Now showing items 1-20 of 350

 • Systém pro detekci rámce GPON 

  Holík, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na systém pro detekci GPON rámců. V práci je teoreticky rozebrána problematika související se s optickými sítěmi, návrhem a správou databázového systému. Jako praktický výstup práce je ...
 • Automatické ověřování softwarových balíků za pomocí DNS 

  Sehnoutka, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problémem bezpečné distribuce software. Je navrženo zlepšení s pomocí doménového systému, který je použit pro uložení verifikačních klíčů, potřebných pro ověření integrity balíků stáhnutých ...
 • Asynchronní motor s vnějším rotorem 

  Chvatík, Štěpán
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem asynchronního motoru atypické konstrukce, s rotorem umístěným na vnější části stroje, a jeho využitelnost ve vodohospodářském průmyslu, kde hlavním požadavkem je optimalizace jeho ...
 • Simulace výrobní linky pro kompletaci světlometu automobilu v systému Tecnomatix Process Simulate 

  Hampl, Lukáš
  Diplomová práce popisuje návrh a realizaci simulace v programu Tecnomatix Process Simulate. Práce se zabývá vytvořením simulované linky lepení ochranného skla na světlomet s použitím čtyř stacionárních robotických ramen. ...
 • Počítačové řízení vývojové zkoušky zbraní 

  Venhoda, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem zařízení určeného pro vývojové zkoušky zbraní. Práce řeší návrh elektronické části řídící krokový motor, který pomocí mechanického převodu opakovaně iniciuje spoušť testované zbraně. Hlavní ...
 • Řízení a monitoring decentralizovaných zdrojů energie a akumulačních zařízení 

  Smugala, Ondrej
  Diplomová práca sa zaoberá možnosťami riadenia decentralizovaných zdrojov a akumulačných systémov. Jednou z týchto možností je virtuálna elektráreň, ktorej koncept je popísaný v úvodnej časti diplomovej práce. Virtuálna ...
 • Zabezpečení komunikace a ochrana dat v Internetu věcí 

  Chadim, Pavel
  Tato Diplomová práce „Zabezpečení komunikace a ochrana dat v Internetu věcí“ se zabývá kryptografií a kryptografickými knihovnami, které jsou mezi sebou porovnány podle podporovaného algoritmu a standardu. K porovnání byly ...
 • Návrh tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu 

  Tretera, Robin
  Tato diplomová práce má za úkol seznámit čtenáře se základním rozdělením tepelných čerpadel a fotovoltaických systémů. Rozdělení čerpadel je členěno podle jednotlivých typů systémů a zdrojů nízkopotenciálního tepla. U ...
 • Návrh laboratorní úlohy zaměřené na protokol AODV 

  Hlavatý, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou MANET sítí (Mobile Ad-Hoc Network). Jsou zde teoreticky zpracované základní informace, charakteristické vlastnosti MANET sítí a velký důraz je kladen na směrování v těchto sítích. ...
 • Analýza cévní pulzace v retinálních video sekvencích 

  Valentová, Vanessa
  Glaukóm je treťou najčastejšou príčinou slepoty na svete. Existuje niekoľko typov glaukómu, čo sťažuje včasnú diagnózu tohoto ochorenia. Jednou z možných metód včasnej diagnostiky môže byť analýza pulzácie retinálnych ciev. ...
 • Analýza časových řad s využitím hlubokého učení 

  Hladík, Jakub
  Cieľom práce bolo vytvoriť nástroj pre predikciu časových radov s pomocou hlbokého učenia. V prvej časti práce je stručný popis hlbokého učenia a jeho porovnanie s klasickým strojových učením. V ďalšej časti sa nachádza ...
 • Měření seismické činnosti pomocí optických vláknových senzorů 

  Vaněk, Stanislav
  Cílem diplomové práce je seznámit se s problematikou měření a analýzy seismických vln. Teoretická část se nejprve věnuje popisu seismických vln, zejména jsou zmíněny jejich vlastnosti, typy a zdroje. Poté je pozornost ...
 • Systém vzdáleného monitorování teploty 

  Gál, Radek
  Práce se zabývá návrhem systému pro monitorování teploty vzdáleného uskladněného množství komodit pro chov koní. Úkolem navrženého systému je včasné upozornění pro zabránění rizika požáru samovznícením a zajištění dálkového ...
 • Konvertor synchronizačního kódu MTC a LTC 

  Miškařík, Vít
  Konvertor synchronizačních kódů LTC na MTC a naopak je důležité zařízení pro synchronizaci všech zařízení používaných pro úpravy, střih a jinou práci se zvukovými a videomateriály. Většina těchto digitálních zařízení ...
 • Vliv dynamického přidělování šířky pásma na koncové jednotky 

  Sikora, Pavel
  Práce pojednává o DBA algoritmech využívaných v XG-PON sítích. Popisuje jak referenční vzhled DBA algoritmů, tak tři konkrétní DBA algoritmy diskutované v odborných článcích. Konkrétně se jedná o GIANT, HYRA a modifikovaný ...
 • Simulátor komunikace protokolů SCADA 

  Studený, Radim
  Předložená práce se zabývá komunikačními protokoly DNP3, IEC-60870, IEC-61850 a jejich využitím v systémech SCADA. V praktické části se pak bude simulovat komunikace těchto protokolů na zařízení RaspberryPi, které bude ...
 • Řídící systém s HMI displejem 

  Chytil, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá především návrhem řídící jednotky, která má za úkol obsluhovat průmyslové zařízení, sloužící pro dezinfekci bazénové vody či obytných místností. Navržená řídící jednotka se snaží o regulaci ...
 • Model palivového souboru tlakovodního reaktoru západní koncepce 

  Cekl, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá validací modulu Polaris, který je součástí balíčku kódů SCALE. V teoretické části je nejprve popsán princip reaktorů typu PWR. Poté je popsána konstrukce palivových souborů se čtvercovou ...
 • Elektrické housle s MIDI výstupem 

  Spilka, Benedikt
  Hlavním cílem této diplomové práce je návrh a konstrukce elektrických houslí s MIDI výstupem. Práce obsahuje návrh a realizaci snímače, elektroniky houslí a program pro převod zvuku do MIDI zpráv. Na konci práce je také ...
 • Nástroje pro předzpracování rentgenových snímků 

  Chmelař, Petr
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací metod předzpracování rentgenových snímků a jejich ukládání. V první části práce byly na základě literární rešerše současných metod navrženy a realizovány algoritmy pro předzpracování ...