Now showing items 1-20 of 363

 • Akvizice služby pro zabezpečení emailové komunikace dle ISMS 

  Foltýn, Adam
  Diplomová práce se zabývá návrhem akvizice služby pro zabezpečení emailové komunikace dle ISMS ve společnosti zprostředkovávající obchodování na finančních trzích. Práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části jsou ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku prostřednictvím Balanced Scorecard a návrhy na její zvýšení 

  Vydržel, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení současného stavu a výkonnosti společnosti Remarkplast Group a.s. s využitím konceptu Balanced Scorecard. V teoretické části práce je vymezen pojem výkonnost a popsána metodika ...
 • Marketingový audit se zaměřením na spokojenost zákazníků 

  Procházková, Eliška
  Diplomová práce se zaměřuje na provedení marketingového auditu vybraných marketingových aktivit se zaměřením na spokojenost zákazníků internetového obchodu Calzanatta, který se zaměřuje na prodej dámských oděvů, obuvi a ...
 • Studie proveditelnosti projektu 

  Osman, Martin
  Diplomová práce řeší problematiku předprojektové fáze projektu se zaměřením na Studii proveditelnosti projektu vývoje RTLS platformy ve vybrané společnosti. V první části práce uvádím teoretická východiska práce. V analytické ...
 • Podnikatelský záměr - založení autoškoly 

  Paďourková, Marie
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku založení nového podniku - autoškoly. V první části jsou popsána teoretická východiska vztahující se k této problematice. Druhá část diplomové práce se zaměřuje na sestavení ...
 • Zlepšení motivace a odměňování zaměstnanců ve výrobní společnosti 

  Chmelová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá motivací a odměňováním zaměstnanců ve společnosti EUROM, s.r.o. V teoretické části práce jsou shrnuty dosavadní poznatky týkající se tématu motivace pracovníků a způsoby jejich odměňování. Následuje ...
 • Návrh projektu na nákup nových technologických zařízení financovaný ze strukturálních fondů EU 

  Hrózová, Michaela
  Cílem diplomové práce je tvorba návrhu projektové žádosti pro nákup nových technologických zařízení financovaný ze strukturálních fondů EU pro společnost GALATEK. Práce obsahuje charakteristiku strukturálních fondů EU a ...
 • Systém odměňování zaměstnanců ve vybraném zemědělském družstvu a návrh jeho změn 

  Kopečná, Lenka
  Diplomová práce se zabývá systémem odměňování pracovníků v Zemědělském družstvu Klučov – Lhota a návrhem změn v této oblasti. V praktické části jsou vymezeny základní pojmy týkající se odměňování. Následně je zpracována ...
 • Komplexní pojistná ochrana obce Lešná 

  Pechová, Helena
  Diplomová práce se zabývá hodnocením pojistné ochrany obce Lešná a rovněž analýzou a komparací nabídek pojistné ochrany majetku obce od komerčních pojišťoven. Na základě analýzy rizik ohrožujících obec a také analýzy ...
 • Rizika řízení průběhu zakázky ve vybraném podniku 

  Matlasová, Monika
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik v průběhu zakázky ve výrobním podniku, konkrétně ve Slévárně Kuřim, a.s., zabývající se výrobou odlitků. V první části práce jsou uvedena teoretická východiska. V praktické ...
 • Zefektivnění návrhu projektu a aplikace metodiky projektového managementu pro vybraný projekt. 

  Hojsák, Aleš
  Diplomová práce je věnována aplikaci metod a nástrojů projektového řízení v rámci projektu “You2ber Life!”. Kapitola 1 studovala teoretické základy projektového řízení a jeho metod. Kapitola 2 hodnotí (současná situace, ...
 • Vybrané transakce s obchodním podílem z účetního a daňového pohledu 

  Slámová, Klára
  Diplomová práce se zabývá problematikou vybraných transakcí s obchodním podílem z účetního a daňového pohledu. V první části jsou vymezena základní teoretická východiska. Analytická část je zaměřena na rozbor legislativní ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Miloševský, Filip
  Tato diplomová práce je zaměřena na ocenění podniku Unipetrol a.s. a to za použití výnosových metod ocenění. První část práce obsahuje strategickou, finanční a SWOT analýzu podniku. Dále jsou aplikovány konkrétní oceňovací ...
 • Vykazování stálých aktiv podle české účetní legislativy a IFRS 

  Horáková, Kateřina
  Téma diplomové práce je „Vykazování stálých aktiv podle české účetní legislativy a IFRS“. Cílem je charakteristika dlouhodobého hmotného majetku, jeho odpisování, oceňování, pořizování z pohledu jednotlivých systémů tak, ...
 • Podnikatelský plán pro založení resortu jezdectví na Vysočině 

  Vaňková, Klára
  Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení nového resortu jezdectví na Vysočině. V první kapitole této práce jsou definovány pojmy spojené s podnikáním, přiblížení problematiky jezdectví, ...
 • Daňové ztráty z hazardního průmyslu v ČR 

  Skládaná, Simona
  Tato diplomová práce je zaměřená na problematiku daňových rájů v oblasti hazardního průmyslu, mezinárodní daňové plánování a tím spojené daňové úniky. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, boj proti daňovému ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Strnadová, Martina
  Tato práce se zabývá návrhem finančního plánu podniku. První část práce je zaměřena na teoretická východiska finančního plánování. Druhá část je věnována představení vybrané společnosti a analýze současného stavu podniku. ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Kulišťák, Martin
  Tato diplomová práce hodnotí finanční situaci vybrané společnosti pomocí finanční analýzy a statistických metod. Práce se dělí na teoretickou část, ve které jsou rozebírány ekonomické ukazatele s časovými řadami a regresní ...
 • Návrh, tvorba a implementace aplikace pro optimalizaci korporátního procesu 

  Pavlíček, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem, tvorbou a implementací VBA aplikace v prostředí Microsoft Excel. Cílem této práce je připravit návrh, vytvořit aplikaci a realizovat implementaci aplikace do firmy Apprise Software, ...
 • Rozvoj obchodních aktivit společnosti REMBERRY s.r.o. 

  Malina, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit společnosti REMBERRY s.r.o. se zaměřením na expanzi na švédský trh. Tato společnost působí na trhu B2B v odvětví spojovacích materiálů a výkresových spojovacích ...