Poslední příspěvky

 • Extrakce grafu toku řízení z bajtkódu Java 

  Sečkařová, Petra
  Grafy toku řízení (Control Flow Graph -- CFG) slouží jako základ pro mnoho analýz vyhodnocujících kvalitu programu. Takovou analýzou je i testování založené na modelech (model-based testing), které na základě analýzy modelu ...
 • Webový nástroj pro vyhodnocování multifunkčních tiskáren metodou Print & Scan 

  Lipjanec, Silvester
  Bakalárska práca sa zaoberá spôsobmi nastavovania farebného tlačového prispôsobenia na softvérovej a hardvérovej úrovni kancelárskych tlačiarní. Práca popisuje návrh a implementáciu webového nástroja využívajúceho metódu ...
 • Hluboké neuronové sítě pro rozpoznání tváří ve videu 

  Stratil, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá rozpoznáváním tváří ve videu pomocí hlubokých neuronových sítí. Tato úloha je rozdělena na 2 části. První část se zabývá trénováním sítě, která vytváří kompaktní příznakový vektor reprezentující ...
 • Interakční metody pro pokročilé ovládání robotického ramene 

  Vida, Juraj
  Táto bakalárska práca sa zaoberá rozšírením funkcionality systému ARTable, ktorý je postavený na princípoch zjednodušeného programovania robotov. Tieto princípy majú za cieľ uľahčiť interakciu človeka s robotom. Pridáva ...
 • Verzování databáze při vývoji aplikací 

  Kotráš, Jan
  Cílem této práce je usnadnění verzování databázových systémů pracujících na systému řízení báze dat MySQL. Záměr aplikace je zefektivnění a zjednodušení verzování databázové vrstvy při vývoji aplikací v menších týmech.  
 • Grafické rozhraní letových displejů 

  Tabášek, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá vizualizací letových dat. Obsahuje popis matematicko fyzikálního modelu letadla, přístrojů používaných při zobrazování letových veličin a proces vývoje primálního letového displeje pro letecký ...
 • Interaktivní OpenGL demo 

  Chukir, Patrik
  Práce popisuje implementaci jednoduché 3D hry pomocí OpenGL. Věnuje se návrhu aplikace a konkrétní implementaci, která je výstupem této práce. V textu práce je popsán postupně způsob použití knihoven Assimp , Bullet a ...
 • Nástroj pro statickou analýzu programů se seznamy 

  Kotoun, Michal
  Tvorba softwarového analyzátoru je komplexní úloha -- je nutno implementovat parsování zdrojového kódu, reprezentaci instrukcí, abstrakci hodnot, uživatelské rozhraní, ... a také analýzu samu. Abychom předešli zbytečné ...
 • Webový nástroj pro testování pomocí Q-řazení 

  Persich, Alexandr
  Q-řazení je jednou z metod používaných pro zjišťování názorů lidí na zkoumané téma. Cílem této práce je seznámit čtenáře s návrhem a tvorbou webové aplikace realizující Q-řazení. Zaměřil jsem se především na uživatelské ...
 • Pořizování HDR snímků na mobilních zařízeních 

  Padyšák, Michal
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice digitální fotografie s vysokým dynamickým rozsahem. Řešení této problematiky je provedeno složením několika snímků stejné scény s různou expozicí do jednoho snímku s vysokým ...
 • Vícenásobné integrály 

  Valešová, Nikola
  Problematika výpočtu určitých integrálů a diferenciálních rovnic stále tvoří významnou část několika vědeckých disciplín a řešení úloh integrálního počtu se vyskytuje také ve spoustě průmyslových odvětví. Při řešení těchto ...
 • Webová aplikace pro virtuální trenérství 

  Vystavěl, Jaroslav
  Tato práce se zabývá popisem vývoje webové a mobilní aplikace. Cílem webové aplikace je tvorba fitness plánů na základě vstupních informací od uživatelů. Cílem mobilní aplikace je notifikovat uživatele na skutečnosti ...
 • Rozpoznání registrační značky 

  Mrhač, Ondřej
  Tato práce se zaobírá problematikou detekování, rozpoznávání státních poznávacích značek a následnou implementací pro konkrétní zařízení i.MX 6 Series od společnosti NXP semiconductors s.r.o. S využitím knihovny OpenCV a ...
 • Vyhodnocení metod stereozpracování obrazu 

  Juráček, Ivo
  Tato práce pojednává o určení vzájemné korelace mezi dvěma snímky a její aplikaci na reálný problém s využitím kamery, která je součástí stereo kamery. Naznačuje, jakým způsobem lze využít vzájemnou korelaci pro hledání ...
 • Knihovna pro multiplatformní vývoj mobilních aplikací 

  Kovařík, Michal
  Tato práce se zabývá potížemi s vývojem mobilních aplikací pro vícero operačních systémů a vývojových prostředí, s cílem vytvořit ideální knihovnu pro tvorbu uživatelských rozhraní. Na základě moderních webových standardů ...
 • Webová aplikace pro editaci a zobrazování hranic 

  Hypeš, Tomáš
  Tato práce pojednává o návrhu a tvorbě aplikace pro zobrazování hranic obcí a dalších územních celků a hranic území, která jsou nad těmito územními celky definována. Nejdříve jsou popsány možnosti převodu hranic z databáze ...
 • Generování hesel na základě pravidel 

  Jiránek, Karel
  Tato práce se zabývá generováním hesel na základě pravidel, paralelním generováním hesel s využitím GPU a frameworku OpenCL. V práci je řešen návrh generátoru hesel pro nástroj Fitcrack. Modul pro generování využívá ...
 • Objektová databáze typu CoreData pro C++ 

  Hornický, Michal
  Core Data je kľučovou súčastou softvérových ekosystémov na platformách od firmy Apple. Hlavný nedostatok Core Data je obmendzené množstvo platforiem, na ktorých je možné túto knižnicu využívať. Táto bakalárska práca sa ...
 • Detektor kožních onemocnění u technologie otisků prstů 

  Barotová, Štěpánka
  Práce se zabývá problematikou detekce kožních onemocnění z poškozeného obrazu otisku prstu a implementace jejího řešení pomocí technik zpracování obrazu.
 • Analýza diferenčních vztahů pro řešení parciálních diferenciálních rovnic 

  Zpěváková, Jana
  V této bakalářské práci se věnujeme numerickému řešení obyčejných diferenciálních rovnic a numerickým metodám řešení parciálních diferenciálních rovnic. V práci je navržen a implementován program, který převede parciální ...

Zobrazit další