Now showing items 1-20 of 121

 • Syntéza a charakterizace pokročilých molekul s implementovaným adamantanovým skeletem 

  Jančík, Ján
  Diplomová práce pojednává o syntéze a charakterizaci pokročilých molekul s implementovaným adamantanovým skeletem s perespektivním uplatněním v atraktivní oblasti organické elektroniky. Provedena byla příprava čtyř finálních ...
 • Sledování změny pH v systému fázově separovaných hydrogelů 

  Heger, Richard
  Tato práce se zabývá sledováním změn pH a popisu vlastností ve fázově separovaných hydrogelech připravených interakcí polyelektrolytu a opačně nabitého tenzidu. Pro potřeby této práce byly hydrogely připravovány interakcí ...
 • Extrakce anthokyanových barviv z bezinkových výlisků 

  Lošková, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá výrobou koncentrátu z extraktu bezových slupek (bez černý, Sambucus nigra L.) a stanovením základních chemických charakteristik v tomto produktu. Teoretická část pojednává o botanické ...
 • Stanovení organických sloučenin cínu v životním prostředí 

  Fojt, Jakub
  Organocíničité sloučeniny patří mezi nejvyráběnější a nejvíce využívané organokovové sloučeniny. Některé z těchto látek patří mezi endokrinní disruptory, perzistentní organické polutanty a mohou také vykazovat vysoce toxické ...
 • Vliv velikosti částic a způsobu přípravy na hydrataci vápenato-hlinitých fází 

  Ohaňka, Zdeněk
  Tato práce se zabývá hydratací čtyř vápenato-hlinitých fází, a to C3A, C12A7, CA a CA2. Studován byl především vliv velikosti částic a použité metody přípravy. Zkoumáno bylo také působení těchto faktorů na typ vznikajících ...
 • Interakce hyaluronanu s tenzidem CAE 

  Trtek, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na studium interakcí mezi hyaluronanem o různých molekulových hmotnostech s tenzidem CAE. Tato povrchově aktivní látka nemá dané přesné složení a není známa ani její molekulová hmotnost. Jedním ...
 • Sušení organických materiálů 

  Fialová, Gabriela
  Tato diplomová práce se zabývá obecnou charakteristikou sušících procesů, včetně druhů vlhkostí a vazeb v materiálu. Blíže popisuje vlastní průběh sušení a vybraná sušící zařízení. Součástí je také kapitola věnovaná ...
 • Fotokatalytická aktivita tištěných hybridních vrstev oxidu titaničitého 

  Sýkorová, Kateřina
  Cílem této práce bylo optimalizovat složení tiskové suspenze oxidu titaničitého s pojivem na bázi oxidu křemičitého, deponované na PET fólii. Hlavní důraz byl kladen na dosažení maximální možné adheze a tvrdosti vrstvy a ...
 • Studium adheze lepených balistických kompozitů v závislosti na použitých materiálech. 

  Dobiáš, Jiří
  Cílem této práce bylo prozkoumat vlastnosti lepených balistických materiálů. Balistické kompozity se lepí hlavně kvůli co největšímu snížení hmotnosti při zachování jejich ochranných vlastností. Na tomto základě byly ...
 • Sledování obsahu enzymů v pšeničném sladu 

  Šubertová, Hana
  Cílem této práce bylo vyhodnocení vlivu technologie sladování na obsah hydrolytických enzymů -amylasy a -amylasy. Dalším cílem byl výběr odrůdy pšenice s nejvyšší aktivitou enzymů -amylasy a -amylasy. Bylo hodnoceno několik ...
 • Enkapsulace probiotik a prebiotik do výrobků pro dětskou výživu 

  Šnajdarová, Karolína
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem doplňku stravy pro dětskou výživu s obsahem probiotických bakterií kmene Lactobacillus acidophilus a Bifidobacterium breve a s obsahem vhodného prebiotika. Jako prebiotika byly testovány ...
 • Analýza beta-glukanů ve vybraných druzích hub 

  Phan, Huong Tra
  Cílem diplomové práce byla analýza obsahu -glukanů ve vybraných druzích hub, kde byla rovněž stanovena celková charakterizace složení a obsažených bioaktivních látek. V teoretické části byla vypracována stručná rešerše o ...
 • Izolace DNA z vybraných zeleninových výrobků (paprika) 

  Gőghová, Sabína
  Diplomová práce se zabývá mikroizolací rostlinné DNA z 10 různých technologicky zpracovaných potravinových výrobků obsahujících papriku (Capsicum annum). DNA v kvalitě vhodné pro PCR byla izolována z homogenátů připravených ...
 • Vnitřní fluorescence bakterií Cupriavidus necator 

  Bílková, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá autofluorescencí flavinů v gram-negativní bakterii Cupriavidus necator H16 a jejím mutantním kmenu PHB-4. Experimenty byly prováděny pomocí fluorescenční mikroskopie a průtokové cytometrie. ...
 • Studium biologicky aktivních látek fenyklu 

  Mierna, Jana
  Diplomová práca sa zaoberá štúdiom biologicky aktívnych látok feniklu. Teoretická časť popisuje základné charakteristiky feniklu a jeho chemické zloženie, bližšie špecifikuje rastlinné biologicky aktívne látky a antioxidanty, ...
 • Sledování obsahu 3-MCPD v ječmeni, sladu a pivu 

  Šálková, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá procesním kontaminantem 3-MCPD (3-chlorpropan-1,2-diol), který vzniká při zpracování potravin. Teoretická část práce shrnuje dostupné vědecké poznatky o vlastnostech 3-MCPD, jeho možných ...
 • Stabilita a vlastnosti kombinovaných nápojů a ovocných koncentrátů 

  Klatová, Kamila
  Tato diplomová práce se zabývá stabilitou a základními vlastnostmi kombinovaných nápojů a ovocných koncentrátů. V teoretické části byla popsána výroba a využití ovocných koncentrátů. Dále se práce zabývala anthokyanovými ...
 • Příprava grafenových kvantových teček a studium jejich vlastností 

  Zdražil, Lukáš
  Stávající metody přípravy grafénových kvantových teček (graphene quantum dots – GQDs) vyžadují přítomnost oxidačních a redukčních činidel nebo jsou energeticky či technologicky náročné. Kombinací mikrovlnné expanze a ...
 • Studium produkce lipidických látek z odpadních substrátů pomocí kvasinek rodu Metschnikowia 

  Gonová, Dominika
  Oleogénne kvasinky sa vyznačujú schopnosťou akumulovať za určitých podmienok zvýšené množstvo lipidov. Tieto mikrobiálne lipidy sa líšia v kompozícii mastných kyselín, čo umožňuje ich široké využitie v biotechnologickom ...
 • Produkce beta-glukanů vybranými druhy kvasinek, řas a sinic 

  Veselá, Markéta
  Pro předloženou diplomovou práci bylo vytipováno několik druhů kvasinek a mikrořas a ve vybraných producentech byly analyzovány -glukany, lipidy, karotenoidy, ergosterol a koenzym Q. Podmínky kultivace kvasinek byly voleny ...