Show simple item record

Elasticita jako určující faktor přirozené obnovy sídelní struktury

dc.contributor.authorJenčková, Barbora
dc.date.accessioned2017-11-27T12:04:53Z
dc.date.available2017-11-27T12:04:53Z
dc.date.issued2017-11-24cs
dc.identifier.citationPhD Research Sympozium 2017, s. 13–20. ISBN 978-80-214-5549-8.cs
dc.identifier.isbn978-80-214-5549-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/70237
dc.description.abstractProbíhající proměna sídel a krajiny sleduje proměnu životního sty- DOI: 10.13164/PHD.FA2017.2 lu, vztahu člověka ke krajině. Mizí vztah k půdě jako zdroji obživy, mění se postoj obyvatel k podobě sídel. Zástavba se extenzivně rozpíná, mění se měřítko a formy osídlení, do struktury se vepsaly novotvary bez vztahu k území. Ztrácí se vzájemné vazby v území, obsahující vlastnosti živých struktur. Vývoj sídel ve vztahu ke krajině zaznamenal ve sledovaném období minimálně dvě problematické fáze – proměnu pozemkové struktury v poválečném období a období posledních přibližně 25 let, kdy se objevuje výrazná suburbanizace. Na podobě krajiny a osídlení se podepisuje způsob územního plánování. Je proto nezbytné zdůrazňovat vytváření vzájemných vazeb, uchování krajiny jako nenahraditelné hodnoty. Je pravděpodobné, že tradiční model osídlení disponuje takovou strukturou vazeb, která poskytuje dostatečnou elasticitu vzhledem ke změnám podmínek. Tato hypotéza bude ověřena analýzou funkčnosti struktury osídlení - případová studie se zaměřuje na oblast Židlochovicka, avšak výsledky je třeba srovnat s příklady jiných sídel v obdobném kulturním okruhu.cs
dc.description.abstractThe contemporary transformation of settlements and landscapes follows the transformation of lifestyle, the relationship of man to the landscape. The relationship to the soil as a source of livelihood disappears, the attitude of the inhabitants to the forms of settlements changes. Built area is expanding extensively, the scale and forms of settlement are changing, neoplasms have been written into the structure without any relation to the territory. Relations in the territory that create the properties of living structures are lost. The development of settlements in relation to the landscape recorded in the monitored period at least two problematic phases - the transformation of the land structure in the post-war period, and the last period of approximately 25 years, when there is a significant suburbanization. The way of spatial planning is signed on the form of landscape and settlement. It is therefore necessary to emphasize the creation of mutual relations, preservation of the landscape as irreplaceable value. Probably the traditional model of settlement provides a binding structure that has a sufficient elasticity for changing conditions. This hypothesis will be verified by the analysis of the functionality of the settlement structure, the case study focuses on the area of Židlochovice. The results should be compared with examples of other settlements in a similar cultural circuit.en
dc.formattextcs
dc.format.extent13–20cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně,Fakulta architekturycs
dc.relation.ispartofPhD Research Sympozium 2017cs
dc.relation.urihttp://www.fa.vutbr.cz/konference/phd2017/prispevky.aspx#promenacs
dc.rights© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architekturycs
dc.subjectsídelní strukturacs
dc.subjectrozvoj osídlenícs
dc.subjectsídelní kašecs
dc.subjectživotní stylcs
dc.subjectruderalizace krajinycs
dc.subjecturbanistické hodnotycs
dc.subjectkulturní krajinacs
dc.subjectsettlement structureen
dc.subjectsettlement developmenten
dc.subjectsettlement marshen
dc.subjectlifestyleen
dc.subjectruderalization of landscapeen
dc.subjecturban valuesen
dc.subjectcultural landscapeen
dc.titleElasticity as a Determining Factor for the Natural Regeneration of the Settlement Structureen
dc.title.alternativeElasticita jako určující faktor přirozené obnovy sídelní strukturycs
eprints.affiliatedInstitution.departmentFakulta architekturycs
but.event.date8.11.2017cs
but.event.titlePhD Research Sympozium 2017cs
dc.identifier.doi10.13164/phd.fa2017.2en
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record