Now showing items 21-40 of 121

 • Studium adheze lepených balistických kompozitů v závislosti na použitých materiálech. 

  Dobiáš, Jiří
  Cílem této práce bylo prozkoumat vlastnosti lepených balistických materiálů. Balistické kompozity se lepí hlavně kvůli co největšímu snížení hmotnosti při zachování jejich ochranných vlastností. Na tomto základě byly ...
 • Využití mikrokalorimetrie při studiu hydratace biopolymerů 

  Bola, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá využitím mikrokalorimetrie při studiu hydratace biopolymerů. K vybraným biopolymerům byla vybrána laktóza, ačkoliv není řazena mezi biopolymery, ale disacharidy. Dále pak alginát, dextran, ...
 • Enkapsulace probiotik a prebiotik do výrobků pro dětskou výživu 

  Šnajdarová, Karolína
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem doplňku stravy pro dětskou výživu s obsahem probiotických bakterií kmene Lactobacillus acidophilus a Bifidobacterium breve a s obsahem vhodného prebiotika. Jako prebiotika byly testovány ...
 • Plasmochemické úpravy oxidických polovodičových fotoanod 

  Ďurašová, Zuzana
  Diplomová práca sa zaoberá plazmochemickou úpravou fotoanód, ktoré sú tvorené aktívnou vrstvou, obsahujúcou TiO2, deponovanou na dvoch rôznych substrátoch pomocou techniky materiálovej tlače. Pre proces plazmochemickej ...
 • Povrchová předúprava konstrukčních hliníkových slitin pro lepené spoje 

  Pikner, Jan
  Diplomová práce se zabývá předúpravou povrchu hliníkových slitin. Teoretická část se zaměřuje na vlastnosti hliníku a jeho slitin, metody úprav povrchu a možnostmi hodnocení kvality předupraveného povrchu. Experimentální ...
 • Sledování obsahu enzymů v pšeničném sladu 

  Šubertová, Hana
  Cílem této práce bylo vyhodnocení vlivu technologie sladování na obsah hydrolytických enzymů -amylasy a -amylasy. Dalším cílem byl výběr odrůdy pšenice s nejvyšší aktivitou enzymů -amylasy a -amylasy. Bylo hodnoceno několik ...
 • Mikroextrakce DNA z rostlinných tkání zeleniny 

  Cesnak, Filip
  Diplomová práca bola zameraná na porovnanie dvoch mikroizolačných metód DNA s využitím magnetických častíc z potravín rastlinného pôvodu. Vzorky mali rôznorodé, komplexné matrice a boli v surovom (brokolica, list z jahodníka ...
 • Vnitřní fluorescence bakterií Cupriavidus necator 

  Marková, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá autofluorescencí flavinů v gram-negativní bakterii Cupriavidus necator H16 a jejím mutantním kmenu PHB-4. Experimenty byly prováděny pomocí fluorescenční mikroskopie a průtokové cytometrie. ...
 • Sypné vlastnosti vybraných partikulárních látek z pohledu různých měřicích technik 

  Bógyiová, Csilla
  Práca zahrňuje informácie o partikulárnych látkach a ich sypkých vlastnostiach. Správanie látok má veľký vplyv predovšetkým na ich skladovanie, dávkovanie a prepravu práškovitých materiálov. Vo farmaceutickom priemysle sa ...
 • Sledování změny pH v systému fázově separovaných hydrogelů 

  Heger, Richard
  Tato práce se zabývá sledováním změn pH a popisu vlastností ve fázově separovaných hydrogelech připravených interakcí polyelektrolytu a opačně nabitého tenzidu. Pro potřeby této práce byly hydrogely připravovány interakcí ...
 • Studium vlivu varní vody v technologii piva 

  Punčochářová, Lenka
 • Produkce a purifikace izoforem proteinu p53 v bakteriálním expresním systému 

  Vadovičová, Natália
  Protein p53 není jediným proteinem, který je kódován tumor-supresorovým genem TP53. Alternativním sestřihem, alternativním použitím promotoru a alternativními počátky translace může dojít k expresi až jedenáct dalších ...
 • Extrakce anthokyanových barviv z bezinkových výlisků 

  Lošková, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá výrobou koncentrátu z extraktu bezových slupek (bez černý, Sambucus nigra L.) a stanovením základních chemických charakteristik v tomto produktu. Teoretická část pojednává o botanické ...
 • Biochemická analýza DNA interakčních partnerů 

  Valchová, Michaela
  Tato práce byla zaměřena na analýzu DNA. Nejprve byly hybridizovány fluorescenčně značené oligonukleotidy, které byly následně podrobeny HRM analýze, kdy byly zjišťovány teploty tání oligonukleotidů v závislosti na daném ...
 • Vliv způsobu studeného chmelení na senzomický a senzorický profil svrchně kvašeného piva 

  Bečková, Alena
  Diplomová práce je zaměřena na vliv studeného chmelení na senzomický a senzorický profil svrchně kvašeného piva. Cílem práce bylo studeným chmelením upravit vzorky svrchně kvašeného piva, analyzovat je senzomicky a senzoricky, ...
 • Objemové materiály na bázi Zn a Mg pro biomedicínské aplikace 

  Ryšťák, Jaroslav
  Tématem diplomové práce je proces přípravy objemového materiálu Zn-Mg slinováním při lisování za tepla z práškových směsí. Objemové materiály byly hodnoceny z hlediska struktury, porozity a fyzikálně mechanických charakteristik ...
 • Charakterizace adsorbčních vlastností probiotických bakterií 

  Černá, Klára
  Cílem diplomové práce je charakterizace adsorbčních vlastností probiotických bakterií. Charakterizace byla provedena pomocí navržené a zoptimalizované spektrofotometrické metody stanovení adheze probiotických bakterií k ...
 • Srovnání profilu mastných kyselin vybraných typů sýrů 

  Pop, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením vázaných a volných mastných kyselin ve vybraných typech sýrů, které jsou/nejsou nositeli „Chráněného označení Evropské unie“ a jejich vzájemným porovnáním. Teoretická část je ...
 • Interakce hyaluronanu s tenzidem CAE 

  Trtek, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na studium interakcí mezi hyaluronanem o různých molekulových hmotnostech s tenzidem CAE. Tato povrchově aktivní látka nemá dané přesné složení a není známa ani její molekulová hmotnost. Jedním ...
 • Studium degradace perovskitových solárních článků 

  Hrbková, Silvie
  Práce se zabývala studiem degradace perovskitových fotovoltaických článků při jejich uložení v atmosférách s odlišnou vlhkostí. Byly připraveny fotovoltaické články s inverzní strukturou ITO/ PEDOT:PSS/ CH3NH3PbI3–XClX/ ...