Poslední příspěvky

 • Sportovní centrum 

  Janča, Jan
  Diplomová práce „Sportovní centrum“ je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby. Objekt sportovního centra je navržen pro 337 osob a skládá se ze samotné dvoupodlažní sportovní haly a přilehlé ...
 • Ceny stavebních prací při rekonstrukci stávajících stavebních objektů 

  Hrdlička, Jan
  V teoretické části bych vás rád seznámil s rekonstrukcemi historických objektů, dále s problematikou oceňování a kalkulačním vzorci. Stručně nastíním obecné ustanovení zákona 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek ...
 • Finanční zhodnocení rekonstrukce rodinného domu 

  Krátká, Lucie
  Práce se zabývá financováním rekonstrukce rodinného domu. Bude zhotoven návrh možného řešení rekonstrukce. Na základě tohoto návrhu bude sestaven rozpočet, od kterého se bude odvíjet výše potřebných finančních prostředků. ...
 • Analýza svarů s využitím metody konečných prvků 

  Štěrba, Martin
  Práce se zabývá numerickou analýzou svařovaných hliníkových konstrukcí. U těchto konstrukcí dochází v důsledku svařování k výraznému poklesu mechanických vlastností v místě svaru a tepelně ovlivněné oblasti. V rámci práce ...
 • Obytný soubor "Letňanské Zahrady" v Praze - stavebně technologický projekt 

  Faltys, David
  Předmětem Diplomové práce je stavebně technologické řešení hrubé spodní stavby objektu E, F, G a podzemních garáží, které patří do souboru obytných budov „Letňanské zahrady“ v Praze. Práce obsahuje časový a finanční plán, ...
 • Komplexní diagnostika stavebně statického stavu objektu 

  Voltr, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou revitalizace historických objektů. V teoretické části jsou popsány technologie statického zajištění a sanací svislých a vodorovných nosných konstrukcí za účelem zvýšení prostorové ...
 • Implementace BIM do podniku malého rozsahu v ČR 

  Helvínová, Veronika
  Tématem a cílem práce je definování charakteristik BIM, výhody a překážky implementace BIM a vývoj BIM situace v ČR. Vzhledem k nově vznikající situaci možnosti veřejných zakázek zadávaných pomocí metod BIM je analyzována ...
 • Sanace sesuvu silničního tělesa 

  Kořínková, Jana
  Předmětem diplomové práce je návrh sanace silničního tělesa, který se nachází mezi městskými částmi Brno-Chrlice a Brno-Holásky. Cílem této práce je samotné řešení. Práce se zabývá rozborem dané problematiky a zjištěním ...
 • Administrativní objekt 

  Smejkal, Petr
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace administrativní budovy v jiho-východní části Brna. Objekt má sedm nadzemních podlaží z toho pět nadzemních podlaží bude využíváno jako kancelářské prostory, ...
 • Rekonstrukce zásobníku na slínek 

  Bažantová, Lenka
  Diplomová práce je zaměřena na návrh rekonstrukce železobetonové předpjaté konstrukce zásobníku na slínek. Nosný systém konstrukce je tvořen železobetonovou stěnou, na které je ve vrstvě stříkaného betonu uložena předpínací ...
 • Obchodní a nákupní centrum v Brně 

  Serbousková, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce obchodního centra situovaného v Brně. Zastavěná půdorysná plocha je 1973 m2 (půdorys ve tvaru L s rozměry 48 m x 50 m). Konstrukce se skládá ze tří částí. Budova ...
 • Možnosti aplikace čedičových vláken do betonu 

  Zourek, Milan
  Diplomová práce se zabývá možností aplikace čedičových vláken v betonu a cementových kompozitních materiálech. V teoretické části je zpracován přehled běžně používaných vláken pro vláknobetony. Je zde popsána výroba ...
 • Hydroekologický monitoring a revitalizace malého vodního toku 

  Řídký, Vojtěch
  Tato práce popisuje hydroekologický monitoring drobného vodního toku Stanůvka v Jihomoravském kraji. Hydroekologický monitoring byl proveden podle uznávané metodiky ministerstva životního prostředí České republiky. V práci ...
 • Hotel 

  Vavřina, Lukáš
  Předmětem této diplomové práce je návrh novostavby hotelu s restaurací v obci Pasohlávky. Hotel je samostatně stojící. Hotel je situován na parcele č. 3163/364, katastrální území Mušov. Jedná se o dvoupodlažní, částečně ...
 • Hotel 

  Lotter, Martin
  Účelem této diplomové práce bylo navrhnout a vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby objektu hotelu v obci Dolní Lomné. Hotel se nachází na svažité parcele číslo 1322/43, v katastrálním území Dolní Lomná. ...
 • Energetický posudek a PENB při výměně zdroje tepla v rodinném domě 

  Minář, David
  Diplomová práce se zabývá energetickým posudek a průkazem energetické náročnosti budovy při výměně zdroje tepla v rodinném domě. Teoretická část práce se zabývá problematikou termografie a využití termokamer v energetické ...
 • Skladovací hala PFM Flexi - stavebně technologický projekt 

  Chroustovský, David
  Cílem této diplomové práce je návrh efektivního stavebně technologického projektu na výstavbu železobetonové prefabrikované skladovací haly firmy PFM-Flexi, s.r.o. Řešením zvoleného problému je návrh zařízení staveniště, ...
 • Organizace stavební zakázky 

  Leinweber Hanzalová, Petra
  Tématem diplomové práce je organizace stavební zakázky. Práce je rozdělena na tři části. První část věnuje teorii z oblasti projektového řízení a organizace výstavby, druhá část analyzuje zadavatele a dodavatele řešené ...
 • Zanášení vývarů dnovými splaveninami 

  Galeta, Martin
  Diplomová práce se zabývá stanovením postupu pro posouzení zanášení (dnovými splaveninami) a vymílání (usazenin) půdorysně přímých zahloubených i nezahloubených vývarů obdélníkového příčného průřezu při vzniku vzdutého ...
 • Rekreační penzion Náklo 

  Vymětal, Jaromír
  Předmětem diplomové práce je novostavba rekreačního penzionu s restaurací a wellness zázemím v k. ú Náklo. Jedná se o vícepodlažní objekt o třech nadzemních a jednom podzemním podlaží, nacházející se poblíž jezera Kobylník. ...

Zobrazit další