Show simple item record

Grafting VTMOS onto PHB

dc.contributor.advisorKučera, Františekcs
dc.contributor.authorNovotný, Igorcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:35:01Z
dc.date.available2018-10-21T16:35:01Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationNOVOTNÝ, I. Roubování VTMOS na PHB [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.cs
dc.identifier.other107208cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/80690
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá roubováním trimethoxyvinylsilanu (VTMOS) na poly(3–hydroxybutyrát) (PHB) a následné charakterizaci množství naroubovaného VTMOS a změny termických vlastností spojené s rychlostí krystalizace. Teoretická část se zabývá mechanismem a vlivy spjatými s roubováním. V experimentální části byl roubován VTMOS na PHB aniž by VTMOS podléhal hydrolýze a následnému síťování. Metodou diferenciální skenovací kalorimetrie (DSC) a Avramiho rovnicí byl studován efekt roubované silanové skupiny na čistý PHB. Index toku byl použit na porovnání reologických vlastností výchozího, roubovaného a pomocí siloxanových vazeb zesíťovaného PHB.cs
dc.description.abstractDiploma thesis deals with the grafting of vinyltrimethoxysilane (VTMOS) onto poly(3–hydroxybutyrate)PHB. Subsequent characterization of the amount of grafted VTMOS and changes in the thermal properties associated with the rate of crystallization. The theoretical part deals with mechanism and the influences of grafting. In the experimental part VTMOS was grafted onto PHB without subjecting VTMOS to hydrolysis and subsequent crosslinking. By differential scanning calorimetry (DSC) and Avrami equation, the effect of grafted silane group on pure was studied. The MVR was used to compare the rheological properties of initial PHB, grafted PHB and crosslinked PHB by siloxane linkages.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpoly(3-hydroxybutyrát)cs
dc.subjectroubovánícs
dc.subjectchloroformcs
dc.subjectvinyltrimethoxysilancs
dc.subjectAvramiho rovnicecs
dc.subjectpoly(3-hydroxybutyrate)en
dc.subjectgraftingen
dc.subjectchloroformen
dc.subjectvinyltrimethoxysilaneen
dc.subjectAvrami equationen
dc.titleRoubování VTMOS na PHBcs
dc.title.alternativeGrafting VTMOS onto PHBen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-05-28cs
dcterms.modified2018-05-29-11:54:47cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid107208en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 18:33:04en
sync.item.modts2020.03.31 13:39:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereePetruš, Josefcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D. (člen) RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc. (člen)cs
but.defenceVe svém vystoupení diplomant představil základní část a výsledky své diplomové práce. Prezentační forma byla jasná a srozumitelná. Samotný projev diplomanta byl trochu nesoustředěný. Dotazy oponenta zodpověděl správně. V diskuzi se členy komise reagoval většinou správně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record