Show simple item record

Study of Perovskite Type Oxide Catalysts for Partial Oxidation of Methane

dc.contributor.advisorČičmanec,, Pavelcs
dc.contributor.authorCihlář, Jaroslavcs
dc.date.accessioned2018-10-21T18:02:16Z
dc.date.available2018-10-21T18:02:16Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationCIHLÁŘ, J. Studium perovskitových oxidových katalyzátorů pro parciální oxidace metanu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.cs
dc.identifier.other32675cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/7790
dc.description.abstractStudium bylo provedeno na perovskitových systémech obecného vzorce A1-xA‘xB1-yB‘yO3± (A=La, Sm, A´=Ca, B´=Al, B=Co,Fe,Mn a Cr) . Zkoumané perovskitové oxidy byly syntetizovány polymeračními metodami a charakterizovány rentgenovou strukturní analýzou, BET, SEM a EDX. TPD spektra a katalytické testy byly provedeny ve vysokoteplotním reaktoru s pístovým tokem a analyza produktů provedena hmotnostním spektrometrem. Bylo zjištěno, že oxidace metanu při poměrech O2/CH40,5 silně závisí na teplotě. Při teplotách mezi 300-700oC dochází k úplné oxidaci metanu na oxid uhličitý a vodu, zatímco při teplotách nad 700oC probíhá parciální oxidace metanu (POM) na vodík a oxid uhelnatý (syngas). To je vysvětlováno rovnováhou O2 mezi plynnou fází a pevným perovskitem. Bylo použito osm perovskitových systémů, na kterých probíhají tyto reakce stejným způsobem. Reformace probíhá nad teplotu 700oC. Mezi nejlepší katalytické systémy patřily perovskity typu kobaltitu a feritu. Na základě získaných výsledků byl navržen pro oxidace a reformace perovskitovými systémy Mars van Krevelenův mechanismus. Bylo dokázáno, že POM probíhá dvoustupňovým mechanismem. V první kroku vznikají produkty úplné, totální oxidace (TO), které v druhém kroku přecházejí na syntézní plyn (H2+CO).cs
dc.description.abstractResearch was curried out on the perovskite systems with general formula A1-xA‘xB1-yB‘yO3± (where A=La, Sm, A´=Ca, B´=Al, B=Co,Fe,Mn and Cr). Perovskite oxides were sythesized by polymerisation methods and characterised by RTG analysis, BET method, SEM and EDX. TPD spectra and catalyst testing were measured in high temperature plug flow reactor and products were analysed by mass spectrometry. It was found, that metane oxidation at ratio O2/CH40,5 depended on the temperature. Total oxidation proceeded at the temperature betwen 300-700oC to the carbon dioxide and water, while the partial oxidation of metane (POM) occured at above 700oC to the hydrogen and carbon oxid (syngas). This was ascribed by equilibrium of O2 betwen gas phase and solid perovskite. There was used 12 perovskite systems, which catalysed methane oxidation by the same way. Dry reforming of methane run above temperature 700oC. Cobaltite and ferite type perovskites were found as the most active catalytic systems. On the base of obtained results the Mars van Krevelen mechanism was established for explanation of oxidation and reformation of methane by perovskite systems. It was showed, that POM was running by two steps mechanism. Products of total oxidation was occured in the first step, which were passed over to the syngas (H2+CO) in the second step.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPerovskitycs
dc.subjectheterogenní katalýzacs
dc.subjectoxidace metanucs
dc.subjectsuchá reformacecs
dc.subjectPerovskitesen
dc.subjectHeterogeneous catalysisen
dc.subjectmethane oxidationen
dc.subjectdry reformingen
dc.titleStudium perovskitových oxidových katalyzátorů pro parciální oxidace metanucs
dc.title.alternativeStudy of Perovskite Type Oxide Catalysts for Partial Oxidation of Methaneen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-01-27cs
dcterms.modified2011-02-10-15:01:45cs
thesis.disciplineFyzikální chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid32675en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 22:54:43en
sync.item.modts2019.05.18 02:24:14en
dc.contributor.refereeHanykýř, Vladimírcs
dc.contributor.refereeČapek,, Liborcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record