Now showing items 75-94 of 135

 • Senzorické hodnocení nápojů s přídavkem extraktů léčivých rostlin 

  Scholzová, Kristýna
  Tématem této práce je senzorická analýza bylinných nealkoholických nápojů, jakožto součást vývoje nového potravinářského produktu. Teoretická část zpracovává informace ohledně chemického složení, účinků, potravinářských ...
 • Separace rubidia z cementářských bypassových odprašků 

  Otoupal, Dominik
  Náplní diplomové práce je separace rubidia z cementářských bypassových odprašků pomocí kolon na bázi hexakyanoželezantů a pryskyřic.
 • Sledování obsahu 3-MCPD v ječmeni, sladu a pivu 

  Šálková, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá procesním kontaminantem 3-MCPD (3-chlorpropan-1,2-diol), který vzniká při zpracování potravin. Teoretická část práce shrnuje dostupné vědecké poznatky o vlastnostech 3-MCPD, jeho možných ...
 • Sledování obsahu enzymů v pšeničném sladu 

  Šubertová, Hana
  Cílem této práce bylo vyhodnocení vlivu technologie sladování na obsah hydrolytických enzymů -amylasy a -amylasy. Dalším cílem byl výběr odrůdy pšenice s nejvyšší aktivitou enzymů -amylasy a -amylasy. Bylo hodnoceno několik ...
 • Sledování změn obsahu proteinů lepku v průběhu technologie výroby piva 

  Porubiaková, Otília
  Cieľom práce bolo sledovanie zmien v obsahu lepkových bielkovín v biotechnologickom procese výroby piva. Analyzované vzorky boli odoberané pri výrobnom procese pšeničného a jačmenného piva pomocou metódy elektroforézy ...
 • Sledování změny pH v systému fázově separovaných hydrogelů 

  Heger, Richard
  Tato práce se zabývá sledováním změn pH a popisu vlastností ve fázově separovaných hydrogelech připravených interakcí polyelektrolytu a opačně nabitého tenzidu. Pro potřeby této práce byly hydrogely připravovány interakcí ...
 • Srovnání aromatického profilu ovocných destilátů 

  Koubek, Miroslav
  Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení aromatických látek v ovocných destilátech. V teoretické části je popsána technologie jejich výroby od surovin až po konečný produkt. Dále jsou charakterizovány aromaticky aktivní ...
 • Srovnání obsahu aromaticky aktivních látek vybraných typů sýrů 

  Brožová, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením aromaticky aktivních látek ve vybraných sýrech s bílou plísní na povrchu, které jsou/nejsou nositeli „Chráněného označení Evropské unie“ a jejich vzájemným porovnáním. V teoretické ...
 • Srovnání profilu mastných kyselin vybraných typů sýrů 

  Pop, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením vázaných a volných mastných kyselin ve vybraných typech sýrů, které jsou/nejsou nositeli „Chráněného označení Evropské unie“ a jejich vzájemným porovnáním. Teoretická část je ...
 • Srovnání různých typů magnetických nosičů při mikroizolaci DNA z potravin 

  Koplík, Jerguš
  Byl optimalizován postup mikroizolace DNA v kvalitě pro PCR z vybraných čerstvých a sušených semen luštěnin a potravinových výrobků obsahujících luštěniny (humus). Pro optimalizaci byly použity magnetické mikročástice ...
 • Stabilita a vlastnosti kombinovaných nápojů a ovocných koncentrátů 

  Klatová, Kamila
  Tato diplomová práce se zabývá stabilitou a základními vlastnostmi kombinovaných nápojů a ovocných koncentrátů. V teoretické části byla popsána výroba a využití ovocných koncentrátů. Dále se práce zabývala anthokyanovými ...
 • Stabilita půdní organické hmoty a huminových látek 

  Nováková, Šárka
  Tato diplomová práce se zabývá změnou stability půdní organické hmoty vlivem extrakce v různých činidlech. Pro posouzení stability byly použity dvě půdy odlišného typu a z nich izolované huminové kyseliny. Na extrakci byla ...
 • Stanovení organických sloučenin cínu v životním prostředí 

  Fojt, Jakub
  Organocíničité sloučeniny patří mezi nejvyráběnější a nejvíce využívané organokovové sloučeniny. Některé z těchto látek patří mezi endokrinní disruptory, perzistentní organické polutanty a mohou také vykazovat vysoce toxické ...
 • Stanovení stability přípravku TauroLock 

  Matejčíková, Eva
  Táto diplomová práca sa zaoberá štúdiom antikoagulačného a antimikrobiálneho prípravku TauroLockTM, ktorý je vyrábaný nemeckou spoločnosťou TauroPharm GmbH. Vychádzajúc z literárnej rešerše a s prihliadnutím na vybavenie ...
 • Studium adheze lepených balistických kompozitů v závislosti na použitých materiálech. 

  Dobiáš, Jiří
  Cílem této práce bylo prozkoumat vlastnosti lepených balistických materiálů. Balistické kompozity se lepí hlavně kvůli co největšímu snížení hmotnosti při zachování jejich ochranných vlastností. Na tomto základě byly ...
 • Studium autenticity čokolád s různým obsahem kakaové sušiny 

  Vanduchová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá autenticitou čokolád s různým obsahem kakaové sušiny. Teoretická část popisuje výrobu čokoládových produktů a problematiku autenticity potravin. Experimentální část této práce spočívala ve ...
 • Studium biologicky aktivních látek fenyklu 

  Mierna, Jana
  Diplomová práca sa zaoberá štúdiom biologicky aktívnych látok feniklu. Teoretická časť popisuje základné charakteristiky feniklu a jeho chemické zloženie, bližšie špecifikuje rastlinné biologicky aktívne látky a antioxidanty, ...
 • Studium biotechnologicky významných mikroorganismů pomocí Ramanovy spektrofotometrie 

  Záhorská, Linda
  Diplomová práca sa zaoberá štúdiom biotechnologicky významných mikroorganizmov pomocou Ramanovej spektroskopie. Obsahom teoretickej časti je stručná charakteristika Ramanovej spektroskopie ako metódy, jej využitie v praxi ...
 • Studium chemických procesů při výrobě kombuchy 

  Chludilová, Markéta
  Kombuchový nápoj je označován výluh čaje s přidanou houbou kombucha nazývanou scoby. Takto se získá nízkoalkoholický nápoj, který získává značnou popularitu, a to zejména díky údajným prospěšným vlastnostem na lidské zdraví. ...
 • Studium degradace perovskitových solárních článků 

  Hrbková, Silvie
  Práce se zabývala studiem degradace perovskitových fotovoltaických článků při jejich uložení v atmosférách s odlišnou vlhkostí. Byly připraveny fotovoltaické články s inverzní strukturou ITO/ PEDOT:PSS/ CH3NH3PbI3–XClX/ ...