Recent Submissions

 • Vliv hydrolýzy na chemické a fyzikální vlastnosti PAN hydrogelů 

  Binar, Radim
  Předložená diplomová práce se zabývá přípravou hydrogelů odvozených od polyakrylonitrilu a charakterizací jejich fyzikálních a chemických vlastností. Teoretická část shrnuje základní poznatky z oblasti hydrogelů, a také o ...
 • Modelování a kultivace vybraných mikroorganismů na hydrolyzátech odpadních substrátů 

  Kecskésová, Viktória
  Cílem diplomové práce byla kultivace mikroorganismů Lactobacillus plantarum CCM 7039 a Bacillus coagulans CCM 2658 na hydrolyzované kávové sedlině, produkce kyseliny mléčné a modelování těchto procesů pro zjištění bližších ...
 • Studium kontaminace říčních sedimentů platinovými kovy 

  Novotný, Matěj
  Tato práce se zabývá charakteristikou platinových kovů a problematikou související s jejich toxicitou a mobilitou v životním prostředí, přesněji v akvatickém prostředí. Tyto kovy jsou do životního prostředí uvolňovány v ...
 • Vliv síťování na denaturaci kolagenových vzorků z různých živočišných zdrojů 

  Ladický, Peter
  Diplomová práca sa zaoberá prípravou, sieťovaním a charakterizáciou kolagénových filmov z rôznych živočíšnych zdrojov. Na prípravu kolagénových filmov bol použitý kolagén z prasaťa, Tilapie, koňa, kravy a krokodýla. Na ...
 • Polymerní kompozity s řízenou mezifází 

  Zvonek, Milan
  Cieľom diplomovej práce je príprava polymerných kompozitov vyztužených sklenenými vláknami s riadenou medzifázou za použitia metódy plazmochemickej depozície z plynnej fáze a monomeru tetravinylsilanu. Teoretická časť je ...
 • Nutriční a mikrobiologická charakterizace sojového sýru tempeh 

  Sobotková, Markéta
  Tempeh patří mezi fermentované probiotické sójové výrobky. Díky jeho bohatému zdroji bílkovin, přítomnosti nenasycených mastných kyselin esenciálních pro člověka a vysoké hladině antioxidantů je hodnotnou výživovou potravinou. ...
 • Srovnání aromatického profilu ovocných destilátů 

  Koubek, Miroslav
  Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení aromatických látek v ovocných destilátech. V teoretické části je popsána technologie jejich výroby od surovin až po konečný produkt. Dále jsou charakterizovány aromaticky aktivní ...
 • Změny některých fyzikálních vlastností vodné suspenze korundového prášku v průběhu ultrajemného mletí 

  Šuleková, Nikola
  Předmětem této práce jsou změny vlastností vodných suspenzí korundu v průběhu ultrajemného mletí bez přídavku a s přídavkem aktivátoru. Studium těchto změn je důležitým krokem pro optimalizaci mlecího procesu, jelikož ...
 • Možnosti využití výlisků z bezinek 

  Ondrušová, Pavlína
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením anthokyanových barviv ve výliscích bezu černého (Sambucus nigra L.). V teoretické části je popsána obecná charakteristika rostliny, její chemické složení, botanická charakteristika ...
 • Funkční polymerní pěny 

  Hána, Tomáš
  Funkční polymerní pěny jsou slibnou oblastí výzkumu, která by mohla potencionálně produkovat pěny s vyšší přidanou hodnotou. Konkrétním příkladem jsou pěny s funkčním gradientem porozity. Očekává se, že tyto pěny dosáhnou ...
 • Senzorické hodnocení nápojů s přídavkem extraktů léčivých rostlin 

  Scholzová, Kristýna
  Tématem této práce je senzorická analýza bylinných nealkoholických nápojů, jakožto součást vývoje nového potravinářského produktu. Teoretická část zpracovává informace ohledně chemického složení, účinků, potravinářských ...
 • Korozní odolnost součástek z polyamidu a polykarbonátu 

  Mikel, David
  V této diplomové práci byl zkoumán vliv dvou mazacích a čisticích prostředků a nafty na korozi polyamidu vyztuženého skelnými vlákny a polykarbonátu. Testování koroze pod napětím bylo provedeno metodou kritické deformace ...
 • Stanovení stability přípravku TauroLock 

  Matejčíková, Eva
  Táto diplomová práca sa zaoberá štúdiom antikoagulačného a antimikrobiálneho prípravku TauroLockTM, ktorý je vyrábaný nemeckou spoločnosťou TauroPharm GmbH. Vychádzajúc z literárnej rešerše a s prihliadnutím na vybavenie ...
 • Membránové separace 

  Babíková, Barbora
  Diplomová práca sa zaoberá všeobecnou charakteristikou membránových procesov a separácií. Jej súčasťou je kapitola z histórie vývoja technologického odvetvia využívajúceho membrány ako médium oddeľujúceho látky na základe ...
 • Extrakce anthokyanových barviv z aroniových výlisků 

  Martinková, Patrícia
  Diplomová práca sa zaoberá prípravou extraktu a koncentrátu antokyánových farbív z výliskov plodov arónie (Aronia melanocarpa). Stanovuje taktiež chemické vlastnosti, významné pre zdravie človeka, ktoré sú dôležité aj pre ...
 • Optimalizace izolace DNA jogurtových kultur a její detekce pomocí RT-PCR 

  Šurková, Alice
  V rámci práce byla optimalizována izolace DNA z čistých jogurtových kultur i z jogurtových výrobků. Izolovaná DNA byla následně podrobena analýze pomocí RT-PCR. V první části práce byla vyhodnocena izolace DNA z čistých ...
 • Posouzení vlivu filtrace a pasterizace na obsah vybraných vitaminů v pivu 

  Šimíčková, Adéla
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením vlivu filtrace a pasterizace na obsah vybraných vitaminů v pivu. Konkrétně se jedná o vitamin B2, B3, B6, B9 a B12. Pro stanovení uvedených vitaminů byla použita separační metoda ...
 • Příprava a využití nanočástic a nanovláken s přírodními UV filtry 

  Plachá, Monika
  Predložená diplomová práca je zameraná na prípravu nanočastíc a nanovlákien s prírodnými UV filtrami. V práci boli pripravené lipozómové častice, do ktorých boli enkapsulované vodné, etanolové a olejové extrakty. Ďalej ...
 • Izolace DNA s použitím nově syntetizovaných magnetických nosičů 

  Machan, Radoslav
  Teoretická časť práce bola zameraná na poskytnutie prehľadu základných vlastností magnetických častíc, ich morfológie, základných spôsobov ich syntézy, interakcie s DNA a aplikácie v oblasti biotechnológií a biomedicíny. ...
 • Vliv aromaticky aktivních látek na senzorickou kvalitu nečokoládových cukrovinek 

  Motúzová, Eliška
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením aromaticky aktivních látek v nečokoládových cukrovinkách a jejich vlivem na senzorickou kvalitu/flavour. V teoretické části je popsána výroba nečokoládových cukrovinek, jsou ...

View more