Show simple item record

Universal and fully analog oscillator with transconductance amplifiers

dc.contributor.advisorHruboš, Zdeněkcs
dc.contributor.authorKus, Václavcs
dc.date.accessioned2019-04-04T03:36:32Z
dc.date.available2019-04-04T03:36:32Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationKUS, V. Analogový univerzální oscilátor s transadmitančními zesilovači [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other39339cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/7338
dc.description.abstractÚkolem této diplomové práce je navrhnout analogový univerzální oscilátor s transadmitančními zesilovači. Pro studování chaotického chování dynamických systémů mohou být použity systémy třídy C. Jako vhodná cesta k modelování dynamických jevů, vznikajících v těchto systémech je vytvoření elektronického obvodu, který vykazuje stejné chování jako modelovaný systém. Po seznámení se se základními principy integrátorové syntézy systémů a prostudování zapojení často používaných funkčních bloků, byla navrhnuta koncepce univerzálního chaotického oscilátoru s využitím transadmitančních zesilovačů. Funkčnost tohoto obvodu byla ověřena simulací v programu PSpice. Typická vlastnost chaotického oscilátoru je extrémní citlivost na počáteční podmínky. Jakákoliv malá změna nastavovaných počátečních parametrů může vést k velké změně tvaru atraktoru. Výsledkem této diplomové práce je funkční vzorek univerzálního chaotického oscilátoru, kterým bylo ověřeno dynamické chování zadaných diferenciálních rovnic.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to design a universal analog oscillator using transconductance amplifiers. For studying behaviour of chaotic dynamical systems can be used systems Class C. Suitable way for the purpose modeling dynamic phenomena arising in these systems is an electronic circuit that exhibits the same behavior as modeled system. After familiarization with the basic principles of synthesis of integrators systems, and studying the involvement of frequently used functional blocks were designed the concept of universal chaotic oscillator using transconductance amplifiers. The functionality of this circuit has been verified by PSpice simulation program. A typical feature of chaotic oscillator is extremely sensitivity to initial conditions. Each small change on the initial parameters can lead to major change in the shape of the attractor. The result of this thesis is a functional sample of a universal chaotic oscillator, which was verified by the dynamic behavior of the given differential equations.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDynamický systémcs
dc.subjectdeterministickýcs
dc.subjectchaoscs
dc.subjectatraktorcs
dc.subjectuniverzálnícs
dc.subjectanalogový oscilátorcs
dc.subjectintegrátorová syntézacs
dc.subjectoperační zesilovačcs
dc.subjecttransadmitanční zesilovačcs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjectlaboratorní přípravek.cs
dc.subjectDynamic systemen
dc.subjectdeterministicen
dc.subjectchaosen
dc.subjectatractoren
dc.subjectuniversalen
dc.subjectfully analog oscillatoren
dc.subjectintegrator synthesisen
dc.subjectoperational amplifiersen
dc.subjecttransconductance amplifiersen
dc.subjectsimulationen
dc.subjectlaboratory sample.en
dc.titleAnalogový univerzální oscilátor s transadmitančními zesilovačics
dc.title.alternativeUniversal and fully analog oscillator with transconductance amplifiersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-08cs
dcterms.modified2011-07-15-10:45:24cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid39339en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:38:16en
sync.item.modts2019.05.18 16:50:52en
dc.contributor.refereeZaplatílek, Karelcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record