Now showing items 21-40 of 384

 • Implementace IFRS 13 Fair Value Measurement ve vybrané účetní jednotce 

  Vlčková, Veronika
  Diplomová práca sa zaoberá vývojom predpisov, týkajúcich sa merania fair value - reálnej hodnoty, ako aj prezentáciou hlavných zmien v tejto oblasti. Hlavný zámer je kladený na medzinárodný účtovný štandard IFRS 13 – Fair ...
 • Posouzení výkonnosti akciové společnosti pomocí statistických metod 

  Petrová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá posouzením finanční výkonosti společnosti YXZ, a. s. pomocí statistických metod. Teoretická část popisuje problematiku potřebnou pro zpracování praktické části, finanční ukazatele, časové řady, ...
 • Návrh komunikačního mixu vybraného podniku 

  Veselý, Tomáš
  Cílem této práce je na základě zpracované analýzy současného stavu komunikačního mixu vybraného podniku navrhnout opatření, která povedou k jeho zlepšení. Práce má tři části – teoretickou, analytickou a návrhovou. Teoretická ...
 • Marketingový audit spokojenosti zákazníků 

  Hemzová, Klára
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovým auditem spokojenosti zákazníků. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy a definice související s marketingem, marketingovým auditem, marketingovým výzkumem, službami a ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Kuchyňková, Barbora
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace vybrané společnosti v období 2012 - 2016. Teoretická část práce pojednává o teoretických poznatcích z oblasti finanční a strategické analýzy, které jsou podkladem ...
 • Návrh strategického rozvoje společnosti působící v oblasti montáže regálových technologií 

  Janča, Tomáš
  Předmětem této diplomové práce je strategický rozvoj společnosti JančaSolutions s.r.o., která působí v oboru montáže regálových technologií se zaměřením především na západní trhy. Potřebné údaje na zhodnocení současného ...
 • Podnikatelský záměr - založení autoškoly 

  Paďourková, Marie
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku založení nového podniku - autoškoly. V první části jsou popsána teoretická východiska vztahující se k této problematice. Druhá část diplomové práce se zaměřuje na sestavení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Tříletá, Kristýna
  Předmětem této diplomové práce je zhodnocení finanční situace společnosti Jemnická Stavba, a. s. a následné návrhy na zlepšení problémových oblastí. Vyhotovená finanční analýza zobrazuje vývoj společnosti v letech 2012 – ...
 • Podnikatelský záměr - Založení agentury pro realizaci společenských a kulturních akcí 

  Stržinek, Daniel
  Agentura se bude věnovat organizaci zmíněných akcí na základě objednávky poskytováním gastronomických služeb a netradičních zážitků. Předmětná práce sestává ze dvou hlavních částí – teoretické a praktické. Teoretická část ...
 • Založení malého podniku 

  Skoumalová, Martina
  Diplomová práce se zabývá vytvořením reálného podnikatelského plánu k založení malé firmy v oblasti veterinární. Pro založení malého podniku byla prvně provedena analýza současného stavu, a to jak oblast příležitostí, tak ...
 • Řízení bezpečnosti inteligentní domácnosti 

  Valičková, Monika
  Tato diplomová práce se zaměřuje na zvýšení zabezpečení inteligentního systému řízení domácnosti z hlediska informační, síťové a fyzické bezpečnosti. Vychází z analýzy rizik stávajícího zabezpečení a konzultací s majitelem ...
 • Návrh výrobního procesu s využitím nástrojů štíhlé výroby 

  Končický, Petr
  Diplomová práce se zabývá implementací štíhlých prvků do výrobního procesu ve vybrané společnosti. Prostřednictvím metody štíhlé výroby Mapování toku hodnot je provedena analýza současného stavu, ze které vyplývá několik ...
 • Návrh univerzálního B2B webového portálu náhradních dílů ve zvolené společnosti 

  Novák, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem univerzálního webového portálu, který umožní propojení informačního systému zvolené firmy s libovolným informačním systémem jak dodavatelů, tak odběratelů. Webový portál obsahuje především ...
 • Podnikatelský plán - personální agentura 

  Doseděl, Filip
  Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského plánu pro založení personální agentury. V první části práce jsou zpracována teoretická východiska pro následující dvě části. Druhou částí této práce je především analýza ...
 • Marketingový mix nové pobočky společnosti Fabricland 

  Směřičková, Michaela
  Předmětem diplomové práce marketingový mix nové pobočky společnosti Fabricland je analýza současného stavu marketingového mixu vybraného podniku a sestavení doporučení pro její vylepšení. Teoretické východisko se zaměřuje ...
 • Fluktuace a motivační systém ve vybrané společnosti 

  Zikmund, Jakub
  Diplomová práce se zabývá tématikou identifikace motivačních a demotivačních faktorů a s tím spojené vysoké fluktuace ve vybrané společnosti. Práce je rozdělena na tři části a to teoretickou, analytickou a návrhovou. ...
 • Hodnocení ekonomické situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení 

  Chlubnová, Lucie
  Diplomová práce se primárně zaměřuje na posouzení vnějšího a vnitřního okolí vybrané společnosti v letech 2012-2016. V první části práce jsou popsána teoretická východiska, která jsou následně aplikovány v praktické části. ...
 • Návrh motivačního systému společnosti 

  Matuszná, Veronika
  Předmětem diplomové práce je analýza současného stavu motivačního systému ve vybrané společnosti a jeho následná optimalizace. Teoretická část pojednává o hodnocení, odměňování, motivaci zaměstnanců. Praktická část je ...
 • Rizika řízení průběhu zakázky ve vybraném podniku 

  Matlasová, Monika
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik v průběhu zakázky ve výrobním podniku, konkrétně ve Slévárně Kuřim, a.s., zabývající se výrobou odlitků. V první části práce jsou uvedena teoretická východiska. V praktické ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Černý, Radim
  Tato diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace vybrané společnosti za účetní roky 2014 až 2016 a z toho vyplývající návrhy na její zlepšení. Práce obsahuje teoretický rámec, charakteristiku konkrétní ...