Show simple item record

Development of shrinkage reducing admixtures designed for alkali activated materials

dc.contributor.advisorKalina, Lukášcs
dc.contributor.authorŠístková, Pavlínacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:04:17Z
dc.date.available2019-04-03T22:04:17Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationŠÍSTKOVÁ, P. Vývoj přísad redukující smrštění navržených pro alkalicky aktivované materiály [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.cs
dc.identifier.other104817cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/80716
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá vývojem přísad redukující smrštění navržených pro alkalicky aktivované materiály na bázi vysokopecní strusky. Hlavním úkolem této práce je vybrat na základě provedených experimentů nejvhodnější přísadu redukující smrštění, u které bude možné pozorovat minimální smrštění a zároveň nebude negativně ovlivňovat vlastnosti alkalicky aktivované vysokopecní strusky. V experimentální části práce byly připraveny zkušební trámečky obsahující přísady redukující smrštění, u kterých bylo měřeno smrštění a úbytek hmotnosti. Kromě toho byly sledovány mechanické vlastnosti jednotlivých trámečků, jako je pevnost v tahu za ohybu a pevnost v tlaku. Dále bylo měřeno povrchové napětí jednotlivých přísad redukujících smrštění ve směsi s porovým roztokem. Hydratační proces alkalicky aktivovaných materiálů při působení přísad redukujících smrštění byl sledován na základě kalorimetrické analýzy. Mikrostruktura připravených vzorků byla pozorována pomocí skenovací elektronové mikroskopie.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with development of shrinkage reducing admixtures designed for alkali activated materials based on blast furnace slag. The main task of this work is to select the most suitable shrinkage reducing admixture based on experiments, in which can be observed minimal shrinkage and at the same time it will not adversely affect the properties of alkali activated blast furnace slag. In the experimental part of the work, test beams containing shrinkage reducing admixtures were prepared, in which the shrinkage and loss of weight were measured. Moreover, the mechanical properties of individual beams, such as tensile strength and compressive strength, were measured. Next, the surface tension of individual shrinkage reducing admixtures was measured in a mixture with pore solution. The hydration process of alkali activated materials under the action of reducing shrinkage admixtures was monitored by calorimetric analysis. The microstructure of the prepared samples was observed by scanning electron microscopy.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectalkalicky aktivované materiálycs
dc.subjectsmrštěnícs
dc.subjectvysokopecní struskacs
dc.subjectpřísady redukující smrštěnícs
dc.subjectalkali activated materialsen
dc.subjectshrinkageen
dc.subjectblast furnace slagen
dc.subjectshrinkage reducing admixturesen
dc.titleVývoj přísad redukující smrštění navržených pro alkalicky aktivované materiálycs
dc.title.alternativeDevelopment of shrinkage reducing admixtures designed for alkali activated materialsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-05-30cs
dcterms.modified2018-05-30-17:27:05cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid104817en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 02:41:07en
sync.item.modts2020.03.31 21:27:20en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeBílek, Vlastimilcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D. (člen) RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomantka v dobře zpracované a přehledné prezentaci seznámila komisy s podstanými výsledky své diplomové práce. Po zodpovězení otázek oponenta následovala diskuze zaměřená na přípravu vzorku a úlohu smrštění kompenzujících přísad v alkalicky aktivovaných materiálech. Lze uzavřít, že dotazy oponenta i komise byly zodpovězeny věcně a správně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record