zabývá tvorbou aplikace k určení natočení hlavy v záznamu pořízeném bezpečnostní kamerou. Celá aplikace se skládá ze tří částí, a to z detekce obličejů, lokalizace charakteristických bodů v obličeji ...
 • Prediktor vlivu aminokyselinových substitucí na stabilitu proteinů 

  Flax, Michal
  Tato práce se zabývá predikcí vlivu aminokyselinových mutací na stabilitu proteinů. Pro predikci jsou v této práci využity rozdílné metody strojového učení. Mutace proteinů jsou klasifikovány na mutace, které zvyšují ...
 • Systém pro sledování využití mobilních aplikací 

  Nevřela, Marek
  Diplomová práce popisuje vývoj systému pro sledování používání mobilních aplikací na platformě Android. Cílem je vytvořit systém, který automatizovaně sbírá data v pozadí mobilních aplikací a je schopen je analyzovat. Práce ...