Show simple item record

Architectural and technological project of reconstruction surgeries KPRCH University Hospital Brno

dc.contributor.advisorKantová, Radkacs
dc.contributor.authorHačka, Martincs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:10:32Z
dc.date.available2018-10-21T20:10:32Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationHAČKA, M. Stavebně technologický projekt rekonstrukce operačních sálů KPRCH Fakultní nemocnice Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.cs
dc.identifier.other111317cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/70473
dc.description.abstractCílem této práce je příprava realizace rekonstrukce a přístavby Fakultní nemocni Brno Bohunice. Realizace hlavních technologických etap je řešena ve stavebně technologické studii. Práce obsahuje vybrané právní postupy před začátkem stavebních prací jako je otevírání obálek a Investorsko-dodavatelská smlouva o dílo. Dále řešená práce obsahuje vybrané technologické postupy jednotlivých dílčích pracovních etap doplněné o technologické předpisy, návrhy hlavních stavebních strojů, vybrané kontrolní a zkušební plány. V rámci své práce budu pracovat se subdodavateli pro provedení pilot CFA, proto se budu zabývat poptávkovým systémem pro subdodavatele, oznámením o udělení zakázky, vystavení objednávky a předání staveniště pro subdodavatele. Domnívám se, že předmět BOZP na staveništi je důležitá kapitola stavebnictví a budu se tedy zabývat bezpečností a ochrany zdraví osob při práci, vyhotovením plánu BOZP a koordinační poradou BOZP. Práce bude také doplněna o informace zařízení staveniště, časové a finanční plány a veškeré výkresy k jednotlivým částím uvedené v přílohách. Obsahem mé práce je také studentská oborová soutěž s názvem „Moderní technologie a materiály“, kde se zamýšlím nad prováděním superaseptických operačních sálů novými technologiemi. Tato práce bude obsahem textové části i části příloh, vždy uvedené s názvem SPECIALIZACE.cs
dc.description.abstractThe aim of this work is to prepare the implementation of the reconstruction and extension of the Teaching hospital Brno Bohunice. Implementation of major technological stages is addressed in building technological study. Work includes selected legal procedures before the start of construction work, such as opening the envelopes and investor-supplier contract for the work. Further work solution contains selected technological processes of each sub-job phases, complemented by technological regulations, proposals for major construction machinery, selected inspection and test plans. As part of my work I will work with subcontractors to perform CFA piles, so I deal with on demand system for subcontractors, notice of award, issuing orders and delivery site for subcontractors. I believe that the subject of occupational health and safety on the jobsite is an important chapter construction and will therefore address the safety and health of people at work drawing up a plan OHS and OHS coordination meetings. Work will also be supplemented by information site equipment, time and financial plans and drawings of all the individual components specified in the Annexes. The content of my work is also a doctoral student competition entitled "Modern technologies and materials", where thoughts about the implementation superaseptických surgeries new technologies. This work will be the content of the text section of the attachments, always mentioned with the name of specialization.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZemní prácecs
dc.subjectbezpečnost prácecs
dc.subjectstrojní sestavacs
dc.subjectvrtané piloty CFAcs
dc.subjectzákladové konstrukcecs
dc.subjectbetonážcs
dc.subjecttechnologické postupycs
dc.subjectzařízení staveništěcs
dc.subjectkontrolní a zkušební pláncs
dc.subjectrozpočetcs
dc.subjectčasový pláncs
dc.subjectplán BOZPcs
dc.subjectsmlouva o dílocs
dc.subjectsituace stavbycs
dc.subjectotevírání obálek.cs
dc.subjectEarthworken
dc.subjectsafetyen
dc.subjectmechanical assemblyen
dc.subjectCFA drilled pilesen
dc.subjectfoundation constructionen
dc.subjectconcretingen
dc.subjecttechnologyen
dc.subjectbuilding equipmenten
dc.subjectinspection and test planen
dc.subjectbudgeten
dc.subjectscheduleen
dc.subjectschedule of occupational health and safetyen
dc.subjectcontract worken
dc.subjectconstruction situationen
dc.subjectthe opening of envelopes.en
dc.titleStavebně technologický projekt rekonstrukce operačních sálů KPRCH Fakultní nemocnice Brnocs
dc.title.alternativeArchitectural and technological project of reconstruction surgeries KPRCH University Hospital Brnoen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-01-31cs
dcterms.modified2018-02-08-13:58:45cs
thesis.disciplineRealizace stavebcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111317en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:58:56en
sync.item.modts2019.05.18 06:56:21en
dc.contributor.refereeDoubek, Rostislavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record