Now showing items 33-52 of 135

 • Kalibrace citlivosti dozimetru viditelného světla 

  Škarvadová, Adéla
  Diplomová práce pojednává o světelných dozimetrech a o moderních tiskových technikách tvorby tenkých vrstev a technikách nanášení z roztoku. Předmětem experimentálního studia je optimalizace světlocitlivých kompozic pro ...
 • Komplexní strukturní charakterizace semi-interpenetrovaných biopolymerních hydrogelů 

  Trudičová, Monika
  Náplní této diplomové práce bylo otestovat využitelnost dostupných technik strukturní analýzy na vhodném modelovém hydrogelovém systému. Hlavním cílem bylo zhodnotit výhody a nevýhody vybraných technik strukturní analýzy ...
 • Kompozitní keramické materiály na bázi hydroxyapatitu 

  Vojtíšek, Jan
  Tato práce se zabývala studiem biokeramických materiálů na bázi hydroxyapatitu. Tyto materiály jsou obecně velmi důležité pro lékařské účely, zejména při rekonstrukcích a náhradě kostního materiálu. Pro medicínské aplikace ...
 • Korozní odolnost součástek z polyamidu a polykarbonátu 

  Mikel, David
  V této diplomové práci byl zkoumán vliv dvou mazacích a čisticích prostředků a nafty na korozi polyamidu vyztuženého skelnými vlákny a polykarbonátu. Testování koroze pod napětím bylo provedeno metodou kritické deformace ...
 • Kryty ran připravené z nanokompozitního materiálu 

  Čileková, Marta
  Boli pripravené kryty rán na bázi prírodných látok polyvinyl alcohol/ hyaluronan/ strieborné nanočastice (PVA/ HA/ Ag-NPs). Hyaluronan bol použitý ako redukčné a stabilizačné činidlo pre syntézu nanočastíc striebra. Pri ...
 • Membránové separace 

  Babíková, Barbora
  Diplomová práca sa zaoberá všeobecnou charakteristikou membránových procesov a separácií. Jej súčasťou je kapitola z histórie vývoja technologického odvetvia využívajúceho membrány ako médium oddeľujúceho látky na základe ...
 • Mikroextrakce DNA z rostlinných tkání zeleniny 

  Cesnak, Filip
  Diplomová práca bola zameraná na porovnanie dvoch mikroizolačných metód DNA s využitím magnetických častíc z potravín rastlinného pôvodu. Vzorky mali rôznorodé, komplexné matrice a boli v surovom (brokolica, list z jahodníka ...
 • Modelování a kultivace vybraných mikroorganismů na hydrolyzátech odpadních substrátů 

  Kecskésová, Viktória
  Cílem diplomové práce byla kultivace mikroorganismů Lactobacillus plantarum CCM 7039 a Bacillus coagulans CCM 2658 na hydrolyzované kávové sedlině, produkce kyseliny mléčné a modelování těchto procesů pro zjištění bližších ...
 • Modelování prvků pro bioelektroniku 

  Truksa, Jan
  Tématem této práce je počítačové modelování organického elektrochemického tranzistoru (OECT). Pro vytvoření modelu bylo třeba vypočítat rozložení elektrického pole a koncentrace iontů elektrolytu. Výpočet byl proveden ...
 • Modifikace polyethylenu reaktivním kompaundováním 

  Horkel, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou radikálově iniciované kompaundace polyethylenu 1-vinyladamantanem. Teoretická část se zaměřuje na teorii roubovacích procesů, na problematiku vlivu procesních parametrů na jejich ...
 • Modifikace polypropylenu reaktivním kompaundováním 

  Svítil, Jan
  V literární rešerši jsou shrnuty dosavadní znalosti o radikálově iniciovaném roubování polypropylenu. Dále obsahuje poznatky ze studií o adamantanu, jeho derivátech a jejich využití v oblasti polymerní chemie. V experimentální ...
 • Modifikace termocitlivého kopolymeru bioaktivními látkami pro medicínské aplikace 

  Debnárová, Simona
  Biodegradabilné syntetické polyméry nesú vlastnosti, ktoré ich zvýhodňujú oproti iným materiálom používaným na poli regeneratívnej medicíny a tkanivového inžinierstva. Najdôležitejšie výhody zahŕňajú schopnosť prispôsobovať ...
 • Možnosti eliminace sulfonamidů z vodního ekosystému 

  Suková, Petra
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení sulfonamidových antibiotik, zejména na možnosti eliminace těchto léčiv z vodního ekosystému. Kontaminace životního prostředí léčivy a jejich rezidui představuje v současnosti velký ...
 • Možnosti využití výlisků z bezinek 

  Ondrušová, Pavlína
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením anthokyanových barviv ve výliscích bezu černého (Sambucus nigra L.). V teoretické části je popsána obecná charakteristika rostliny, její chemické složení, botanická charakteristika ...
 • Nové Antibakteriální kolagenové nosiče pro regenerativní medicínu 

  Dorazilová, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá charakterizací 3D porézních kolagenových pěn obsahující vybraná antibakteriální činidla. V literární části jsou shrnuty dosavadní poznatky o biomateriálech a biopolymerech se zaměřením na ...
 • Nutriční a mikrobiologická charakterizace sojového sýru tempeh 

  Sobotková, Markéta
  Tempeh patří mezi fermentované probiotické sójové výrobky. Díky jeho bohatému zdroji bílkovin, přítomnosti nenasycených mastných kyselin esenciálních pro člověka a vysoké hladině antioxidantů je hodnotnou výživovou potravinou. ...
 • Objemové materiály na bázi Zn a Mg pro biomedicínské aplikace 

  Ryšťák, Jaroslav
  Tématem diplomové práce je proces přípravy objemového materiálu Zn-Mg slinováním při lisování za tepla z práškových směsí. Objemové materiály byly hodnoceny z hlediska struktury, porozity a fyzikálně mechanických charakteristik ...
 • Odstranění vybraných organických polutantů z vody s využitím pokročilých oxidačních procesů 

  Dalajková, Nikola
  Cílem této diplomové práce je stanovení vybraných organických polutantů se zaměřením na náhradní sladidla v odpadní vodě z čistírny odpadních vod (ČOV) Modřice a následná degradace takto zjištěných koncentrací v modelové ...
 • Optimalizace antibakteriálních vlastností polymer-fosfátových kostních výplní 

  Grézlová, Veronika
  Tato diplomová práce je zaměřená na přípravu polymer-fosfátových kostních cementů. Cílem je optimalizovat antibakteriální vlastnosti daného cementu přídavkem selenových nanočástic (SeNPs). V teoretické části práce je popsána ...
 • Optimalizace izolace DNA jogurtových kultur a její detekce pomocí RT-PCR 

  Šurková, Alice
  V rámci práce byla optimalizována izolace DNA z čistých jogurtových kultur i z jogurtových výrobků. Izolovaná DNA byla následně podrobena analýze pomocí RT-PCR. V první části práce byla vyhodnocena izolace DNA z čistých ...