Recent Submissions

 • Neurofeedback aktivity amygdaly pomocí funkční magnetické rezonance 

  Sobotková, Marika
  Tato diplomová práce se zabývá neurofeedbackem pomocí magnetické rezonance. V tomto případě je pomocí emočně regulačního vizuálního úkolu sledována a regulována aktivita amygdaly. Byl navrhnut postup, jak zpracovávat měřená ...
 • Lícování sekvencí sítnice pomocí fázové korelace 

  Prosser, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá využitím fázové korelace ke slícování snímků videa očního pozadí. Úvodní část je rešerší na téma oční pozadí, oční pohyby, různé přístupy lícování videa a fázová korelace s příklady využití ...
 • Algoritmy pro detekci anomálií v datech z klinických studií a zdravotnických registrů 

  Bondarenko, Maxim
  Daná diplomová práce se zabývá problematikou detekci anomálií v datech z klinických studií a zdravotnických registrů. Cílem práce je provedení literární rešerše problematiky kvality dat ve zdravotnickém výzkumu a realizace ...
 • Využití distribuovaných a stochastických algoritmů v síti 

  Yarmolskyy, Oleksandr
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou distribuovaných a stochastických algoritmů včetně testování jejich konvergence v sítích. V teoretické části jsou výše uvedené algoritmy stručně popsané, včetně jejich dělení, ...
 • Analýza genetické variability v sekvenačních datech treponemálních kmenů 

  Bartoň, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá metodami určení genetické variability v sekvenačních datech. Sekvenovaným organismem je několik kmenů bakterie Treponema pallidum. Bakterie byly osekvenovány na platformě Illumina. Navrhujeme ...
 • Rozpoznání dopravních prostředků pomocí signálů snímaných chytrým telefonem 

  Nevěčná, Leona
  Díky vývoji v poslední době přibývá miniaturizovaných senzorů umísťovaných do chytrých telefonů jako jsou akcelerometr, gyroskop, magnetometr, přijímač souřadnic globálního pozičního systému (GPS), mikrofon a dalších. ...
 • Modelování a simulace příjímače komunikačního systému pro bezpilotní letadla 

  Hoferek, Jakub
  Tato diplomová práce se věnuje oblasti číslicového zpracování rádiového signálu, konkrétně modelování vlastností satelitního spoje na bezpilotním letadle, jedná se o povelový/řídící komunikační ...
 • Segmentace signálů EKG na základě jejich kvality 

  Zobačová, Barbora
  Tato semestrální práce se zabývá metodami pro spojitý odhad kvality signálů EKG a následnou segmentací těchto signálů na základě odhadnuté kvality. Teoretická část obsahuje popis funkční anatomie srdce, základy ...
 • Využitie pokročilých segmentačných metód pre obrazy z TEM mikroskopov 

  Mocko, Štefan
  Tato magisterská práce se zabývá využitím konvolučních neuronových sítí pro segmentační účely v oblasti transmisní elektronové mikroskopie. Také popisuje zvolenou topologii neuronové sítě - U-NET, použíté augmentační ...
 • SnBi pájecí pasta a vliv reaktivních nanočástic 

  Rychlý, Ivo
  Tato práce se zabývá rešerší vlivu reaktivních nanočástic, především měděných a stříbrných, na vlastnosti bezolovnatých pájecích past. Popisuje základní zkoušky prováděné na pájecích pastách podle standardu IPC-TM-650. V ...
 • Automatická segmentace cévních systémů myších jater v tomografických datech 

  Smékalová, Veronika
  Metodika zobrazení měkkých tkání se v biologii a medicíně diskutuje již řadu let. Celou dobu se vyvíjí metody, jak dosáhnout věrohodného a přesného zobrazení požadované tkáně či struktury. Rentgenová výpočetní tomografie ...
 • Analýza sympato-vagální rovnováhy 

  Rusz, Jakub
  Tato práce se v první části zabývá teoretickým popisem problematiky analýzy sympatovagální rovnováhy. Je popsán vznik a měření elektrokardiogramu a jak z něj lze získat záznam variability srdečního rytmu. Následuje popis ...
 • Slepá Dekonvoluce Obrazu ve STEM Módu Elektronového Mikroskopu 

  Valterová, Eva
  Slepá dekonvoluce je metoda, při které je rozptylová funkce a skutečný obraz rekonstruován zároveň. Cílem této práce je představit různé metody slepé dekonvoluce a najít optimální metodu rekonstrukce původního obrazu a ...
 • Software pro digitální mixážní pult 

  Zoň, Robin
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací softwaru pro digitální mixážní pult postaveného na platformě Windows. Tento software umožňuje vícekanálové zpracování zvukového signálu v reálném čase, připojení několika vstupních ...
 • Návrh prezentačního rozváděče nn 

  Hlaváč, Jan
  Práce se zabývá návrhem rozváděče nízkého napětí, který bude sloužit k prezentačním účelům. Rozváděč je obdobou modulárního systému MNS 3.0, který v sobě zahrnuje nejmodernější vybavení společnosti ABB s.r.o., které je ...
 • Ověřování stabilního provozu sítě nové generace měřením přenosových parametrů 

  Gregor, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá měřením přenosových parametrů v přístupových sítích nové generace NGA. Cílem práce je sestavení a konfigurace testovací sítě a scénářů pro měření kvalitativních parametrů služeb a následné ...
 • Využitie slepej filtrácie obrazu pre snímky z TEM mikroskopov 

  Nováková, Kateřina
  Předložená práce se zabývá problematikou slepé filtrace obrazů z transmisního elektronového mikroskopu. V úvodu práce je uveden popis transmisního elektronového mikroskopu. Navazující část popisuje mechanismy interakce ...
 • Modelování a animace biologických struktur 

  Matulík, Martin
  Následující práce se zabývá problematikou digitálního modelování a animace biologických struktur. Probrány jsou v praxi používané softwarové nástroje pro počítačové generování obrazů (CGI) i nástroje pro specifické činnosti ...
 • Časové změny vlastností fotovoltaických článků 

  Kvapil, Jakub
  Práce pojednává o problematice perovskitu, výrobě perovskitových struktur a měření perovskitových fotovoltaických článků. V úvodu se práce zabývá materiálovými vlastnostmi a strukturou perovskitu. Je zde vysvětlena ...
 • Příprava laboratorní úlohy předmětu Ekologie výroby 

  Dovčík, František
  Práca sa venuje kvalite vody obecne, z pohľadu znečisťovania vôd, odpadnými vodami a ich čistením so zameraním sa na elektrotechnickú výrobu. Práca je podkladom k vytvoreniu laboratórnej úlohy z praktickej časti diplomovej ...

View more