Show simple item record

New scene of the Beseda House in Vyškov - neoplasm in a historical setting

dc.contributor.advisorKoutný, Jancs
dc.contributor.authorPagáč, Martincs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:28:30Z
dc.date.available2019-04-03T22:28:30Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationPAGÁČ, M. Nová scéna Besedního domu Vyškov - novotvar v historickém prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.cs
dc.identifier.other110765cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81114
dc.description.abstractCílem této práce bylo vytvořit dostavbu ke stávajícímu Besednímu domu ve Vyškově. Návrh řeší prostor v místě proluky vzniklé v průběhu 20. století a zatraktivnění vstupu do centra města v této části městské památkové zóny. Návrh v tomto místě upřednostňuje průchod pro pěší s parkovacími místy pouze pro zaměstnance okolních objektů, zaměstnance a divadelníky pro besední dům a případně pro rezidenty. Parkoviště je přesunuto za objekt bývalé fary (dům s č.p. 2). Navržená budova respektuje návaznost na výšku podlaží a výškové dělení fasády sousedního objektu besedního domu. Ve stávajícím besedním domě dochází ke kontaktu několika druhů funkcí a to je pro tento stávající objekt v nynějším stavu vysoká zátěž. Dostavba doplňuje besední dům o nový sál s foyer, zázemím pro zaměstnance a členy divadelního spolku a také funguje jako víceúčelový objekt. Návrh je rozdělen do 3 etap. První etapa řeší dopravní situaci v ulici Kostelní a řeší návaznost nejen nové dostavby besedy, ale také okolních objektů, včetně obchodního domu a obytné zástavby v tomto místě. Ve druhé etapě dochází k samotné realizaci dostavby vyškovské besedy s co nejmenším narušením provozu stávající besedy. Třetí etapa řeší blízké okolí a úpravu ploch v těsné blízkosti dostavby a umožňuje vytvořit dostatečný předprostor pro rozptylové plochy před vstupem do nově navržené dostavby. Třetí fáze je spojena s úpravami ve stávajícím besedním domě – přesun hygienických zařízení do novostavby a zvětšení foyeru.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis was to create a completion to an existing beseda house in Vyškov. The proposal solves the space in the place of the loopholes created during the 20th century and the attractiveness of the entrance to the city center in this part of the urban conservation area. The proposal in this area favors a pedestrian passage with parking spaces only for employees of nearby buildings, employees and theater workers of the beseda house and potentially for residents. The car park is moved to the rectory (house number 2). The designed building respects the connection to the height of the floors and the height division of the facade of the neighboring house of the new object. Beseda house consists of many functions which implies that there is a high burden for this building in its current state. The completion refills by a new house with a new hall with foyer, facilities for employees and members of the theater association and also operate as a multifunctional object. The proposal is divided into 3 phases. The first phase solves the traffic situation in Kostelní street and also deals with the continuity not only of the new object, but even with of the surrounding buildings, including the market store and residential buildings in this place. In the second phase, the new building is realized with minimal disruption of the present beseda house. The third phase discuss the nearby surroundings and landscaping in close proximity to the building and allows for a sufficient pre-space for the scattered surfaces before entering the newly designed building. The third phase is connected with modifications in an existing beseda house - moving of hygienic equipment to the new building and enlarging the foyer.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVyškovcs
dc.subjectdostavbacs
dc.subjectbesední důmcs
dc.subjectdopravní řešenícs
dc.subjectměstská památková zónacs
dc.subjectVyškoven
dc.subjectcompletionen
dc.subjectbeseda houseen
dc.subjecttransport solutionen
dc.subjecturban monument zoneen
dc.titleNová scéna Besedního domu Vyškov - novotvar v historickém prostředícs
dc.title.alternativeNew scene of the Beseda House in Vyškov - neoplasm in a historical settingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-05-21cs
dcterms.modified2018-05-23-12:52:17cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav památkové péčecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid110765en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.17 10:29:17en
sync.item.modts2019.05.18 11:54:18en
dc.contributor.refereePlášil, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record