• Studium budičů anhydritových maltovin 

  Duda, Štěpán
  Předkládaná diplomová práce se zabývá studiem budičů anhydritových maltovin. Teoretická část je věnována rešerši dostupné tuzemské a zahraniční literatury na dané téma. Pozornost je také věnována studiu dosavadního výzkumu ...
 • Centrální požární stanice Hradec Králové - stavebně technologický projekt 

  Malina, Marek
  Diplomová práce se zabývá tvorbou stavebně technologického projektu pro budovu Centrální požární stanice v Hradci Králové – 1.Etapa. Objekt tvoří pět nadzemních podlaží a jedno podzemní. Cílem práce je vybrat a zpracovat ...
 • Studie prodloužení tramvajové tratě do městské části Brno-Medlánky 

  Seidlová, Vendula
  Cílem diplomové práce je navrhnout prodloužení tramvajové tratě linky č. 12 z konečné zastávky Technologický park do městské části Brno-Medlánky. Trať je vedena po samostatném zemním tělese mimo zástavbu. Návrh směrového ...
 • Ekonomická efektivnost investičního projektu 

  Stryja, Michal
  Tato práce řeší hodnocení ekonomické efektivnosti investice – Městské knihovny v Třinci. Cílem práce bylo pomocí CBA analýzy ověřit efektivnost tohoto projektu. Teoretická část všeobecně popisuje pojmy, jako jsou investice, ...
 • Problematika využití surovin na bázi skelných recyklátů 

  Bajer, Tomáš
  Práce se zabývá studiem využití odpadního solárního skla. Studium problematiky vychází z Evropské směrnice 2012/19/EU o recyklaci fotovoltaických panelů a s ní související povinnosti uložené členským státům ohledně likvidace ...
 • Pořizovací a provozní náklady vybraného stavebního objektu 

  Janků, Tereza
  Diplomová práce se zabývá jak pořizovacími tak i provozními náklady. Nejdříve jsme v rozpočtovacím programu zjistili cenu celého objektu a i dílčích částí. Dílčí rozpočty byly vypracovány pouze pro určité materiály, které ...
 • Dálniční komorový most 

  Ondrůšková, Kamila
  Předmětem diplomové práce je návrh přemostění údolí a Doľanského potoka na dálnici D1 v úseku Jánovce - Jablonov na Slovensku. Byly navrženy tři varianty přemostění a následně porovnány. Jako nejvhodnější varianta byla ...
 • Ocelová konstrukce vícepodlažní administrativní budovy 

  Cejpek, Martin
  Cílem práce je navrhnout a posoudit ocelovou konstrukci administrativní budovy. Ocelová konstrukce je půdorysného tvaru T o rozměrech 42m x 30m. V rámci práce byla provedena analýza dvou variant řešení nosného systému ...
 • Nosná ocelová konstrukce železničního mostu 

  Ganglbauer, Tereza
  Diplomová práce je zaměřena na návrh nosné ocelové konstrukce železničního mostu s dolní mostovkou o rozpětí 28 + 45 + 23 m, převádějícího drážní komunikaci. Konstrukce je situována v obci Třebestovice. Jsou vypracovány ...
 • Most přes řeku Berounku 

  Gratza, Jonáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu v obci Roztoky, přemosťující řeku Berounku. Byly navrženy 3 možné varianty. Jedna z těchto variant byla vybrána a podrobněji zpracována. Řešenou variantou byl komorový ...
 • Sportovní centrum 

  Špaček, Luděk
  Předmětem diplomové práce je sportovní centrum, které slouží pro sport a rekreaci. Objekt se nachází v obci Okříšky, lokalita U Stadionu, okres Třebíč. Jedná se o třípodlažní budovu, v 1.S technologie k bazénům, 1.NP - ...
 • Statické řešení rodinného domu 

  Formánek, Pavel
  Diplomová práce je rozdělená na dvě části. V první části se autor zabývá návrhem železobetonových nosných konstrukcí (stropní deska, obvodová stěna, schodiště). Tyto konstrukce byly posouzeny dle platné normy ČSN EN 1992-1-1 ...
 • Novostavba rodinného vinařství 

  Plodíková, Kateřina
  Předmětem diplomové práce je návrh a vypracování projektové dokumentace pro novostavbu rodinného vinařství (řadová zástavba mezi stávající objekty rodinných domů). Stavba se skládá z více druhu prostor podle funkčního ...
 • Fyzikální jevy při dopravě vzduchu 

  Bělehrádek, Lukáš
  Cílem diplomové práce je navrhnou vzduchotechniku bytové jednotky ve dvou variantách potrubí. V první variantě jde o potrubí umístěné do podlahy a v druhé variantě jde o potrubí v podhledu. Pro návrh jsou využita data ...
 • Příprava realizace administrativních objektů Palmovka Park 

  Boucník, Jan
  Diplomová práce se zabývá přípravou realizace stavby administrativního objektu Palmovka Open Park III. Obsahuje technologický předpis pro vrtané piloty, technologický předpis pro železobetonové monolitické konstrukce, širší ...
 • Eliminace zápachu na stokové síti 

  Novotný, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na eliminaci zápachu ve stokovém systému. V práci je obsažena rešerše problematiky vzniku, kontroly a nebezpečí sulfanu pro člověka a stokový systém. Dále jsou popsány metody odstranění sulfanu ...
 • Dlouhodobé testy pro ověření odolnosti nátěrových hmot v různých nepříznivých prostředích simulujících reálné vlivy 

  Hudečková, Petra
  Cementotřískové desky obsahují organickou bázi a jejich použitím v exteriéru podléhají degradaci vlivem povětrnostních podmínek, jako je mráz, chemické rozmrazovací látky, chemické látky (např. siřičitany). Právě z důvodu ...
 • Stavebně technologický projekt výstavby hotelu 

  Tůma, Daniel
  Tato diplomová práce řeší stavebně technologický projekt výstavby hotel ve Frýdlantu. Úvod práce obsahuje základní informace o výstavbě objektu. Předpokládaný návrh a postup výstavby jsou popsány ve stavebně technologické ...
 • Dopravní studie na území města Boskovice 

  Vidourková, Kristýna
  Předmětem diplomové práce je zhodnocení dopravních pohybů na území města Boskovice. Hlavním úkolem mé diplomové práce je analýza stávajícího stavu parkování ve městě Boskovice a návrh zlepšení statické dopravy. Dalším z ...
 • Návrh úprav zhlaví žst. Maloměřice 

  Bětík, Václav
  Cílem této diplomové práce je navrhnout zapojení vjezdové skupiny třídícího nádraží železniční stanice Maloměřice, a to včetně napojení na spojky do traťových kolejí ve směru odbočení Hády a železniční stanice Královo Pole, ...