Show simple item record

Mechanical fracture parameters of concrete after exposure to high temperatures

dc.contributor.advisorŠimonová, Hanacs
dc.contributor.authorBejček, Michalcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:12:24Z
dc.date.available2019-05-17T07:12:24Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationBEJČEK, M. Vyhodnocení lomově-mechanických parametrů betonu po vystavení vysokým teplotám [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.cs
dc.identifier.other111214cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/70387
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vyhodnocením vybraných lomově-mechanických parametrů betonu, který byl vystaven vysokým teplotám (požáru). V úvodní teoretické části jsou shrnuty obecné principy lomové mechaniky s důrazem na lineární elastickou lomovou mechaniku, nelineární lomové modely pro beton a vysvětlení významu lomové zkoušky v tříbodovém ohybu pro zjišťování jednotlivých lomových parametrů. Dále je popsán vliv vysokých teplot na dílčí složky betonu a obecné modelování teplotního zatížení. Praktická část se zabývá vyhodnocením požárních experimentů betonových panelů včetně jejich numerických simulací v programu GiD a ATENA. Podstatnou částí této diplomové práce je zpracování dat z lomových testů v tříbodovém ohybu provedených na tělesech s koncentrátorem napětí odebraných z betonových panelů. Z naměřených F–d a F–CMOD diagramů jsou po náležité úpravě v aplikaci GTDiPS stanoveny hodnoty modulu pružnosti, efektivní lomové houževnatosti, lomové práce a lomové energie. Samotné vyhodnocení lomově-mechanických parametrů proběhlo za pomoci softwaru StiCrack, který využívá modelu efektivní trhliny a metody lomové práce a softwaru DKFM_BUT využívajícího lomový model dvojí-K. V závěru práce je pozornost věnována analýze získaných dat.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on the evaluation of mechanical fracture parameters of concrete after exposure to high temperatures. In the introductory theoretical part general principles of fracture mechanics with the concentration on a linear elastic fracture mechanics and non-linear fracture models for the concrete are summarized. The meaning of the three-point bending fracture test used for determination of fracture parameters is also explained. Further the influence of high temperatures on the partial components of concrete and general modeling of temperature loading is described. The practical part is concerned with the evaluation of fire experiments on the concrete panels including numerical simulations using GiD and ATENA software. The evaluation of data obtained from the three-point bending test carried out on specimens with initial stress concentrator taken from concrete panels is a main part of the diploma thesis. The values of modulus of elasticity, effective fracture toughness, work of fracture and fracture energy are determined from the measured F–d and F–CMOD diagrams after their proper corrections in the GTDiPS application. The evaluation of the selected mechanical fracture parameters was performed by StiCrack software using effective crack model and work of fracture method and DKFM_BUT software using the double-K fracture model. Finally, the attention is paid to the analysis of the obtained data.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectbetoncs
dc.subjectpožárcs
dc.subjecttrhlinacs
dc.subjectlineární elastická lomová mechanikacs
dc.subjectlomový test v tříbodovém ohybucs
dc.subjectmodel efektivní trhlinycs
dc.subjectlomový model dvojí-Kcs
dc.subjectlomově-mechanické parametrycs
dc.subjectefektivní lomová houževnatostcs
dc.subjectlomová prácecs
dc.subjectlomová energiecs
dc.subjectGTDiPScs
dc.subjectStiCrackcs
dc.subjectDKFM_BUTcs
dc.subjectConcreteen
dc.subjectFireen
dc.subjectCracken
dc.subjectLinear Elastic Fracture Mechanicsen
dc.subjectThree-Point Bending Fracture Testen
dc.subjectEffective Crack Modelen
dc.subjectDouble-K Fracture Modelen
dc.subjectMechanical Fracture Parametersen
dc.subjectEffective Fracture Toughnessen
dc.subjectWork of Fractureen
dc.subjectFracture Energyen
dc.subjectGTDiPSen
dc.subjectStiCracken
dc.subjectDKFM_BUTen
dc.titleVyhodnocení lomově-mechanických parametrů betonu po vystavení vysokým teplotámcs
dc.title.alternativeMechanical fracture parameters of concrete after exposure to high temperaturesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-01-30cs
dcterms.modified2018-02-07-13:07:42cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111214en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:58:33en
sync.item.modts2019.05.19 07:48:27en
dc.contributor.refereeKeršner, Zbyněkcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record