Show simple item record

Realization of the Car2X and Car2Car communication device

dc.contributor.advisorProkopec, Jancs
dc.contributor.authorŠtohanzl, Milancs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:39:24Z
dc.date.available2018-10-21T20:39:24Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationŠTOHANZL, M. Realizace zařízení pro komunikaci Car2X a Car2Car [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other39380cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/7120
dc.description.abstractTato práce zkoumá možnosti Car2Car a Car2X komunikace. Obsahuje p ř ehled vlastností systému, typ ů p ř enášených zpráv, apod. Zobrazuje architekturu systému a zabývá se i technickými p ř edpoklady a omezeními systému. S ohledem na fakt, že práce vzniká ješt ě v dob ě , kdy vývoj tohoto systému není ukon č en, práce neobsahuje detaily, které by umož ň ovaly hlubší technickou p ř edstavu o problematice komunikace mezi pohybujícími se vozidly. Práce se dále zabývá možnostmi realizace za ř ízení, komunikujícího pomocí podobného standardu. Jako nejvhodn ě jší standard byl zvolen IEEE 802.11a. Mobilního za ř ízení je vytvo ř ena pomocí vývojového kitu Mini 2440 a komunikace je realizována pomocí WiFi modulu OWS451i, který pracuje jako AT modem. Mini 2440 i strana serveru jsou založeny na opera č ním systému Linux.cs
dc.description.abstractThis work explores possibilities of Car2Car and Car2X communication. It contains survey of system properties, types of transmission messages, etc. It represents architecture of the system and deals with technical expectations and limitations of system. In the light of the fact that this work is created in the time, when development of this system hasn’t finished yet, the work doesn’t contain details which would allow deeper technical view about area of vehicular communication. The work also deals with the possibility of realization of device, communicating with a similar standard. Like the most suitable standard was chosen an IEEE 802.11a. Mobile unit has been realized by single board computer Mini 2440 and communication has been realized by WiFi module OWS451i, which works as AT modem. Mini 2440 and infrastructure server are based on Linux operation system.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectCar2Carcs
dc.subjectCar2Xcs
dc.subjectsí ťcs
dc.subjectkomunika č ní systémcs
dc.subjectkomunikace mezi vozidlycs
dc.subjectIEEE 802.11pcs
dc.subjectIEEE 802.11acs
dc.subjectTCP/IPcs
dc.subjectUDP/IP.cs
dc.subjectCar2Caren
dc.subjectCar2Xen
dc.subjectnetworken
dc.subjectcommunication systemen
dc.subjectvehicular communicationen
dc.subjectIEEE 802.11pen
dc.subjectIEEE 802.11aen
dc.subjectTCP/IPen
dc.subjectUDP/IP.en
dc.titleRealizace zařízení pro komunikaci Car2X a Car2Carcs
dc.title.alternativeRealization of the Car2X and Car2Car communication deviceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-08cs
dcterms.modified2011-07-15-10:45:26cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid39380en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:37:57en
sync.item.modts2019.05.18 06:10:19en
dc.contributor.refereeSloupenský, Marekcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record