Poslední příspěvky

 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Beránková, Iveta
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty společnosti TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. k 1. 1. 2017 za použití výnosových metod, a to metody diskontovaného peněžního toku a metody ekonomické přidané hodnoty.
 • Daňová optimalizace u vybraného subjektu 

  Smejkal, Eduard
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací daňové zátěže fyzických i právnických osob. Pro porovnání jsou vybrané různé typy forem podnikání. Hlavním cílem práce je vypracovat a poskytnout návrh daňové optimalizace daňovému ...
 • Daňová optimalizace u vybraného subjektu 

  Le, Thi Thuy Duong
  Práce se zabývá daňovou optimalizací vybraného subjektu. Úvod práce je věnován české právní úpravě daně z příjmů se zaměřením na zdaňování právnických osob. Cílem práce je identifikace oblastí, které umožňují legální daňovou ...
 • Vývoj webové aplikace pro řízení projektů 

  Klečka, Filip
  Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh, vývoj a následnou implementaci webové aplikace ve společnosti BKB Metal, a.s. Jedná se tedy o kompletní dodávku hotového řešení. Náplní této práce je vytvořit a implementovat do ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Daněk, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na statistické a matematické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací. Práce se zabývá rozborem praxe ve skladovacích prostorech společnosti TRANS-TECHNIK spol. s r.o., zacházení s ...
 • Analýza procesů firmy za účelem výběru nového pokladního systému 

  Zatloukalová, Klára
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou procesů vybrané společnosti za účelem sestavení kritérií pro výběr nového pokladního systému a technických prostředků k němu potřebných. První část je zaměřena na teoretické poznatky ...
 • Akvizice služby pro zabezpečení emailové komunikace dle ISMS 

  Foltýn, Adam
  Diplomová práce se zabývá návrhem akvizice služby pro zabezpečení emailové komunikace dle ISMS ve společnosti zprostředkovávající obchodování na finančních trzích. Práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části jsou ...
 • Analýza obchodního potenciálu zákazníků na základě business intelligence a statistiky 

  Šípeková, Alexandra
  Cieľom tejto diplomovej práce bolo zhrnúť existujúce poznatky o Business Intelligence a poukázať na prínosy, ktoré prináša využívanie aplikácií v spoločnosti. Táto práca preto obsahuje teoretické východiská a praktické ...
 • Návrh informačního systému 

  Slováček, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem informačního systému pro společnost Smart Connections s.r.o. Diplomová práce je rozdělena do tří částí, a to do teoretické, analytické a návrhové. Cílem práce je analyzovat současný ...
 • Využití agilní metodiky při řízení vývoje softwaru 

  Mazáková, Zuzana
  Diplomová práce se zaměřuje na zefektivnění procesu řízení ve vývoji softwaru, a to integrováním agilní metodiky Scrum do projektu. Navrhnuté řešení obsahuje stěžejní principy a součásti metodologie a jejich konkrétní ...
 • Návrh, tvorba a implementace aplikace pro optimalizaci korporátního procesu 

  Pavlíček, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem, tvorbou a implementací VBA aplikace v prostředí Microsoft Excel. Cílem této práce je připravit návrh, vytvořit aplikaci a realizovat implementaci aplikace do firmy Apprise Software, ...
 • Propagace softwarového produktu na B2B trhu 

  Matela, Vít
  Tato diplomová práce se zabývá problémem generování kontaktů pomocí nástrojů online marketingu na příkladu konkrétního produktu firmy Comprimato. V práci byl analyzován stav a prostředí, v jakém se firma nachází před ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Marfiak, Andrej
  Táto diplomová práca je zameraná na posúdenie informačného systému firmy Decon s.r.o. K tomu budú využité vhodné analýzy, pomocou ktorých bude súčasný informačný systém zanalyzovaný. Na základe výsledkov z týchto analýz ...
 • SAP reporting s využitím in-memory databáze 

  Smejkal, Václav
  Diplomová práce se zabývá in-memory databází SAP HANA, která uchovává všechna data přímo v operační paměti s využitím sloupcově orientovaného uspořádání dat. Praktickou součástí práce je vytvoření aplikace v prostředí SAP ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Bohuslav, Radek
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření programu umožňující výpočet vybraných ekonomických ukazatelů společnosti Arbela s.r.o. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Obsahem teoretické části je popis ...
 • Komparace funkcionality standardní BI platformy a BI modulu integrovaného v ERP systému 

  Fargačová, Tamara
  Tato práce se zabývá porovnáním standardní platformy Business Intelligence značky IBM Cognos BI s BI modulem, který je součástí ERP systému QI. V úvodní části práce vymezuje základní pojmy používané v souvislosti s touto ...
 • Návrh a implementace informačního systému 

  Božek, Ondřej
  Tato diplomová práce se zaměřuje na tvorbu návrhu informačního systému a jeho následnou implementaci do podniku působícím v oblasti designu komerčních prostor. Úvodní část práce zahrnuje teoretická východiska, která jsou ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Florek, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému české pobočky americké společnosti Sherwin-Williams, která je přední světový dodavatel nátěrových hmot, barev, laků, mořidel a tmelů. V české republice je ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Kulišťák, Martin
  Tato diplomová práce hodnotí finanční situaci vybrané společnosti pomocí finanční analýzy a statistických metod. Práce se dělí na teoretickou část, ve které jsou rozebírány ekonomické ukazatele s časovými řadami a regresní ...
 • Bezpečnostní rizika sociálních sítí a jejich prevence 

  Nguyen, Sao Linh
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou bezpečnostních rizik a hrozeb sociálních sítí. Práce zahrnuje základní informace o nejznámějších online sociálních sítích typu Facebook, Twitter a Instagram. V práci je analyzována ...

Zobrazit další