Show simple item record

Characterization of corrosion resistance of nickel-phosphorus coatings on magnesium alloys

dc.contributor.advisorWasserbauer, Jaromírcs
dc.contributor.authorKotland, Vojtěchcs
dc.date.accessioned2021-11-12T20:10:13Z
dc.date.available2021-11-12T20:10:13Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationKOTLAND, V. Charakterizace korozní odolnosti nikl-fosforových povlaků na hořčíkových slitinách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.cs
dc.identifier.other97043cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/80645
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá korozní odolností nikl-fosforových povlaků na hořčíkové slitině AZ91. V teoretické části jsou shrnuty současné znalosti o hořčíkových slitinách a bezproudé depozici Ni-P povlaků včetně reakcí při níž probíhajících. Dále jsou v teoretické části uvedeny jednotlivé složky obsažené v niklovací lázni a jejich význam. Druhá půlka teoretické části pojednává o korozi a ponorových testech. Na závěr jsou uvedeny rešerše ze současného výzkumu v oblasti ponorových testů. Experimentální část se zabývá jednotlivými kroky předúpravy hořčíkové slitiny a následnou depozicí Ni-P povlaku. Pomocí energiově disperzní spektroskopie bylo určeno prvkové složení Ni-P povlaku i hořčíkové slitiny. Dále jsou v experimentální části popsány pokusy zjišťující ideální tloušťku nízkofosforového povlaku, který ochrání hořčíkovou slitinu před zkorodováním. Diplomová práce je zakončena seznamem ponorový testů a výsledky z nichž vycházejících.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis is focused on corrosion resistance of nickel-phosphorus coatings on magnesium alloy AZ91. In the theoretical part is summarized current knowledge about magnesium alloys and electroless deposition of Ni-P coatings including ongoing reactions. Theoretical part also lists all substances contained in the nickel bath and their specific use there. In the second half of theoretical part are discussed corrosion and immersion tests. Theoretical part is ended by review aimed towards the research in areas of immersion tests. Experimental part describes individual steps of pretreatment on magnesium alloy and then deposition of the Ni-P coating. Composition and morphology of deposited Ni-P coating and magnesium alloy were studied using energy dispersive spectroscopy. Experiment part also contains list of experiments trying to figure out ideal thickness of low-phosphorus coating which is able to protect magnesium alloy from corrosion. Master’s thesis is ended with the list of immersion tests and results which outcomes from them.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAZ91cs
dc.subjectNi-P povlakycs
dc.subjectbezproudá depozicecs
dc.subjectkorozecs
dc.subjectponorové testycs
dc.subjectAZ91en
dc.subjectNi-P coatingsen
dc.subjectelectroless depositionen
dc.subjectcorrosionen
dc.subjectimmersion testsen
dc.titleCharakterizace korozní odolnosti nikl-fosforových povlaků na hořčíkových slitináchcs
dc.title.alternativeCharacterization of corrosion resistance of nickel-phosphorus coatings on magnesium alloysen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-05-31cs
dcterms.modified2019-05-29-11:01:37cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid97043en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 21:10:13en
sync.item.modts2021.11.12 20:44:35en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeBřezina, Matějcs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D. (člen) RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil ve svém vystoupení členy komise s výsledky své diplomové práci. Dotazy oponenta zodpověděl nesprávně. V diskuzi se členy komise projevoval velmi špatnou znalost řešené problematiky. Komise se ztotožňuje s hodnocením diplomové práce s oponentem vyjádřeným stupněm F. Komise rozhodla, že student dostane nové zadání diplomové práce, které vypracuje během akademického roku 2018/19.cs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
but.programChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record