Poslední příspěvky

 • Rozvoj obchodních aktivit pro ELEKTROSVIT SVATOBOŘICE, a. s. 

  Matvijenko, Artem
  Diplomová práce – Rozvoj obchodních aktivit společnosti ES – analyzuje současný stav vybraného podniku. Dále projednává o vlivech vnitřního a vnějšího okolí, které působí na rozvoj obchodních činností. Z analýzy vnitřního ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Vereš, Martin
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu informačního systému vybrané společnosti a návrhu změn. Na základě analýzy současného stavu byli navrhnuté změny, které by měli ulehčit a zefektivnit chod podnikových procesů, ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro založení čajovny 

  Jezberová, Pavla
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem pro založení čajovny. V teoretické části je vymezen podnik a podnikatelský plán, následně jsou provedeny analýzy vnitřního i vnějšího prostředí, ze kterých vychází návrh ...
 • Analýza procesů firmy za účelem výběru nového pokladního systému 

  Zatloukalová, Klára
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou procesů vybrané společnosti za účelem sestavení kritérií pro výběr nového pokladního systému a technických prostředků k němu potřebných. První část je zaměřena na teoretické poznatky ...
 • Návrh na založení malého podniku 

  Bráblík, Richard
  Diplomová práce řeší založení reálného a konkurence schopného podnikání na kvalitně sestaveném podnikatelském plánu. Pro účel podnikání bude navrženo centrum sportovních aktivit. Sportovní centrum bude nabízet pohybové ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Harašta, Lukáš
  Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace společnosti Auto Slavíček s.r.o. za období 2010 až 2016 a formulování návrhů vedoucích k jejímu zlepšení. V práci je analyzována současná ekonomická situace ...
 • Strategie rozvoje podniku 

  Schiller, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou současné situace podniku, jeho klíčových konkurentů a požadavků zákazníka. Obsahuje rozbor možných strategických variant rozvoje podniku, z nichž je v závěru vybrána ta, která se ...
 • Podnikatelský plán pro založení školky 

  Kunetka, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na návrh podnikatelského plánu pro založení soukromé mateřské školy, která bude v obchodním rejstříku vedena jako obchodní společnost s ručením omezeným. Celá práce se bude skládat ze tří částí. ...
 • Optimalizace provozních a finančních nákladů v maloobchodním podniku 

  Střeštíková, Iveta
  Tématem diplomové práce je optimalizace nákladů v obchodní společnosti. Pod pojmem optimalizace se skrývá snaha modifikovat náklady tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího hospodářského výsledku společnosti. Pro správné ...
 • Optimalizace a komunikace produktu vybraného obchodního centra 

  Brabec, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou optimalizace a následné komunikace mobilní aplikace, kterou pro svoje potřeby vyvíjí jedno pražské obchodní centrum, použitím vhodného komunikačního mixu postaveným na dosavadních ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Kinc, Petr
  Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh a vývoj softwarového nástroje pomocí programovacího jazyka C# a jeho následnou implementaci do informačního systému Microsoft Dynamics NAV. Úkolem tohoto nástroje je pomocí ...
 • Podnikatelský plán na založení malého podniku 

  Březinová, Tereza
  Tato diplomová práce je zaměřena na sestavení reálného podnikatelského plánu pro založení malého podniku. Tato firma nabízí poskytování lešenářských služeb – tedy montáž a demontáž lešení a s tím spojené doprovodné služby. ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Bohuslav, Radek
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření programu umožňující výpočet vybraných ekonomických ukazatelů společnosti Arbela s.r.o. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Obsahem teoretické části je popis ...
 • Webová aplikace pro řízení diplomových prací 

  Stodolová, Martina
  Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace pro řízení diplomových prací určené pro studenty a jejich vedoucí. Vymezuje teoretická východiska týkající se webových aplikací. Na základě požadavků a analýzy ...
 • Návrh komunikačního mixu vybraného podniku 

  Jagošová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá návrhem komunikačního mixu pro společnost Sportisimo s.r.o. Teoretická část práce vysvětluje nejdůležitější pojmy a teorie ve vztahu k problematice marketingu. Oblast marketingové komunikace je ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Miloševský, Filip
  Tato diplomová práce je zaměřena na ocenění podniku Unipetrol a.s. a to za použití výnosových metod ocenění. První část práce obsahuje strategickou, finanční a SWOT analýzu podniku. Dále jsou aplikovány konkrétní oceňovací ...
 • Návrh změn identity managementu v podniku 

  Hruška, David
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh implementace změn identity managementu do konkrétní společnosti. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy a také podrobný popis identity managementu. Dále je zde popsána ...
 • Plánování a řízení změn elektronického obchodování firmy dle principů projektového managementu 

  Mruškovičová, Timea
  Diplomová práca pojednáva o problematike riadenej zmeny vo firemnom prostredí podľa princípov projektového managementu s nadväznosťou na oblasť elektronického obchodovania firmy. Východiskom k spracovaniu projektu je ...
 • Uplatnění personálního marketingu v obchodní společnosti 

  Škorpilová, Andrea
  Tato diplomová práce se zabývá uplatněním personálního marketingu ve společnosti. Teoretická část práce se zaobírá poznatky z oblasti týkající se uplatnění marketingu v oblasti HR. V druhé, praktické části práce jsou ...
 • Návrh změn motivačního systému ve vybrané společnosti 

  Miková, Nikola
  Tato diplomová práce se zabývá analyzováním současného stavu vybrané společnosti pomocí vybraných metod analyzujících vnější a vnitřní prostředí společnosti, výzkumu provedeného metodou dotazníkového šetření a řízeným ...

Zobrazit další