Show simple item record

Utilization of flow-coulometry in study of transport metal ions in humic gels

dc.contributor.advisorKlučáková, Martinacs
dc.contributor.authorKalina, Michalcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:13:22Z
dc.date.available2019-05-17T06:13:22Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationKALINA, M. Využití průtokové coulometrie ve studiu transportu kovových iontů v huminových gelech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.cs
dc.identifier.other23939cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/7237
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na studium nestacionární difúze měďnatých iontů v gelech huminových kyselin. Hlavním cílem práce byla optimalizace podmínek pro využití elektrochemického analyzátoru EcaFlow 150 GLP pro studium difúzních experimentů. Další část diplomové práce byla zaměřena na dosažení konstantních koncentračních profilů měďnatých iontů v huminových gelech. Posledním cílem bylo studium síly vazby mezi měďnatými ionty a huminovými kyselinami. Difúze byla charakterizována hodnotami difúzních toků a koncentračními profily měďnatých iontů v gelech. Data potřebná pro výpočet těchto veličin byla získána proměřením připravených extraktů z plátků huminových gelů po difúzi na elektrochemickém analyzátoru EcaFlow 150 GLP. Ze získaných výsledků vyplývá, že použitá metoda je po aplikaci několika úprav využitelná ke studiu difúzních experimentů. Extrakcí iontů z gelů pomocí různých činidel bylo dosaženo frakcionace měďnatých iontů podle síly vazby k huminovým kyselinám.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the study of non-stationary diffusion of cupric ions in humic gels. The main objective of the work was the optimalization of conditions for using the electrochemical analyzer EcaFlow 150 GLP for the study of diffusion experiments. Next part was focused on reaching of constant concentration profiles of cupric ions in humic gel. Last aim of the study was the bond strength between cupric ions and humic acids. Diffusion was characterized by the values of the diffusion flux and cupric ions concentration profiles in humic gel. The data necessary for calculation were obtained by the electrochemical analyses of the extracts of each slice after diffusion on the EcaFlow 150 GLP. It has been proved that after application of several adjustment is this method suitable for the study of diffusion experiments. By using of different extraction agents was obtained the fractionalization of cupric ions according to the bond strength to humic acids.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectextrakcecs
dc.subjectdifúzecs
dc.subjecthuminové kyselinycs
dc.subjectgelcs
dc.subjectměďnaté iontycs
dc.subjectextractionen
dc.subjectdiffusionen
dc.subjecthumic acidsen
dc.subjectgelen
dc.subjectcupric ionsen
dc.titleVyužití průtokové coulometrie ve studiu transportu kovových iontů v huminových gelechcs
dc.title.alternativeUtilization of flow-coulometry in study of transport metal ions in humic gelsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-09cs
dcterms.modified2010-07-12-11:45:12cs
thesis.disciplineSpotřební chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid23939en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 08:18:04en
sync.item.modts2020.04.01 03:14:55en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereePabst, Willics
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. Ing. Michal Čeppan, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Marie Kaplanová, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Kovařík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. (člen)cs
but.defenceLehocký - závislost míry krystalizace na rychlosti ochlazování - metody analýzy krystalinity Kovařík - závislost zjištěné koncentrace iontů na pH Pekař - proč byla modifikována původní metoda zjišťování koncentrace iontůcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSpotřební chemiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record