Show simple item record

Extraction of selected elderberry flavonoids for food industry purposes

dc.contributor.advisorVespalcová, Milenacs
dc.contributor.authorGrulichová, Hanacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:03:11Z
dc.date.available2019-04-03T22:03:11Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationGRULICHOVÁ, H. Extrakce vybraných flavonoidů bezu černého pro potravinářské účely [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.cs
dc.identifier.other23934cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/7238
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá stanovením množství rutinu a kvercetinu v listech a ve větvičkách různých druhů bezu černého. Zjištěné hodnoty byly porovnány s významnými zdroji těchto látek. Pro získání látek z rostlinné matrice byla použita medota extrakce rozpouštědlem za zvýšeného tlaku a teploty (PSE – pressurized solvent extraction, PHWE – pressurized hot water extraction). Podmínky použité pro extrakci pomocí PSE byly teplota 120 °C, tlak 150 barů a 3 cykly po 5 minutách. U extrakce pomocí PHWE byla pro rutin z listů použita teplota 80 °C, tlak 150 barů, 3 cykly po 5 minutách a pro kvercetin se použila teplota 100 °C, ostatní podmínky se nastaveny stejně. Analýza rutinu a kvercetinu byla provedla pomocí vysoce účinné kapalinové chromatografie s použitím detektoru diodovým polem (HPLC-DAD), ale byla sledována pouze vlnová délka 360 nm. Látky byly separované přes kolonu SUPELCOSILTM LC 8DB (velikost částic sorbentu 5 µm; rozměry kolony 250x4,6 mm). Mobilní fáze byla směs methanolu: vody: kyseliny mravenčí v poměru 36: 61,5: 2,5 při pH 2,17 2,28, nastavený průtok byl 0, 7 ml/min a velikost dávkovací smyčky 10µl. Nejvíce rutinu bylo obsaženo v listech planého druhu bezu černého při extrakci methanolem i vodou. Vodou byla extrakce účinnější a bylo získáno 5, 58 mg rutinu z jednoho gramu vzorku planého bezu černého. Nejnižší množství bylo stanoveno v Sambucus nigra Körsör, kde bylo pouze 0,13 mg/g (při extrakci vodou). Kvercetin nebyl v listech stanoven u žádné druhu bezu černého. Ve větvích se nacházely oba stanovované flavonoidy. Rutin byl ve velmi malém množství stanoven v planém druhu, ale ve šlechtěných odrůdách bylo stanoveno významné množství této látky. Naopak kvercetin, který se po stanovování optimálních podmínek pro extrakci zdál být významnějším z hlediska množství, nebyl v některých šlechtěných odrůdách detekován. Největší množství kvercetinu se nacházelo v planém druhu bezu černého, a to 0,24 mg/g. Největší množství rutinu bylo stanoveno v Sambucus nigra Albida, 2,33 mg/g.cs
dc.description.abstractAmount of rutin and quercetin in bark and leaves from different type of Sambucus nigra was determined in this diploma thesis. Records of amounts were compared with amounts in significant sources of these flavonoids. Matters from raw matrix were obtained with pressurized solvent extraction (PSE) and pressurized hot water extraction (PHWE). There was use temperature 120°C, pressure 150 bar, three times 5-min cycles for PSE. There were used 80°C, 150 bar, three 5-min cycles for rutin extracted with PHWE and the same condition were used for extraction of quercetin only the temperature was changed to 100 °C. Analysis of rutin and quercetin were carry out high performance liquid chromatography (HPLC) with diode array detection (DAD), where was used SUPELCOSILTM LC 8DB column (5µm; 250 x 4.6 mm). Methanol: water: formic acid (36: 61.5: 2.5, pH 2.17 2.28) was used like a mobile phase. The flow of the mobile phase was set up 0.7 ml/min. Size of sample was 10 µl. The most amount of rutin was determined in the leaves of wild kind of Sambucus nigra with methanol extraction and hot water too. Extraction with PHWE was more effectively. There were determined 5.58 mg of rutin in one gram of sample from wild Sambucus nigra. There were determined the smallest amount of rutin in Sambucus nigra Körsör. There was found only 0.13 mg/g with extraction PHWE. The quercetin wasn’t determined in any Sambucus nigra leaves. There were found both of the flavonoids (rutin and quercetin) in the branch of Sambucus nigra. The rutin was determined in the small amount in wild kind but it was found in the important amount in Sambucus nigra cultivar. Whereas the quercetin was found in higher concentration than rutin when was finding the ideal conditions for extraction of branch. The quercetin was chosen like more important in light of amount. In the end the quercetin wasn’t detected in any Sambucus nigra cultivars. The most amount of quercetin was determined in wild sambucus nigra, 0.24 mg/g. The most amount of rutin was found in Sambucus nigra Albida, 2.33 mg/g.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPSEcs
dc.subjectPHWEcs
dc.subjectSPEcs
dc.subjectHPLCcs
dc.subjectrutincs
dc.subjectkvercetincs
dc.subjectbez černýcs
dc.subjectPSEen
dc.subjectPHWEen
dc.subjectSPEen
dc.subjectHPLCen
dc.subjectrutinen
dc.subjectquercetinen
dc.subjectSambucus nigraen
dc.titleExtrakce vybraných flavonoidů bezu černého pro potravinářské účelycs
dc.title.alternativeExtraction of selected elderberry flavonoids for food industry purposesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-08cs
dcterms.modified2010-07-12-11:45:10cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid23934en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 05:12:55en
sync.item.modts2020.03.31 01:32:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeHrstka, Miroslavcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) prof. Ing. Michal Rosenberg, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen)cs
but.defence1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse doc. Márová: Co všechno lze považovat za větvičky (materiál vhodný pro extrakci) ?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record