Show simple item record

Boarding house Pamferova Huť

dc.contributor.advisorBrzoň, Romancs
dc.contributor.authorTrojáková, Michaelacs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:12:48Z
dc.date.available2019-05-17T07:12:48Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationTROJÁKOVÁ, M. Penzion Pamferova Huť [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.cs
dc.identifier.other111688cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/70810
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem a zpracováním projektové dokumentace penzionu. Navrhovaný objekt se nachází v lokalitě Železná Ruda v obci Pamferova Huť. Lokalita je hojně využívaná turisty v zimním i letním období. Jedná se o částečně podsklepený objekt, který disponuje se 2 nadzemními podlažími a podkrovím. Střecha je navržena jako sedlová s vikýři s plochou střechou. Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu a pod sloupy jsou navrženy železobetonové patky. Nosné, obvodové i dělící stěny jsou navrženy z vápenopískových tvárnic SENDWIX. Výjimku tvoří obvodové zdivo suterénu, které je v kontaktu se zeminou, které je navrženo jako ztracené bednění. V prostoru jídelny, která má otevřenou dispozici jsou železobetonové sloupy. Stropní konstrukce bude tvořena z předpjatých stropních panelů SPIROLL. Obvodové zdivo je zatepleno pomocí vnějšího kontaktního zateplovacího systému pomocí izolace z kamenných vláken. Objekt je funkčně rozdělen na tři hlavní části se společným hlavním vstupem. První částí je restaurace s kuchyní, sklady a zázemím kuchyně. V této části je navržena restaurace s celkovou kapacitou 26 osob, kapacitu bude možné v létě rozšířit o možnou kapacitu terasy, která jídelně náleží. Dále je navrženo hygienické zázemí pro návštěvníky restaurace, kuchyň se sklady a zázemí pro zaměstnance. Druhou částí je wellness centrum, které je tvořeno posilovnou a místností s infra-saunou a výřivkou. V této části je navrženo hygienické zázemí pro návštěvníky oddělené pro muže a ženy. Poslední částí je penzion, který slouží k ubytování 30 osob a zázemí penzionu. Zázemím penzionu se rozumí veškeré místnosti technického vybavení, sklad pro uložení kol a lyží a v neposlední řadě jednotlivé pokoje penzionu, jejichž součástí jsou také místnosti pro osobní hygienu. Při zpracování byl kladen důraz na správné dispoziční a architektonické řešení, správné statické požadavky a bezpečné užívání stavby.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis describes the design and processing of project documentation pension. The proposed facility is located in the village of Železná Ruda- Pamferova Hut. The site is widely used by tourists in winter and summer. This is partly basement building, which has 2 storeys and an attic. The roof is designed as a gabled dormer with a flat roof. The building is based on the footings of plain concrete and under the reinforced concrete pillars are designed shoe. Supporting, peripheral and partition walls are designed from sand-lime bricks SENDWIX. An exception is peripheral walls of the basement, which is in contact with soil, which is designed as a lost formwork. In the dining area, which has an open reinforced concrete columns. Ceiling structure will consist of prestressed ceiling panels SPIROLL. Perimeter walls are insulated using external thermal insulation composite system using insulation from stone wool. The building is functionally divided into three main parts with a common main entrance. The first part is a restaurant with a kitchen, storage and kitchen facilities. This section is designed restaurants with a total capacity of 26 persons, the capacity will be in the summer to expand the possible capacity of the terrace, which belongs to the dining room. It is also proposed sanitary facilities for visitors to the restaurant, kitchen with storage and facilities for staff. The second part is the wellness center, which consists of a gym and rooms with infrared sauna and whirlpool. This section is designed sanitary facilities for visitors separated for men and women. The last part of the pension, which used to accommodate 30 people and the background of the pension. Backgrounds pension means any technical equipment room, storage room for bikes and skis, and not least the individual room house, which also includes a room for personal hygiene. This thesis was created with an emphasis on a correct layout and architectural design, static requirements anen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDiplomová prácecs
dc.subjectpenzioncs
dc.subjectŽelezná Rudacs
dc.subjectcvičební sálcs
dc.subjectwellnesscs
dc.subjectrestauracecs
dc.subjectbezbariérový vstupcs
dc.subjectbezbariérový výtahcs
dc.subjectbezbariérové parkovací stánícs
dc.subjectzákladové pasycs
dc.subjectželezobetonový sloupcs
dc.subjectvápenopískové cihlycs
dc.subjectŽB skeletcs
dc.subjectsedlová střechacs
dc.subjectplochá střechacs
dc.subjectpředpjatý stropní panel SPIROLLcs
dc.subjectakustický podhledcs
dc.subjectminerální tepelná izolacecs
dc.subjectkročejová izolacecs
dc.subjectvnější kontaktní zateplovací systém (ETICS)cs
dc.subjectdřevohliníková oknacs
dc.subjectDiploma thesisen
dc.subjectpensionen
dc.subjectŽelezná Rudaen
dc.subjectexercise roomen
dc.subjectspaen
dc.subjectrestauranten
dc.subjectwheelchair accessen
dc.subjectwheelchair liften
dc.subjectwheelchair parking spacesen
dc.subjectfootingsen
dc.subjectreinforced concrete columnen
dc.subjectsand-lime bricken
dc.subjectRC frameen
dc.subjectgable roofen
dc.subjectflat roofen
dc.subjectprestressed ceiling panel SPIROLLen
dc.subjectacoustic ceilingen
dc.subjectmineral insulationen
dc.subjectsound insulationen
dc.subjectexterior insulation system (ETICS)en
dc.subjectwooden-aluminum windowsen
dc.titlePenzion Pamferova Huťcs
dc.title.alternativeBoarding house Pamferova Huťen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-01-30cs
dcterms.modified2018-02-09-12:57:08cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111688en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:38:17en
sync.item.modts2020.04.01 01:25:33en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeBečkovská, Terezacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record