Now showing items 1-20 of 349

 • Vliv technologických parametrů na elektrochemické vlastnosti záporné elektrody lithium-iontového akumulátoru 

  Kaňa, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou lithium-iontových akumulátorů. Zaměřuje se především na zápornou elektrodu, a to na bázi grafitu. Cílem této práce je nastínit problematiku lithium-iontových akumulátorů společně ...
 • Obecná bezpečnost Internetu věcí 

  Páleník, Luděk
  Diplomová práce ,,Obecná bezpečnost internetu věcí" se v teoretické části zabývá rozborem sítí s nízkým odběrem elektrické energie -- zejména sítěmi LoRaWAN. Dále se práce zabývá obecnou bezpečností Internetu věcí a také ...
 • Simulace výrobní linky pro kompletaci světlometu automobilu v systému Tecnomatix Process Simulate 

  Hampl, Lukáš
  Diplomová práce popisuje návrh a realizaci simulace v programu Tecnomatix Process Simulate. Práce se zabývá vytvořením simulované linky lepení ochranného skla na světlomet s použitím čtyř stacionárních robotických ramen. ...
 • Vliv rotoru na účinnost malého asynchronního motoru 

  Stuchlý, Karel
  Cílem této diplomové práce je optimalizace rotoru z hlediska účinnosti. Pomocí RMXPRT je provedená analýza vlivů parametrů rotoru na účinnost. Je vytvořen genetický algoritmus pro nalezení optimálního řešení. Nalezená ...
 • Aplikace pro hromadnou správu síťových prvků Mikrotik 

  Kloda, Tomáš
  Tato práce je zaměřena na popis a vytvoření webové aplikace určenou pro hromadnou správu síťových prvků firmy MikroTik. V teoretické části se práce soustředí na popis operačního systému RouterOS. Dále se práce zabývá popisem ...
 • Návrh, simulace a realizace funkčních modulů testbedu Průmysl 4.0 

  Podrabský, Tomáš
  V této práci se zabývám projektem automatizovaného robotického barmana, který má za úkol vzorově ukázat realizované pojmy jako virtuální zprovoznění, digitální továrna či průmysl 4.0. V práci řeším dvě části (buňky) pro ...
 • Nástroje pro předzpracování rentgenových snímků 

  Chmelař, Petr
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací metod předzpracování rentgenových snímků a jejich ukládání. V první části práce byly na základě literární rešerše současných metod navrženy a realizovány algoritmy pro předzpracování ...
 • Systém pro přesná dynamická měření můstkových senzorů 

  Čech, Jonáš
  Tato diplomová práce pojednává o návrhu měřícího systému pro dynamická měření můstkových senzorů. Po představení základní teorie je představen vlastní měřící koncept, který je schopen provádět měření s rychlostí až 250 ...
 • Asynchronní motor s vnějším rotorem 

  Chvatík, Štěpán
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem asynchronního motoru atypické konstrukce, s rotorem umístěným na vnější části stroje, a jeho využitelnost ve vodohospodářském průmyslu, kde hlavním požadavkem je optimalizace jeho ...
 • Lokalizace vibrace v okolí optického vlákna pomocí interferometrického senzoru 

  Dorazin, David
  Tato diplomová práce řeší možnost využití optického vlákna jako senzoru. V úvodu práce je popsáno základní rozdělení těchto senzorů, jejich principy a využití. Dále se práce zaměřuje na distribuované senzory pracující na ...
 • Inteligentní softwary pro projektování obvodových schémat ochran a řídících systémů 

  Kiš Bandi, Peter
  Diplomová práca je zameraná na tvorbu projektovej dokumentácie používanej v elektroenergetike, konkrétne tvorbu schém v oblasti sekundárnej techniky. Zaoberá sa základmi značenia používaného prevádzkovateľmi distribučných ...
 • Měření seismické činnosti pomocí optických vláknových senzorů 

  Vaněk, Stanislav
  Cílem diplomové práce je seznámit se s problematikou měření a analýzy seismických vln. Teoretická část se nejprve věnuje popisu seismických vln, zejména jsou zmíněny jejich vlastnosti, typy a zdroje. Poté je pozornost ...
 • Nízkovýkonový přístrojový transformátor proudu 

  Zolich, Ladislav
  Diplomová práce se soustřeďuje na problematiku přístrojových transformátorů proudů, proudových senzorů a nízkovýkonových přístrojových transformátorů proudů. Jsou porovnávány výhody a nevýhody jednotlivých přístrojů. Dále ...
 • Zabezpečení komunikace a ochrana dat v Internetu věcí 

  Chadim, Pavel
  Tato Diplomová práce „Zabezpečení komunikace a ochrana dat v Internetu věcí“ se zabývá kryptografií a kryptografickými knihovnami, které jsou mezi sebou porovnány podle podporovaného algoritmu a standardu. K porovnání byly ...
 • Model palivového souboru tlakovodního reaktoru západní koncepce 

  Cekl, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá validací modulu Polaris, který je součástí balíčku kódů SCALE. V teoretické části je nejprve popsán princip reaktorů typu PWR. Poté je popsána konstrukce palivových souborů se čtvercovou ...
 • Analýza paralelního provozu uzlových oblastí 110 kV TR Krasíkov a TR Neznášov 

  Kostkan, Petr
  V současné době je distribuční síť 110 kV ČEZd – Východ, uzlová oblast rozvodny Neznášov a rozvodny Krasíkov, provozována samostatně. Na každou oblast připadají v definovaném zapojení dva napájecí transformátory 400/110 ...
 • Hodnocení tepové frekvence a saturace krve kyslíkem pomocí chytrého telefonu 

  Jordánová, Ivana
  Diplomová práce se zabývá hodnocením tepové frekvence a saturace krve kyslíkem pomocí mobilních telefonů. Popisuje typy senzorů mobilních telefonů a jejich využitelnost ve zdravotnickém sledování. Dále popisuje principy ...
 • Vzdálená kontrola 3D tiskárny 

  Kajzr, Miroslav
  Podstatou tejto práce je zhrnúť poznatky o 3D tlači, predovšetkým pri FDM technológií. Vytvoriť prehľad pouţívaných materiálov tlače FDM procesom, určiť ich výhody a nevýhody, technické parametre a pouţiteľnosť. Ďalším ...
 • Řízení orientace družice - laboratorní úloha 

  Neužil, Ondřej
  Tato diplomová práce pojednává o základech družicových systémů, o jejich dělení, použití a o jejich technologii. Důležitou částí je popis principu řízení orientace a stabilizace malých experimentálních družic typu CubeSat. ...
 • Vývoj komplexního simulátoru slunečního záření a jeho spolupráce s FV modulem 

  Petrov, Roman
  Hlavním bodem této práce je rozšíření komplexního simulátoru slunečního záření, vytvoření nových funkcionalit, a spolupráce tohoto komplexního simulátoru s FV elektrárnou. Tato práce navazuje na rozpracovanou práci v oblasti ...