• Zvyšování efektivity marketingových aktivit pomocí experimentálních metod 

  Lorková, Kristína
  Práca analyzuje správanie zákazníkov Kiwi.com, celosvetovej online platformy pre nákup leteniek, predstavuje a testuje návrhy na marketingové zmeny s cieľom zvýšiť konverzie v rámci jednotlivých zákazníckych segmentov. ...
 • Spokojenost zákazníků 

  Němec, Filip
  Cílem diplomové práce je zhodnocení spokojenosti zákazníků vybrané restaurace za pomoci Porterovy analýzy, SWOT analýzy, analýzy marketingového mixu, shlukové a regresní analýzy a testu kontingence a návrh opatření, která ...
 • Projekt zavedení štíhlé výroby ve vybraném výrobním úseku 

  Gembická, Martina
  Diplomová práca sa zameriava na zavádzanie štíhlej výroby do vybraného výrobného úseku v spoločnosti EKOM spol. s r.o.. V analytickej časti bude charakterizovaný výrobný podnik a popísaný súčasný stav výroby vo vybranom ...
 • Marketingová strategie pro vybranou společnost 

  Rehuš, Martin
  Má diplomová práce se zabývá marketingovou strategií hotelu Medplaya Hotel Bali, což je tříhvězdičkový hotel, který se nachází v těsné blízkosti města Málaga ve Španělsku. Je tvořen třemi připojenými budovami, které tvoří ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Ovsík, Václav
  Tato diplomová práce se věnuje stanovení hodnoty vybrané společnosti pomocí výnosových metod, konkrétně metodou ekonomické přidané hodnoty a diskontovaného cash flow. Práce se v teoretické části zabývá popisem postupu ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zlepšení její úrovně ve zvolené společnosti 

  Čapková, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků a návrhy na zlepšení její úrovně ve společnosti IPI s.r.o.. Teoretická část je zaměřena na výklad pojmů, které souvisí s danou problematikou. Dále jsou analyzovány ...
 • Návrh změn motivačního konceptu ve vybrané společnosti poskytující služby 

  Crlíková, Eva
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou motivace zaměstnanců. Popisuje změnu současného trhu práce a vysvětluje důležitost obeznámenosti vedení společností s důvody odchodu zaměstnanců z firmy. Teoretická část obsahuje ...
 • Komparace České republiky a Švédska z pohledu maastrichtských kritérií 

  Vybíralová, Veronika
  Diplomová práce analyzuje, zda vůbec, a na jaké úrovni plní Česká republika a Švédsko maastrichtská kritéria, jejichž splnění je nutné pro přijetí jednotné měny euro. Teoretická část se bude věnovat teoretickým východiskům ...
 • Řízení procesu náboru, výběru a pracovní adaptace zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Bednář, Jan
  Tato diplomová práce pojednává o řízení procesu náboru, výběru a adaptace zaměstnanců ve společnosti DixonsCarphone. Cílem práce je na základě teoretických východisek a získaných informací o společnosti navrhnout zlepšující ...
 • Návrh řešení reportingu pro vybranou společnost 

  Vladík, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem řešení reportingu ve společnosti nad vybraným informačním systémem. V teoretické části je popsán současný stav a vymezena základní terminologie, jsou objasněna teoretická východiska a jak ...
 • Studie řízení pracovníků v obchodní organizaci k rozvoji podnikání 

  Lazárková, Martina
  Tato diplomová práce se zabývá řízením procesů v obchodní organizaci Stavebniny DEK. Jejím cílem je na základě provedené analýzy prostředí firmy a výsledků dotazníkového šetření navrhnout soubor opatření vedoucí k rozvoji ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Hruška, Milan
  Obsahem této diplomové práce je analýza stávajícího informačního systému a návrh případného zefektivnění systému. Práce je rozdělena do tří částí. První je zaměřena na teoretická východiska, která vysvětlují základní pojmy, ...
 • Návrh ochrany osobních dat dle obecného nařízení EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 

  Bartoňová, Julie
  Tato diplomová práce řeší návrh ochrany osobních dat v souladu s obecným nařízením EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecně známém pod zkratkou GDPR) ve vybrané společnosti. Práce je uvozena teoretickým pozadím, na které ...
 • Audit účetní závěrky vybrané firmy se zaměřením na oblast stálých aktiv 

  Kučerová, Martina
  Cílem této diplomové práce je zpracovat audit účetní závěrky společnosti DELTA, a. s. se zaměřením zejména na oblast dlouhodobého majetku. Vybraná akciová společnost se zabývá zpracováním a prodejem dřeva, a dále zásobováním ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Černá, Simona
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti podniku Imos Brno a.s. s využitím metody Balanced Scorecard. Teoretická část je východiskem pro měření výkonnosti podniku, obsahuje teoretické poznatky získané z odborné ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Sychra, Lukáš
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření návrhu finančního plánu pro vybranou společnost pro roky 2017 - 2019. V práci bude nejprve provedena strategická analýza, na ni bude navazovat finanční analýza. Na základě těchto ...
 • Hodnocení efektivnosti investic 

  Hanus, Jan
  Diplomová práce se zabývá vyhodnocením financování a realizace investice do vybudování nové haly s výrobní linkou a tím docílení rozšíření výroby vybrané společnosti. Práce obsahuje posouzení finanční situace společnosti, ...
 • Návrh rozvoje motivačního systému společnosti 

  Urbanová, Michaela
  Předmětem diplomové práce „Návrh rozvoje motivačního systému společnosti“ je analýza současného stavu motivace zaměstnanců společnosti IMOS Brno, a.s. V práci je provedena analýza současného motivačního systému vybrané ...
 • Návrhy řešení pro snížení fluktuace zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Kárná, Veronika
  Diplomová práce se zaměřuje na fluktuaci zaměstnanců ve vybrané výrobní společnosti. V prvotní fázi se orientuje na vysvětlení teoretických pojmů související s fluktuací, na možnosti jejího měření, nejčastější důvody odchodů ...
 • Návrh na zlepšení marketingové komunikace společnosti 

  Ďuránová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem vedoucím ke zlepšení marketingové komunikace svatebního a společenského salonu Marion. V první části práce jsou popsána teoretická východiska. Následuje analytická část představující ...