Poslední příspěvky

 • Vyhodnocení snímků pořízených pomocí UAV 

  Martináková, Veronika
  Práce se zabývá využitím bezpilotních prostředků (UAV) pro účely fotogrammetrie a mapování. V první části je popsán bezpilotní systém použitý při snímkování, legislativní omezení vyplývající z provozu UAV, plánování a ...
 • Stanovení pohybů skalních bloků 

  Smolinka, Martin
  Předmětem diplomové práce je sledování posunů skalních bloků a balvanů nad propadáním potoka Bílá voda v blízkosti obce Holštejn v oblasti Moravského krasu. Cílem práce je zaměření etapy č. 21 a etapy č. 22 v roce 2017. ...
 • Dokumentace Zadního paláce na hradě Veveří 

  Gabrlík, Marek
  Účelem mé diplomové práce je geodetické zaměření a vypracování výkresové dokumentace prvních dvou nadzemních podlaží zadního paláce, čtyř nadzemních podlaží navazující hranolové věže a fasády obou zadaných objektů přístupných ...
 • 3D model hvězdárny ve Valašském Meziříčí 

  Dubec, Marek
  Cílem této diplomové práce je vytvoření digitálního 3D modelu hvězdárny ve Valašském Meziříčí. Stavba je zaměřena klasickými geodetickými metodami. Výsledkem této práce je drátový model vytvořen v programu MicroStation ...
 • Zaměření fary a přilehlých hospodářských stavení v Čučicích 

  Baladová, Vendula
  Diplomová práce se zabývá zaměřením vnitřních prostor farní budovy a jejího přilehlého okolí v Čučicích. V práci jsou popsány postupně kroky potřebné pro vyhotovení účelové mapy a stavební dokumentace. Nejdříve byly provedeny ...
 • 3D model objektu Strejcův sbor v Židlochovicích 

  Kaličiaková, Jana
  Cieľom tejto diplomovej práce bolo geodetické zameranie objektu Strejcův sbor v Židlochoviciach, a následné vyhotovenie dokumentačných výkresov a 3D modelu. Práca v úvode poskytuje informácie o lokalite a záujmovom objekte. ...
 • Tvorba parametrického modelu města 

  Demková, Michaela
  Táto práca sa zaoberá tvorbou parametrického 3D modelu mesta založeného na dostupných priestorových údajoch. Pre vytvorenie tohto modelu bolo zvolené procedurálne modelovanie v programe CityEngine. Obsahovo je práca rozdelená ...
 • Porovnání práce geodeta v Norsku a v České republice 

  Kofira, Matej
  Cieľom diplomovej práce je porovnanie práce geodeta v Nórsku a Českej republike. Obsahom práce je komplexné porovnanie situácie a získanie čo najobjektívnejšieho pohľadu na danú problematiku. Výsledný záver práce vyvodzujem ...
 • 3D model kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích 

  Slováček, Jaroslav
  Diplomová práce je cílena na vytvoření 3D modelu kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích, na základě geodetického měření. Úvodem jsou přiblíženy historické souvislosti, lokalizace a obecný popis objektu. Dále ...
 • Zpřesňování astronomicko-geodetických tížnicových odchylek na vybraných bodech v Brně 

  Sliška, Andrej
  Predmetom tejto diplomovej práce je spresnenie astronomicko – geodetických zvislicových odchýlok, na vybraných bodoch sieti AGNES a Veveří v Brne. Výpočet zložiek zvislicových odchýlok je založený na geodetických a ...
 • Informační systém pro správu objektu 

  Jelínek, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je vyhotovení informačního systému zámku Valeč. V první části je popsána daná lokalita. Druhá část se zabývá úpravou obdržených dat. V třetí části je popsána tvorba databáze a její naplnění daty. ...
 • GIS katastrálního území Detva 

  Gelieň, Marián
  Diplomová práca sa zaoberá tvorbou geografického informačného systému pre mesto Detva. Teoretická časť sa zaoberá najmä problematikou geografických dát, ich modelmi a štruktúrami uloženými geodatabázy. Praktická časť sa ...
 • 3D model kostela sv. Janů v Brně - Bystrci 

  Vilčeková, Lýdia
  Predmetom diplomovej práce je zameranie a vyhotovenie 3D modelu kostola sv. Jána Krstiteľa a sv. Jána Evanjelistu v Brne – Bystrci. Práca spočiatku špecifikuje lokalitu záujmového objektu a informuje o jeho histórii, aby ...
 • Zaměření kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ivančicích 

  Psíková, Soňa
  Předmětem diplomové práce je tvorba stavební výkresové dokumentace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ivančicích. Úvodní část je věnována popisu lokality a měření. Následující část práce se zabývá výpočty naměřených dat a ...
 • Vektorizace polohopisu s využitím mračen bodů pořízených skenováním 

  Lokšová, Romana
  Predmetom diplomovej práce je vektorizácia nad mračnami bodov, ktoré sú vyhotovené rôznym technikami. Vektorizácie slúžia ako podklad pre porovnanie so skutočným stavom v teréne získaným meraním v teréne a s DKM
 • 3D model dřevěného kostela sv. Paraskivy v Blansku 

  Michalková, Jana
  Předmětem této diplomové práce je zaměření a vyhotovení 3D modelu historické budovy. Pro tyto účely byl vybrán dřevěný kostel sv. Paraskivy v Blansku. Na úvod se práce zabývá historií a popisem kostela. Následuje popis ...
 • Polygrafická výroba PROGRAF 

  Ptáčková, Eva
  Předmětem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace stavební části pro realizaci novostavby výrobní haly a administrativní budovy ve Slavkově u Brna. Oba objekty jsou dle územního plánu navrženy na pozemku ...
 • Energetická a environmentální analýza budovy 

  Dobrá, Zdena
  Diplomová práce má přinést poznatky z oboru energetického a simulačního hodnocení budov. Dále se zde nalézá úvod do problematiky energetického a environmentálního hodnocení, legislativní podklady. Stručný postup při vytváření ...
 • Železobetonová konstrukce 

  Benešová, Lenka
  Diplomová práce je zaměřena na návrh a posouzení železobetonové monolitické stropní desky tvaru půlkruhového mezikruží, žeber lemujících tuto desku a světlíků. Výsledkem je statický výpočet a výkresová dokumentace.
 • Investiční záměr v obci 

  Hadrbolcová, Zuzana
  Práce se zabývá veřejnou investicí do rozvoje obce. Teoretická část vysvětluje pojem veřejné investice, popisuje zdroje jejího financování a popisuje metody, kterými lze veřejné investice vyhodnotit. Dále objasňuje postavení ...

Zobrazit další